Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 januari 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten en van een wettelijke bepaling tot wijziging van die wet type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000046 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de ministeriële besluiten van 19 maart 1999 en van 23 februari 2001 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000047 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000045 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 juli 1998 ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002000052 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juni 2001 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000053 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002000051 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000057 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van veertien ministeriële besluiten tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000063 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000064 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000066 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 december 2000 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie en van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000065 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002000067 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 19/02/2002 numac 2002003071 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Financiën gemachtigd wordt personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst te nemen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002009086 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Doornik type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 16/03/2002 numac 2002012018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot het bekomen van de vrijstelling van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 0,10 pct. ter financiering van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, in toepassing van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carensdagen, in uitvoering van artikel 4.4. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds, in uitvoering van artikel 4.2., § 1 en van artikel 6, § 5, van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie, in uitvoering van artikel 4.6. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de financiering en organisatie van vakopleidingen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012023 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende werkzekerheid, in uitvoering van artikel 3.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 28/03/2002 numac 2002012025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012024 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de vakantie, het kort verzuim, de wettelijke feestdagen en de regionale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende brugpensioen vanaf 58 jaar, in uitvoering van artikel 5.3.1. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de grenzen van het begin en het einde van de arbeidsdag in de bouwsector type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002012030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de syndicale premie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002012031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende meldingsplicht contracten bepaalde duur, uitzendarbeid en onderaanneming, in uitvoering van artikel 3.3. van het nationaal akkoord 1999-2000 van 27 april 1999 type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden van de bedienden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002012042 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012048 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 22/03/2002 numac 2002012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor de Vlaamse Rand rond Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035158 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/01/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002035160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake bijzondere initiatieven voor Brussel aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/01/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002000054 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 05/02/2002 numac 2002027113 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Marais de Prouvy et Rawez" te Chiny en Tintigny type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 07/02/2002 numac 2002027126 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQUE » gelast wordt maatregelen te nemen om de site Exide Automotive te Archennes (Graven) te saneren type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 08/02/2002 numac 2002027127 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van de "Société wallonne du Logement" en tot vaststelling van diens minimumkapitaal type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 08/02/2002 numac 2002027134 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002027140 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro voor wat betreft de landverkaveling en het landbouwbeleid type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002027141 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten genomen ter uitvoering van het decreet van 22 december 1994 tot oprichting van de « Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture » type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002027189 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van de goederen die bestemd zijn voor de activiteiten van het "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau" en die overgedragen worden aan de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare maatschappij voor waterbeheer)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de modaliteiten van subsidiëring van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind, erkend door de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2002 pub. 03/05/2002 numac 2002031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/01/2002 pub. 19/02/2002 numac 2002000122 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 16 met betrekking tot de inplaatsstellingvan het « Federaal Logistiek Invals- en Contactpunt » binnen de federale politie type omzendbrief prom. 17/01/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000484 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 16 met betrekking tot de inplaatsstelling van het "Federaal Logistiek Invals- en Contactpunt" binnen de federale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 17/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002027196 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2002/MINFP/001 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2002 samenvallen met een niet-werkdag
^