Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 september 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 10 februari 1994 tot regeling van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2018031955
pub.
19/10/2018
prom.
27/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


27 SEPTEMBER 2018. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 10 februari 1994 tot regeling van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 79, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969, genomen in uitvoering van de wet van 27 juni 1969, tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 19bis, § 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 1998, 10 juni 2001, 18 februari 2003, 11 juli 2003, 27 april 2004, 13 februari 2009 en 12 oktober 2010;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 10 februari 1994 tot regeling van de toekenning van maaltijcheques aan het personeel van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, gewijzigd bij de besluiten van het Verenigd College van 4 februari 1999, 23 mei 2002, 28 april 2005 en 15 december 2011;

Gelet op het protocol 2018/6 van 13 juli 2018 van het Sectorcomité XV;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2018;

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van het Verenigd College van 10 februari 1994 tot regeling van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad wordt vervangen door wat volgt : "Dit besluit is van toepassing op het statutaire en contractuele personeel van de diensten van het Verenigd College en van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de vermelding "7 EUR" vervangen door de vermelding "8 EUR";2° in het tweede lid wordt de vermelding "5,91 EUR" vervangen door de vermelding "6,91 EUR".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking voor de prestaties vanaf oktober 2018.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 september 2018.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Openbaar Ambt, G. VANHENGEL

^