Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting type wet prom. 26/05/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002011293 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen. - Bijlage

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002054038 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Goethals, Roger De heer Goethals, Roger Edouard, geboren te Oostende op 1 april 1932, w Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002000501 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 oktober 2001 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009644 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van de andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002009755 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 is de heer Bozet, P., vrederechter van het kanton Bastenaken-Neucfhâteau, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002009756 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 december 2001, die in werking treden op 31 augustus 2002 : - is de heer De Jonge, H., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012700 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, die de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993 vervangt, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012782 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema en de maandwedden type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012783 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het Fonds voor de bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven van risicogroepen en bedienden in de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012787 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 12/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002012862 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002022576 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor de beroepsziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/08/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002016177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 14/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002027676 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2001 houdende uitvoering van het decreet van 19 november 1998 tot invoering van een belasting op de verlaten woningen in het Waalse Gewest

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002003362 bron ministerie van financien Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 104.804, uitgesproken door de Raad van State, Afdeling Administratie IX e Kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 7 januari 1998 in zoverre de heer Hubert Van Vaerenbergh en Mevr. Ann

decreet

type decreet prom. 11/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002027678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002009757 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel van 25 juni 2002 is aan de heer Koot, J., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om het ambt van op

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002027677 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de aangelegenheden die ressorteren onder de Minister van Landelijke Aangelegenheden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 15 juni 1998 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de bevoegdheden en ambtsprofielen van de titularissen van een bevorderings- en selectieambt bij toepassing van artikel 18 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raden van Beroep in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002031401 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/536 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van het mandaat van Administrateur-Generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002031402 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2002/537 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van het mandaat van Adjunct-Administrateur-Generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 1 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de wijziging van de diverse wetgevende bepalingen van toepassing op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ingevolge het intersectoraal akkoord 2001-2002 « kwalitatieve en kwantitatieve aspecten »

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002000391 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 24. - Politiehervorming. - Verplichte inventarisatie van roerend patrimonium bij de lokale politie. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief ZPZ 24 van de Minister van Binnenlandse Zak MINISTERIUM DES INNERN Rundschreiben ZPZ 24 - Polizeireform Pflichtinventar des beweglich(...) type omzendbrief prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002000542 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 26. - Onderrichtingen betreffende de procedure tot indiening en goedkeuring van de zonale veiligheidsplannen 2003. - Erratum In het Belgisch staatsblad van 15 juni 2002, Ed. 2, bladzijde 27681, tweede alinea, Franse versie, moet

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002003338 bron ministerie van financien Administratie van de invordering Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2002 Voor de voertui(...) Voor het bepalen van deze nieuwe tarieven is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis (...) type bericht prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002011313 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0045. Electrabel Customer Solutions S.A./Simogel S.C.R.L. Op 23 juli 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op sector van de elektriciteitslevering aan (...) type bericht prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002011318 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE C/C - 02/0046 - Vivendi Universal, Vivendi Environnement en Mevr. E. Koplowitz/Sabena N.V., in faillissement Op donderdag 25 juli 2002 ontv Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de luchtvaartondersteunende(...) type bericht prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002012957 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité en de oprichting van paritaire comités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis va 1. artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 april 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de (...) type bericht prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002021310 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juni 2002, heb Die zaak is ingeschreven onder nummer 2462 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002021309 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 juni 2002 in zake J. Ost en anderen tegen het Ruilverkavelingscomité Hamme, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schendt artikel 43, § 1, van de Ruilverkavelingswet van 22 juli 1970 het grondwettelijk gewa(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002000543 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de benaming van de politiezones. - Erratum Belgisch staatsblad van 30 november 2001, bladzijde 41173. In codenaam nr. 5382, tweede kolom, moet de naam « Voeren » gelezen worden als : « Fourons ».

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 06/08/2002 numac 2002015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 10 juli 2002 hebben H.E. de Heer Antti Sierla, U Wunna Maung Lwin, de Heer Andebrhan Weldegiorgis en de Heer Humayun Tandar de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)
^