Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 maart 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Welzijn bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031357
pub.
20/05/2014
prom.
27/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2014. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Welzijn (A4) bij de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, meer bepaald artikel 23/1;

Overwegende dat de leden van een selectiecommissie moeten worden aangewezen voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Welzijn (A4) bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting;

Gelet op het feit dat de heer Jacques BOUVIER, rekening houdend met zijn huidige functie van gemeentesecretaris in de Brusselse gemeente Schaarbeek, over een heldere visie over de plaatselijke besturen in Brussel, maar ook over expertise inzake overheidsmanagement beschikt;

Overwegende dat de heer Gert VAN DER EEKEN, houder van het diploma van Licentiaat in de Rechten, houder van het diploma van Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en houder van het diploma van graduaat in de Fiscale Wetenschappen, als adjunct Administrateur generaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als voormalig Voorzitter van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en als Regeringscommissaris bij de Haven van Brussel beschikt over een ruime ervaring en kennis van het statuut van de overheidsambtenaar alsmede van overheidsmanagement en alle facetten van selectie- en evaluatieprocedures;

Gelet op het feit dat Mevr. Anne VANDERSTAPPEN een ruime ervaring heeft in overheidsmanagement als administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);

Gelet op het feit dat Mevr. Veronique GAILLY, als bestuursdirecteur binnen de Franse Gemeenschapscommissie, beschikt over een kennis van het overheidsmanagement, over kennis inzake bijstand aan personen en gezondheidszorg, maar ook over kennis wat betreft de competenties en de werking van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Gelet op het feit dat Mevr. Karine MOYKENS in haar functie als Secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid, over een ruime expertise beschikt inzake management en inzake de te behandelen materies;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd Welzijn (A4) bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad: 1° de heer Jacques BOUVIER (FR);2° De heer Gert VAN DER EEKEN (NL);3° Mevr.Anne VANDERSTAPPEN (NL-tweetalig); 4° Mevr.Véronique GAILLY (FR); 5° Mevr.Karine MOYKENS (NL);

Van deze leden is Mevr. MOYKENS benoemd tot voorzitter.

Art. 2.De leden van het Verenigd College bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 maart 2014.

De Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, Mevr. B. GROUWELS

^