Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2018 pub. 23/04/2020 numac 2019040780 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord met uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL , gedaan te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014 (1)(2)(3) type wet prom. 02/09/2018 pub. 23/04/2020 numac 2020020666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 23/04/2020 numac 2020030588 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure en van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de compensaties ten gunste van bedrijven van de primaire sector getroffen door de fipronilcrisis. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 23/04/2020 numac 2020030604 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 23/04/2020 numac 2020030669 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot toekenning van een domeinconcessie op een onroerend goed, eigendom van de Belgische staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de VZW « Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles » type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2020 numac 2020030686 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 april 2020, is benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, mevr. Desmet M., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Gent, af Dit besluit treed in werking op datum van eedaflegging; Bij koninklijk besluit van 7 april 2(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2020 pub. 23/04/2020 numac 2020030689 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2019 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/04/2020 numac 2019205499 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 177/2019 van 14 november 2019 Rolnummer 6871 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 12 oktober 2017 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2017 tussen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 23/04/2020 numac 2019205498 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 176/2019 van 14 november 2019 Rolnummer 6822 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 259bis-9, § 1, vierde lid, en § 1/1, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dat artikel werd vervangen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 23/04/2020 numac 2019205639 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 183/2019 van 20 november 2019 Rolnummer 6712 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 20 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 januari 2017 « betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/04/2020 pub. 23/04/2020 numac 2020030696 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit 2020.546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 23/04/2020 numac 2020030495 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van Sciensano Opgesteld in toepassing van artikel 8, § 2 van de wet tot oprichting van Sciensano van 25 februari 2018; Vastgesteld door de raad van bestuur van Sciensano op zijn vergaderin Afdeling 1. - Definities Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 23/04/2020 numac 2020030770 bron hoge raad voor de justitie Hoge Raad voor de Justitie In toepassing van artikel 259bis-5, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek wordt Mevr. Magali CLAVIE, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, wiens mandaat van F

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 23/04/2020 numac 2020040616 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 22 februari 2020 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Turkije te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****
^