Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 30 juni 2022
gepubliceerd op 31 oktober 2022

Besluit 2022/607 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van de inwerkingtreding van verschillende artikelen van het besluit 2021/1008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2021 tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022042193
pub.
31/10/2022
prom.
30/06/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2022. - Besluit 2022/607 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van de inwerkingtreding van verschillende artikelen van het besluit 2021/1008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2021 tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikelen 3, tweede lid, 5 § 2, 6 § 2 en 7, vijfde lid;

Gelet op het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit 2021/1008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2021 tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 23;

Gelet op het advies van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid - afdeling Sociale Samenhang, gegeven op 30 mei 2022;

Gelet op het infra-Franstalige overleg van 9 mei 2022;

Gelet op het evaluatieverslag van de impact van dit besluit op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, vereist krachtens artikel 3, eerste lid, 2°, van het decreet van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2013 pub. 13/06/2014 numac 2014031420 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Franse Gemeenschapscommissie sluiten houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Franse Gemeenschapscommissie, uitgebracht op 21 april 2022;

Gelet op het evaluatieverslag van de impact van dit besluit op de situatie van personen met een handicap, vereist krachtens artikel 4, § 3, van het decreet van 5 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Franse Gemeenschapscommissie, uitgebracht op 21 april 2022;

Gelet op het advies 71.449/4 van de Raad van State, gegeven op 31 mei 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

OVERWEGENDE Overwegende dat het besluit 2021/1008 van 24 juni 2021 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2014/562 van 24 april 2014 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013031655 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstelijk Gewest sluiten betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een prioritaire doelgroep en een percentage voor hen gereserveerde plaatsen vaststelt om te voldoen aan de verbintenis die is aangegaan in het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad om 4.000 trajecten te reserveren voor verplichte nieuwkomers;

Overwegende dat dat percentage is berekend op basis van een totale erkende capaciteit van 5.000 plaatsen en dat de totale capaciteit binnenkort door een nieuwe erkenning zal worden verhoogd;

Overwegende dat het aantal voor de prioritaire doelgroep gereserveerde plaatsen evenredig over de verschillende erkende onthaalkantoren moet worden verdeeld;

Overwegende dat in het besluit 2021/1008 van 24 juni 2021 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2014/562 van 24 april 2014 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013031655 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstelijk Gewest sluiten betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het begrip `actief dossier' wordt gedefinieerd en dat het noodzakelijk is om dat begrip duidelijker en meer operationeel te maken door de voorwaarden voor het opschorten en afsluiten van dossiers te specificeren;

Overwegende dat het College van de Franse Gemeenschapscommissie de datum van inwerkingtreding van verschillende artikelen van het besluit 2021/1008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2021 tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog moet vaststellen, overeenkomstig artikel 23 van dat besluit 2021/1008;

Overwegende dat de artikelen 7, 9, 18, 20, derde lid, 21 en 22 van het besluit 2021/1008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2021 tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al in werking zijn getreden op 1 juli 2021;

Op voorstel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.Artikel 2 van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij het besluit 2018/2162 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 maart 2019, wordt aangevuld met het punt 19°, opgesteld als volgt: "19° actief dossier: een dossier dat niet is opgeschort of afgesloten"

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) Het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zinnen: "Begunstigden die verplicht zijn een inburgeringstraject te volgen op basis van de ordonnantie van 11 mei 2017 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers, hebben voorrang.Voor hen zijn minimaal 4.000 plaatsen gereserveerd van de totale erkende capaciteit van de onthaalkantoren."; b) Het tweede lid, 4°, wordt vervangen door wat volgt: "4° de modaliteiten voor de opschorting en afsluiting van hun dossier en de voorwaarden voor de uitreiking van de in het derde lid en in de artikelen 11, 20, 20/1 en 20/2 bedoelde attesten;" c) De leden 3 en 4 worden toegevoegd, opgesteld als volgt: "Wanneer de begunstigde verplicht is om het inburgeringstraject te volgen op basis van de ordonnantie van 11 mei 2017 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers, wordt hem een attest van regelmatige inschrijving overhandigd wanneer hij zich inschrijft in het voorgestelde inburgeringstraject. Dat attest van regelmatige inschrijving bevat ten minste de volgende gegevens ter identificatie van de begunstigde: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer."

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 5.In hetzelfde besluit worden de artikelen 5/1, 5/2 en 5/3 ingevoegd, opgesteld als volgt: "Art. 5/1: "Een dossier wordt opgeschort in de zin van artikel 2, 19° : 1° Voor de nieuwkomers die voorrang hebben in de zin van artikel 3, eerste lid: - in de gevallen en voor de duur voorzien in artikel 2, 1° tot 6°, en 9°, van het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers; - een maand nadat er geen reactie is gekomen op de brief van het onthaalkantoor: ? aan het einde van de in het eerste streepje bedoelde opschortingsperiode, waarna de begunstigde zijn traject niet hervat; ? omdat men niet aanwezig is bij geplande afspraken of opleidingen. 2° Voor begunstigden die geen nieuwkomers zijn die voorrang hebben in de zin van artikel 3, eerste lid: in geval van tijdelijke onmogelijkheid om het traject te volgen gedurende maximaal zes maanden wegens tewerkstelling, opleiding, gezondheid, onderbreking van het verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geboorte van een kind en borstvoeding in het geval van de moeder, om bijstand, verzorging of palliatieve zorgen te verlenen aan een familielid of een persoon die onder hetzelfde dak woont, in geval van overlijden van een familielid in opgaande of neergaande lijn of van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner, in geval van onmogelijkheid om het traject te volgen wegens het ontbreken van een oplossing voor de opvang van een kind dat te jong is om naar school te gaan. In de situaties bedoeld in het eerste lid, 2°, stelt de begunstigde het onthaalkantoor in kennis van de duur van de onmogelijkheid om het traject te volgen.

In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2°, kan de begunstigde die duur verlengen of vernieuwen door het onthaalkantoor daarvan in kennis te stellen, op voorwaarde dat de gecumuleerde duur van de opschortingen niet meer dan 6 maanden bedraagt." Art. 5/2: "Een dossier wordt afgesloten in de zin van artikel 2, 19° : 1° Wanneer de begunstigde het traject heeft voltooid en een attest van beëindiging van het traject of een attest van het volgen van het tweede luik heeft ontvangen.2° Voor begunstigden die geen nieuwkomers zijn die voorrang hebben in de zin van artikel 3, eerste lid, van wie de opschortingstermijn is verstreken, een maand nadat het onthaalkantoor een brief heeft gestuurd waarin wordt aangegeven dat het dossier zal worden afgesloten en waarop niet wordt geantwoord, of van wie de opschortingstermijn meer dan 6 maanden bedraagt.3° Voor begunstigden die geen nieuwkomers zijn die voorrang hebben in de zin van artikel 3, eerste lid: in geval van niet-naleving van de in de overeenkomst aangegane verbintenissen betreffende het volgen van opleidingsmodules.4° Voor alle begunstigden die te kennen geven dat ze willen stoppen met het traject waarvoor ze zijn ingeschreven of die zijn verhuisd naar een ander gewest of naar het buitenland. In de in het eerste lid, 3° en 4°, bedoelde situaties kan de begunstigde later een nieuwe inschrijving aanvragen." Art. 5/3: De in artikel 5/1, eerste lid, 1°, tweede streepje, en artikel 5/2, eerste lid, 2°, bedoelde brief van het onthaalbureau waarin de begunstigde van een eventuele opschorting of afsluiting van zijn dossier in kennis wordt gesteld, wordt uiterlijk één maand na afloop van een opschortingsperiode of afwezigheid bij een gesprek of een geplande opleiding verzonden en na ten minste één poging om opnieuw contact op te nemen via telefoon of e-mail."

Art. 6.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, opgesteld als volgt: "Het begeleidingsprogramma is beperkt tot maximaal één jaar gedurende welke periode het traject effectief wordt gevolgd vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

De periode waarin het traject effectief wordt gevolgd, wordt berekend door de opschortingsperiodes af te trekken."

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 28/1 ingevoegd, opgesteld als volgt: "Art. 28/1: In toepassing van artikel 3, eerste lid, reserveert het onthaalkantoor een aantal plaatsen dat in verhouding staat tot zijn erkenningscategorie en dat afhankelijk is van de totale capaciteit van de verschillende erkende onthaalkantoren."

Art. 8.De artikelen 2, 3 en 6 van het besluit 2021/1008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2021 tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013031655 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstelijk Gewest sluiten betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgeheven.

Art. 9.Treden in werking op 1 juni 2022: 1° de artikelen 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 van het besluit 2021/1008 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 juni 2021 tot wijziging van het besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 24 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° dit besluit.

Art. 10.Het Collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Opgesteld te Brussel, 30 juni 2022.

Vanwege het college : A. MARON, Barbara TRACHTE, Collegelid Voorzitster van het College belast met Welzijn en Gezondheid

^