Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009
gepubliceerd op 18 juni 2009

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensverzameling en -uitwisseling in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2009031350
pub.
18/06/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009031350/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


23 APRIL 2009. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensverzameling en -uitwisseling in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid


Verslag aan de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Dit besluit strekt ertoe uitvoering te geven aan hoofdstuk IV van de Ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, in werking getreden op 1 november 2007.

In artikel 9 van deze Ordonnantie wordt aan het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een centrale rol toegekend voor de uitbouw en de werking van een gezondheidsinformatiesysteem in het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft krachtens artikel 5 van het Besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren en de stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad o.m. als opdracht de informatie noodzakelijk voor de uitwerking van het gecoördineerd beleid inzake gezondheid op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad te verzamelen, te bewerken, en te verspreiden.

Dit houdt ondermeer de volgende aspecten in : a) in het licht stellen van de socio-sanitaire en socio-economische karakteristieken van voornoemd grondgebied;b) verzamelen, verwerken en verspreiden van nuttige informatie;c) bijdragen tot evaluatie van het beleid inzake gezondheidspreventie en -promotie;d) verwezenlijken van thematische studies teneinde de in een welbepaalde sector van de gezondheid gevoerde acties te kunnen evalueren en oriënteren. Om een dergelijk gezondheidsinformatie-systeem te kunnen uitbouwen en op nuttige wijze te doen werken, moeten individuele zorgverstrekkers, organisaties met terreinwerking en partner-organisaties worden aangemoedigd om de noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad oefent de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de bevoegdheden inzake gezondheid uit die niet zijn toegewezen aan de Gemeenschappen (art. 135 van de Grondwet).

Het Verenigd College fungeert als overleg- en coördinatieorgaan tussen de beide gemeenschappen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (art. 136 van de Grondwet).

Gelet op de aanwezigheid van verschillende gefedereerde entiteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is, in het kader van een efficiënt gezondheidsbeleid de gegevensuitwisseling van primordiaal belang.

Om die redenen wordt in het voormelde artikel 9 van de Ordonnantie betreffende het preventieve gezondheidsbeleid een centrale rol toebedeeld aan het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn en wordt aan dit observatorium de mogelijkheid geboden om met andere organisaties of openbare overheden overeenkomsten te sluiten.

Dit besluit beoogt hieraan een uitvoering te geven.

In art. 2 van het Besluit wordt de rol van een Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in het kader van deze gegevensuitwisseling verder bepaald en in art. 3 van het Besluit wordt de mogelijkheid gecreëerd om meerjarenovereenkomsten te sluiten met partners dewelke betrokken worden bij deze gegevensuitwisseling en -verwerking.

Geval per geval zal in het kader van de samenwerking met partners het advies worden gevraagd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het is niet nodig het voorliggend besluit voor te leggen voor advies aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de mate dat het besluit slechts het kader organiseert waarbinnen de samenwerking met partners zal kunnen geschieden zonder dat in concreto de wijze van samenwerking en de impact ervan op de persoonlijke levenssfeer aan bod komt.

Uiteraard zal de gegevensuitwisseling beperkt zijn tot de uitwisseling van die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitbouw van een gezondheidsinformatiesysteem, waartoe artikel 9 van de Ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid een rechtsgrond biedt.

23 APRIL 2009. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensverzameling en-uitwisseling in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 69, tweede lid;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 9;

Gelet op het advies van de afdeling preventieve gezondheidszorg van de adviesraad voor de gezondheids- en welzijnszorg, gegeven op 6 november 2008;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 september 2008;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor de begroting, Gelet op het advies 45.851/3 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « administratie » : de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor het gezondheidsbeleid van Brussel-Hoofdstad;2° « Observatorium voor gezondheid en Welzijn » : de studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van het Verenigd College van 5 juni 2008 houdende het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren en de stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;3° « gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand » : gegevens met betrekking tot het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de personen en de gegevens met betrekking tot de gezondheidszorg;4° « gecodeerde persoonsgegevens » : de gecodeerde persoonsgegevens bedoeld door of krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;5° « geaggregeerde gegevens » : gegevens welke ter beschikking worden gesteld van de gebruikers na statistische verwerking, in tegenstelling tot de persoonsgegevens.

Art. 2.Met het oog op de uitbouw en de werking van een gezondheidsinformatiesysteem, moet het Observatorium voor gezondheid en welzijn kunnen beschikken over de gegevens van de individuele zorgverstrekkers, de organisaties met terreinwerking en de partnerorganisaties. Deze uitwisseling gebeurt op vrijwillige basis, op vraag van het Observatorium voor gezondheid en welzijn. In het kader van haar gezondheidsinformatieopdracht, kan het Observatorium eveneens gegevens uitwisselen. Deze gegevens kunnen geaggregeerde of gecodeerde persoonsgegevens zijn mits naleving van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art. 3.De leden van het Verenigd College, belast met het gezondheidsbeleid, kunnen overeenkomsten afsluiten met private organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, of met openbare overheden met het oog op de verzameling, uitwisseling of verwerking van gegevens aangaande de gezondheidstoestand van personen die zich bevinden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Deze overeenkomsten kunnen worden afgesloten voor een duur van maximum vijf jaar.

Zij bevatten o.m. : 1° het voorwerp van de overeenkomst;2° de financiële voorwaarden;3° de duur van de overeenkomst en de eventuele mogelijkheid tot verlenging;4° de personen belast met de uitvoering van de overeenkomst;5° de ter beschikking gestelde organisatorische en technische middelen;6° de bepalingen inzake de eigendom van de gegevens;7° eventueel, de bepalingen inzake de eigendom van de resultaten van de studies welke worden uitgevoerd op basis van deze gegevens;8° de verantwoordelijkheden en de maatregelen genomen in het kader van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Art. 4.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het gezondheidsbeleid zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2009.

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL

^