Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 maart 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Gezondheid bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031358
pub.
20/05/2014
prom.
27/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Gezondheid (A4) bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, meer bepaald artikel 23/1;

Overwegende dat de leden van een selectiecommissie moeten worden aangewezen voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Gezondheid (A4) bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting;

Gelet op het feit dat Mevr. Joelle DELFOSSE, vanuit haar huidige functie als leidend ambtenaar van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikt over een expertise inzake publiek management;

Gelet op het feit dat De Heer Etienne WERY, als gedelegeerd bestuurder van IRIS, beschikt over expertise met betrekking tot aangelegenheden die vallen onder het toe te kennen mandaat A4, maar ook over een gedegen kennis van de organisatie van de gezondheidzorg in Brussel.

Overwegende dat heer Dirk DE SMEDT, als houder van het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen en kandidaat in de toegepaste economische wetenschappen, als directeur-generaal van het Bestuur fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als ondervoorzitter van de Brusselse maatschappij voor waterbeheer, als regeringscommissaris van de maatschappij voor vastgoedverwerving, als oud regeringscommissaris van de Gimb en Gomb, als voormalig kabinetschef van de vice-premier bevoegd voor begroting, als voormalig voorzitter van de commissie voor financieel beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beschikt over een expertise inzake overheidsmanagement, openbare financiën, begroting en alle facetten van selectie- en evaluatieprocessen;

Gelet op het feit dat Mevr. Anne VANDERSTAPPEN een ruime ervaring heeft in overheidsmanagement als administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);

Gelet op het feit dat Mevr. Veronique GAILLY, als bestuursdirecteur binnen de Franse Gemeenschapscommissie, beschikt over een kennis van het overheidsmanagement, over kennis inzake bijstand aan personen en gezondheidszorg, maar ook over kennis wat betreft de competenties en de werking van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Gezondheid (A4) bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad: 1° Mevr.Joelle DELFOSSE (FR); 2° De heer Etienne WERY (FR);3° De heer Dirk DE SMEDT (NL);4° Mevr.Anne VANDERSTAPPEN (NL-tweetalig); 5° Mevr.Véronique GAILLY (FR);

Van deze leden is Mevr. DELFOSSE benoemd tot voorzitter.

Art. 2.De leden van het Verenigd College bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 mart 2014.

De Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, Mevr. B. GROUWELS

^