Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 16 april 2020
gepubliceerd op 23 april 2020

Volmachtbesluit 2020.546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020030696
pub.
23/04/2020
prom.
16/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/16/2020030696/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 APRIL 2020. - Volmachtbesluit 2020.546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen


VERSLAG AAN HET COLLEGE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Dit besluit bevat een algemene maatregel betreffende de opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn.

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie bestempelde en na het afkondigen van de zogenaamde `social distancing'-maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad op 12 en 17 maart, zorgt de onvermijdelijke vertraging van alle vormen van activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervoor dat de goede werking van de verschillende overheidsdiensten in het gedrang komt.

Deze toestand ontneemt de burgers en de instellingen de mogelijkheid om hun rechten in het kader van bestuursrechtelijke procedures en beroepen nuttig en daadwerkelijk te laten gelden.

Derhalve is het, om de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen, het gelijkheidsbeginsel te garanderen en de rechtszekerheid te vrijwaren, aangewezen om maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat burgers en instellingen niet verhinderd worden hun rechten uit te oefenen of aan hun verplichtingen te voldoen als gevolg van de effecten van de gezondheidscrisis op de dagelijkse werking van de openbare diensten of ingevolge het feit dat ze zelf in een situatie zijn terechtgekomen die ertoe leidt ze die rechten niet kunnen uitoefenen.

Het besluit beoogt dus alle verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, op te schorten vanaf 16 maart 2020.

Dit besluit werd met hoogdringendheid voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State heeft op 6 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, het advies 67.188/4 uitgebracht.

De opmerkingen van de Raad van State die bijkomende uitleg vergen, worden hieronder toegelicht: Het tweede lid van artikel 2 (dat bepaalt dat handelingen en beslissingen die tijdens de schorsingsperiode genomen worden, volledig rechtsgeldig zijn) doet geen afbreuk aan de rechten van personen om hun rechten binnen een langere termijn uit te oefenen.

Om de rechtszekerheid niet in gevaar te brengen, mag het College niet op eigen initiatief bij besluit een einde maken aan een lopende opschortingsperiode. Daarom wordt voorgesteld de termijnen op te schorten voor een ononderbroken periode van één maand die tweemaal verlengd kan worden.

Tot slot voorziet het ontwerpbesluit in een algemeen uitstel van de verval- en beroepstermijnen, waarbij de rechtszekerheid gewaarborgd wordt door het uitzonderlijke en tijdelijke karakter.

Ter informatie van het College van de Franse Gemeenschapscommissie : De voorzitster, B. TRACHTE

16 APRIL 2020. - Volmachtbesluit 2020/546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op artikel 127, 128 en 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie, artikel 2;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 september 2016 houdende het reglement van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 2019 dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt;

Gelet op de urgentie die ingegeven wordt door de gevolgen van de kwalificatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), van het coronavirus COVID-19 als een pandemie op 11 maart 2020;

Gelet op het advies 67.188/4 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 op 11 maart 2020 door de WHO bestempeld werd als een pandemie;

Overwegende dat de huidige en toekomstige maatregelen om de verspreiding van het virus onder de bevolking in te dijken, in het bijzonder de zogenaamde `social distancing'-maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad op 12 en 17 maart besloten heeft, van dien aard zijn dat zij elke soort activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertragen, de goede werking van de verschillende overheidsdiensten aantasten en sommige diensten zelfs stilleggen;

Dat dit laatste gegeven de burgers de mogelijkheid ontneemt om hun rechten in het kader van bestuursrechtelijke procedures en beroepen nuttig en daadwerkelijk te laten gelden;

Overwegende dat het, om de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen, het gelijkheidsbeginsel te garanderen en de rechtszekerheid te vrijwaren, aangewezen is om maatregelen te nemen die ervoor moeten zorgen dat geen enkele burger gehinderd wordt in het uitoefenen van zijn rechten noch in het vervullen van zijn plichten als gevolg van de impact van de gezondheidscrisis op de dagelijkse werking van de openbare diensten of als gevolg van het feit dat hij zelf in een situatie terechtgekomen is die ertoe leidt hij die rechten niet kan uitoefenen;

Overwegende dat het ook aangewezen is erop toe te zien dat de openbare diensten in staat zijn om de bestuursrechtelijke procedures en de beroepen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, daadwerkelijk te behandelen, en tegelijk te vermijden dat indien het niet mogelijk blijkt te zijn om deze binnen de vereiste termijn te behandelen, een beslissing bij verstek genomen zou worden;

Overwegende derhalve dat het aangewezen is alle dwingende termijnen op te schorten die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Dat voorgesteld wordt deze termijnen vanaf 16 maart 2020 op te schorten voor een duur van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur verlengd kan worden;

Dat de terugwerkende kracht van het besluit verantwoord wordt door het feit dat de administratieve diensten de gevolgen ondervinden sinds 16 maart, de eerste werkdag waarop de nationale `social distancing'-maatregelen van kracht waren. Deze terugwerkende kracht veroorzaakt geen belangenschade en is net bedoeld om de burger een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden en hem de nodige tijd te geven om zijn rechten te laten gelden en zijn plichten te vervullen;

Dat het College kan beslissen over de datum waarop een besluit in werking treedt, maar het in de huidige omstandigheden redelijk is het College toe te staan te beslissen wanneer het zal ophouden uitwerking te hebben;

Dat de in dit volmachtbesluit bedoelde maatregel immers dermate uitzonderlijk is dat het aangewezen is hem, zodra hij niet meer verantwoord lijkt, te beëindigen, of hem, indien hij nog nodig lijkt, te verlengen;

Overwegende dat de opschorting van de termijnen de Franse Gemeenschapscommissie niet verhindert om beslissingen te blijven nemen, ook in situaties waarin de termijnen opgeschort worden Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, met toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.De verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de decreten en besluiten van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, worden vanaf 16 maart 2020 opgeschort voor een duur van één maand, die tweemaal met eenzelfde duur verlengd kan worden.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen handelingen en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.

De handelingen en beslissingen waarvan de geldigheidsduur tijdens de in het eerste lid vermelde periode afloopt of waarvan de verlenging afhangt van een formaliteit die vervuld moet worden tijdens de in dat lid vermelde periode, worden geacht verlengd te worden met een duur die gelijk is aan de opschortingsduur.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 16 maart 2020.

Art. 4.De leden van het College zijn, elk voor de materies die hen aanbelangen, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 april 2020.

Namens het College : De voorzitster van het College belast met Promotie van de Gezondheid, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt, B. TRACHTE Het collegelid bevoegd voor Onderwijs, Crèches, Cultuur, Personen met een Handicap, Toerisme en Schoolvervoer, R. VERVOORT Het collegelid bevoegd voor Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen, B. CLERFAYT Het collegelid bevoegd voor Welzijn, A. MARON Het collegelid bevoegd voor Sociale Samenhang en Sport, N. BEN HAMOU

^