Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2002
gepubliceerd op 10 juli 2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000054
pub.
10/07/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/17/2002000054/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling - van het koninklijk besluit van 28 juni 1990 tot aanpassing van wets- of verordeningsbepalingen betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, aan de nieuwe spilindex, - van het koninklijk besluit van 19 april 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk, - het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit respectievelijk in bijlagen 1 tot 3 gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling : - van het koninklijk besluit van 28 juni 1990 tot aanpassing van wets- of verordeningsbepalingen betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, aan de nieuwe spilindex; - van het koninklijk besluit van 19 april 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk; - het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 1 - Annexe 1 MINISTERIUM DES INNERN UND DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 28. JUNI 1990 - Königlicher Erlass zur Anpassung der Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten im öffentlichen Sektor an den neuen Schwellenindex BALDUIN, König der Belgier Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Gesetzes vom 3.Juli 1967 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten im öffentlichen Sektor, insbesondere des Artikels 4 § 1, abgeändert durch den Königlichen Erlass Nr. 280 vom 30. März 1984 und den Königlichen Erlass Nr. 419 vom 16. Juli 1986, und des Artikels 13, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 8. November 1971 und 16. Mai 1977;

Aufgrund des Gesetzes vom 1. März 1977 zur Einführung einer Regelung zur Kopplung gewisser Ausgaben im öffentlichen Sektor an den Verbraucherpreisindex des Königreiches, insbesondere des Artikels 9;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 24. Januar 1969 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten der Personalmitglieder der Staatsverwaltungen und anderer staatlicher Dienststellen und zugunsten bestimmter Personalmitglieder subventionierter Unterrichtsanstalten, subventionierter psycho-medizinisch-sozialer Zentren und subventionierter Schul- und Berufsberatungsdienste, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 6.

Juni 1975, insbesondere des Artikels 19, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 8. November 1971 und 16. Mai 1977;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der interkommunalen öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen und der öffentlichen Darlehenskassen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974 und 27. Januar 1988, insbesondere des Artikels 21, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 8. November 1971 und 27. Januar 1988;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 1973 über den Schadenersatz für Berufskrankheiten zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der interkommunalen öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen und der öffentlichen Darlehenskassen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974 und 9. Mai 1988, insbesondere des Artikels 21, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 1988;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. Dezember 1989 zur Kopplung bestimmter Ausgaben im öffentlichen Sektor an einen neuen Schwellenindex, insbesondere des Artikels 2;

In der Erwägung, dass infolge der allgemeinen Aufwertung der Gehälter im öffentlichen Sektor und ihrer Koppelung an den neuen Schwellenindex 138,01 der Betrag der jährlichen Entlohnung, der für die Festlegung der Rente bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit zu berücksichtigen ist, gleichermassen angepasst werden muss;

In der Erwägung, dass der Königliche Erlass Nr. 280 vom 30. März 1984 zur Abänderung von Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 1967 den Höchstbetrag der jährlichen Entlohnung an dem Tag, an dem die neuen Gehälter im öffentlichen Sektor festgelegt werden, auf 710 496 Franken festlegt, damit er mit dem in Absatz 2 desselben Artikels 4 festgelegten Betrag von 300 000 Franken übereinstimmt;

In der Erwägung, dass zwischen der Festlegung dieses Betrags und dem 1. Januar 1990, Tag, an dem die Gehälter an den Schwellenindex 138,01 gekoppelt worden sind, die Gehälter einen Steigerungskoeffizienten von 1,026 beziehungsweise 1,1262 erfahren haben und dass folglich auch diese bestehende Indexerhöhung einzubeziehen ist; Aufgrund des Protokolls vom 12. März 1990, in dem die Ergebnisse der Verhandlungen festgehalten sind, die im gemeinsamen Ausschuss für alle öffentlichen Dienste geführt worden sind;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Öffentlichen Dienstes Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - In Artikel 4 § 1 Absatz 3 des Gesetzes vom 3. Juli 1967 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten im öffentlichen Sektor werden die Wörter "710 496 Franken" durch die Wörter "800 160 Franken" ersetzt.

Art. 2 - In Artikel 13 desselben Gesetzes wird der Schwellenindex "114,20" durch den Schwellenindex "138,01" ersetzt.

Art. 3 - In Artikel 19 des Königlichen Erlasses vom 24. Januar 1969 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten der Personalmitglieder der Staatsverwaltungen und anderer staatlicher Dienststellen und zugunsten bestimmter Personalmitglieder subventionierter Unterrichtsanstalten, subventionierter psycho-medizinisch-sozialer Zentren und subventionierter Schul- und Berufsberatungsdienste wird der Schwellenindex "114,20" durch den Schwellenindex "138,01" ersetzt.

Art. 4 - In Artikel 21 des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der interkommunalen öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen und der öffentlichen Darlehenskassen wird der Schwellenindex "114,20" durch den Schwellenindex "138,01" ersetzt.

Art. 5 - In Artikel 21 des Königlichen Erlasses vom 12. Januar 1973 über den Schadenersatz für Berufskrankheiten zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der interkommunalen öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen und der öffentlichen Darlehenskassen wird der Schwellenindex "114,20" durch den Schwellenindex "138,01" ersetzt.

Art. 6 - Vorliegender Erlass ist anwendbar auf Arbeitsunfälle und Wegeunfälle, die sich seit dem 1. Januar 1990 ereignet haben, und auf Berufskrankheiten, die seit diesem Datum festgestellt wurden.

Art. 7 - Unsere Minister und Unsere Staatssekretäre sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 28. Juni 1990 BALDUIN Von Königs wegen: Der Minister des Öffentlichen Dienstes R. LANGENDRIES Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 2 - Annexe 2 MINISTERIUM DES INNERN UND DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 19. APRIL 1993 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13.Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der interkommunalen öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen und der öffentlichen Darlehenskassen BALDUIN, König der Belgier Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Gesetzes vom 3. Juli 1967 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten im öffentlichen Sektor, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 1991; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der interkommunalen öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen und der öffentlichen Darlehenskassen, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 1. März 1974, des Artikels 2, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 6. Juni 1975, und des Artikels 3, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974, 2.April 1974 und 27. Januar 1988;

Aufgrund des Protokolls des Ausschusses der provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste vom 14. Dezember 1992;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern, Unseres Ministers der Sozialen Angelegenheiten und Unseres Ministers der Sozialen Eingliederung, der Volksgesundheit und der Umwelt und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben, Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Die Überschrift des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der interkommunalen öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen und der öffentlichen Darlehenskassen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974 und 27. Januar 1988, wird durch folgende Überschrift ersetzt: "Königlicher Erlass über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen, der Dienststellen des Kollegiums der Französischen Gemeinschaftskommission und der Dienststellen des Kollegiums der Flämischen Gemeinschaftskommission und der öffentlichen Darlehenskassen".

Art. 2 - Artikel 1 Absatz 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 1. März 1974, wird wie folgt ergänzt: "5. der Dienststellen des Kollegiums der Französischen Gemeinschaftskommission und der Dienststellen des Kollegiums der Flämischen Gemeinschaftskommission." Art. 3 - In Artikel 2 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 6. Juni 1975, werden die Wörter "des Staates" durch die Wörter "der Gemeinschaften" ersetzt.

Art. 4 - Artikel 3 Nr. 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 1. März 1974, wird wie folgt ergänzt: "für die Dienststellen des Kollegiums der Französischen Gemeinschaftskommission und die Dienststellen des Kollegiums der Flämischen Gemeinschaftskommission das jeweilige Kollegium,".

Art. 5 - Vorliegender Erlass wird mit 1. Januar 1989 wirksam.

Art. 6 - Unser Minister des Innern, Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und Unser Minister der Sozialen Eingliederung, der Volksgesundheit und der Umwelt sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 19. April 1993 BALDUIN Von Königs wegen: Der Minister des Innern L. TOBBACK Der Minister der Sozialen Angelegenheiten Ph. MOUREAUX Die Ministerin der Sozialen Eingliederung, der Volksgesundheit und der Umwelt Frau L. ONKELINX Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 3 - Annexe 3 MINISTERIUM DES INNERN 6. JULI 1997 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13.Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichenSozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen, der Dienststellen des Kollegiums der Französischen Gemeinschaftskommission und der Dienststellen des Kollegiums der Flämischen Gemeinschaftskommission und der öffentlichen Darlehenskassen ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Gesetzes vom 3. Juli 1967 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten im öffentlichen Sektor, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch die Gesetze vom 12. Juni 1972, 13.Juli 1973, 31. Juli 1991, 20. Mai 1994 und 20.

Dezember 1995;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen, der Dienststellen des Kollegiums der Französischen Gemeinschaftskommission und der Dienststellen des Kollegiums der Flämischen Gemeinschaftskommission und der öffentlichen Darlehenskassen, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974 und 19. April 1993, und des Artikels 3, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974, 2. April 1974, 27.Januar 1988 und 19. April 1993;

Aufgrund des Protokolls des Gemeinsamen Ausschusses für alle öffentlichen Dienste;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1, abgeändert durch das Gesetz vom 4. Juli 1989;

Aufgrund der Dringlichkeit, begründet durch die Tatsache, dass die autonomen Gemeinderegien in den Anwendungsbereich des Gesetzes vom 3.

Juli 1967 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten im öffentlichen Sektor fallen; dass der Ausführungserlass für den lokalen Sektor noch nicht an diese Gegebenheit angepasst worden ist; dass jedoch seit dem 1. Januar 1997 eine autonome Gemeinderegie gegründet worden ist; dass infolgedessen der Anwendungsbereich des Ausführungserlasses für Arbeitsunfälle im lokalen Sektor mit äusserster Dringlichkeit auf das bei autonomen Gemeinderegien beschäftigte Personal ausgedehnt werden muss;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben, Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - In Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 1970 über den Schadenersatz für Arbeitsunfälle und Wegeunfälle zugunsten bestimmter Personalmitglieder der Provinzen, der Gemeinden, der Agglomerationen und Gemeindeföderationen, der Gemeindevereinigungen, der öffentlichen Sozialhilfezentren, der Sozialhilfedienststellen, -einrichtungen und -vereinigungen, der Dienststellen des Kollegiums der Französischen Gemeinschaftskommission und der Dienststellen des Kollegiums der Flämischen Gemeinschaftskommission und der öffentlichen Darlehenskassen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974 und 19. April 1993, wird eine Nummer 1bis mit folgendem Wortlaut eingefügt: "1bis . - der autonomen Gemeinderegien, die mindestens ein Personalmitglied zählen, das einem öffentlich-rechtlichen Statut unterliegt,".

Art. 2 - In Artikel 3 Nr. 1 desselben Königlichen Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 1. März 1974, 2. April 1974, 27.

Januar 1988 und 19. April 1993, werden zwischen den Wörtern "das Bürgermeister- und Schöffenkollegium," und den Wörtern "für die Agglomerationen und Gemeindeföderationen" die Wörter "für die autonomen Gemeinderegien der Direktionsausschuss," eingefügt.

Art. 3 - Vorliegender Erlass wird mit 1. Januar 1997 wirksam.

Art. 4 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 6. Juli 1997 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern J. VANDE LANOTTE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^