Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 2002
gepubliceerd op 06 augustus 2002

Besluit nr. 2002/537 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van het mandaat van Adjunct-Administrateur-Generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031402
pub.
06/08/2002
prom.
11/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JULI 2002. - Besluit nr. 2002/537 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van het mandaat van Adjunct-Administrateur-Generaal (rang 16) van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid artikel 79 en artikel 79bis , ingevoegd bij bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het decreet III van de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid artikel 4;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 betreffende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie gewijzigd door het besluit van het College van 4 juli 1996, 11 december 1997 en maart 1999 houdende de wijziging van de diverse wetgevende bepalingen van toepassing op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 betreffende het bezoldigingsstatuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie gewijzigd door de besluiten van het College van 1999 houdende de wijziging van de diverse wetgevende bepalingen van toepassing op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de hiërarchie van de graden van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 houdende de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 houdende de structuren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 oktober 1999 tot regeling van zijn werking en tot regeling van de ondertekening van zijn akten;

Gelet op de beslissing van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 november 2001 betreffende de vacature van de betrekkingen van Administrateur-Generaal en Adjunct-Administrateur-Generaal (rang 16);

Gelet op het bericht van openverklaring van de betrekkingen en de oproep tot kandidaten van 8 november 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 april 2002;

Overwegende de akten van kandidaatstelling ingediend door Mevr. Nadine GABET, en door de heren DEBACKER, MASQUELIER en RENWART voor de betrekking van Adjunct-Administrateur-Generaal;

Overwegende dat deze kandidatuurstellingen ontvankelijk werden verklaard door het College vermits ingediend binnen de vereiste termijnen en vormen;

Overwegende dat alle kandidaten over de vereiste anciënniteit beschikken om het mandaat van Adjunct-Administrateur-Generaal uit te oefenen;

Overwegende de diploma's en de verdiensten van elke kandidaat (vergelijkende tabel als bijlage);

Overwegende dat de heer Jean-Jacques MASQUELIER over de laagste diploma's beschikt, maar dat hij sinds 1991 diensthoofd is en dat hij het hoogste anciënniteitsniveau van de kandidaten heeft en dat hij de meest uitgebreide ervaring heeft binnen de openbare dienst;

Dat hij met name van 1992 tot 2000 de verantwoordelijke is geweest van de dienst Financiën en Begroting, daarna, sinds januari 2000, Bestuursdirecteur van Budgetaire Zaken, Financiële Zaken en Patrimoniale Zaken; dat hij inzake Ambtenarenzaken bijzondere taken en coördinatieopdrachten van de diensten van de boekhoudkundige en normatieve inspectie van de Franse Gemeenschapscommissie heeft uitgevoerd; dat hij door het uitoefenen van deze functie nuttige ervaring heeft opgedaan op het vlak van wetgeving betreffende sociale zaken en gezondheid; dat hij in het raam van deze verschillende ervaringen de mogelijkheid heeft gehad zijn bijzondere verdiensten aan te tonen;

Overwegende dat de heer Jean-Jacques MASQUELIER, sinds 1 november 2001, tot ieders tevredenheid de hogere functie van Adjunct-Administrateur-Generaal uitoefent, precies die vacature waarin moet worden voorzien; dat deze hogere functie verlengd werd door een besluit van 23 mei 2002;

Dat hij hierdoor, in vergelijking met alle andere kandidaten, een bijzondere en te verkiezen ervaring heeft;

Overwegende dat de heer Philippe DEBACKER, een andere kandidaat, eveneens gedurende vier jaar de taak van Adjunct-Administrateur-Generaal heeft uitgeoefend; dat het College het echter niet opportuun heeft geacht deze functie te verlengen of hem de functie van Adjunct-Administrateur-Generaal in kwestie toe te kennen, na inzage van de verslagen van de geleverde activiteiten;

Op voorstel van het Lid van het College belast met Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van Adjunct-Administrateur-Generaal wordt toegekend voor een periode van vijf jaar, beginnend op 1 november 2002, aan de heer Jean-Jacques MASQUELIER, Bestuursdirecteur (rang 15), dienstdoend Adjunct-Administrateur-Generaal (rang 16).

Art. 2.De jaarlijkse basisbezoldiging van de betrokkene is vastgesteld in de schaal van 16/1 (36.449,87 euro - 54.173,03 euro).

Art. 3.Onderhavig besluit wordt van kracht op 1 november 2002.

Art. 4.Onderhavig besluit wordt onmiddellijk aan de betrokkene bekendgemaakt en een afschrift wordt aan het Rekenhof bezorgd.

Brussel, 11 juli 2002.

Namens het College : F.-X. de DONNEA, Lid van het College belast met Ambtenarenzaken E. TOMAS, Voorzitter van het College A. HUTCHINSON, Lid van het College belast met Begroting.

^