Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 10 juni 2021
gepubliceerd op 18 juni 2021

Besluit 2021/1778 tot wijziging van besluit 2021/1455 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042203
pub.
18/06/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit 2021/1778 tot wijziging van besluit 2021/1455 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, en met name artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op decreet II van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications » sluiten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en het beheer van een "Franstalig certificeringskader", afgekort "CFC", en inzonderheid zijn artikel 6;

Gelet op het decreet van 15 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016031124 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende toestemming met de overeenkomst van 26 februari 2015 tussen de Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en het beheer van een Franstalig certificeringskader, afgekort "CFC" sluiten van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toestemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapcommissie betreffende de oprichting en het beheer van een « Cadre francophone des certifications » sluiten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en het beheer van een Franstalig certificeringskader, afgekort "CFC";

Gelet op het besluit 2017/82 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 februari 2017 tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC;

Op voordracht van het lid van het College belast met Beroepsopleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld als leden van het directiecomité van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC voor een termijn van 4 jaar: 1° op voordracht van de SFMQ a) ter vertegenwoordiging van het kwalificerend onderwijs: - effectieve leden: dhr.Christian de SELYS, dhr. Philippe VAN GEEL; - plaatsvervangers: mevr. Suzanne COLLET, dhr. José SOBLET; b) ter vertegenwoordiging van de beroepsopleiding georganiseerd onder het gezag van de Franse Gemeenschapscommissie: - effectief lid: dhr.Christophe MATTART; - plaatsvervanger: mevr. Isabelle VERBRUGGEN; c) ter vertegenwoordiging van de beroepsopleiding georganiseerd onder het gezag van het Waalse Gewest: - effectief lid: dhr.Mathieu GAILLARD; - plaatsvervanger: mevr. Annick MARCHESINI; 2° op voordracht van de ARES a) ter vertegenwoordiging van de universiteiten: - effectief lid: mevr.Anne GRZYB; - plaatsvervanger: dhr. Arnaud TERMONIA; b) ter vertegenwoordiging van de hogescholen: - effectief lid: dhr.Alain WILKIN; - plaatsvervanger: dhr. André COUDYZER; c) ter vertegenwoordiging van het hoger onderwijs voor sociale promotie: - effectief lid: dhr.Jacky THYS; - plaatsvervanger: dhr. Michel GOSSIAUX; d) ter vertegenwoordiging van de hogescholen voor kunstonderwijs: - effectief lid: mevr.Fabienne PIRONET; - plaatsvervanger: mevr. LEPERE; 3° als onafhankelijk expert voorgesteld door de vertegenwoordigers bedoeld in de punten 1° en 2° : nog aan te stellen.4° overeenkomstig artikel 6, § 3, tweede lid, 1° van het bovengenoemde samenwerkingsakkoord, op voordracht van de Algemene Raden: dhr. Patrick MAGNIETTE.

Art. 2.Worden aangesteld als leden van het expertencomité voor een termijn van 4 jaar: 1° ter vertegenwoordiging van het universitair hoger onderwijs: - effectief lid: mevr.Muriel CONSTAS; - plaatsvervanger: mevr. Angéline AUBERT; 2° ter vertegenwoordiging van het hogescholenonderwijs: - effectief lid: mevr.Emmanuelle HAVRENNE; - plaatsvervanger: mevr. Laurence DENIS; 3° ter vertegenwoordiging van het artistiek hoger onderwijs: - effectief lid: dhr.Laurent GROSS; - plaatsvervanger: mevr. Laurence RASSEL; 4° ter vertegenwoordiging van het gewoon secundair onderwijs: - effectief lid: dhr.Dominique CHEVAL; - plaatsvervanger: dhr. Patrick MAGNIETTE; 5° ter vertegenwoordiging van het gespecialiseerd secundair onderwijs: - effectief lid: dhr.Patrick LENAERTS; - plaatsvervanger: dhr. Pierre TEMPELHOF; 6° ter vertegenwoordiging van het onderwijs voor sociale promotie: - effectief lid: mevr.Pascale LEEGTE; - plaatsvervanger: dhr. Axel POLET; 7° ter vertegenwoordiging van de Algemene Inspectiedienst: - effectief lid: mevr.Pascale BOUSMAN; - plaatsvervanger: mevr. Sylvie PIRLOT; 8° ter vertegenwoordiging van het Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur (AEQES): - effectief lid: dhr.Romain PARMENTIER; - plaatsvervanger: mevr. Caty DUYKAERTS; 9° ter vertegenwoordiging van het FOREM: - effectief lid: mevr.Catherine DEGAUQUIER; - plaatsvervanger: dhr. Stanislas HERRIER; 10° ter vertegenwoordiging van Bruxelles Formation: - effectief lid: dhr.Simon DETREZ; - plaatsvervanger: mevr. Isabelle VERBRUGGEN; 11° ter vertegenwoordiging van het IFAPME: - effectief lid: dhr.Matthieu STASSIN; - plaatsvervanger: mevr. Annick MARCHESINI; 12° ter vertegenwoordiging van de Service Formation PME (SFPME): - effectief lid: dhr.Emmanuel BAUFAYT; - plaatsvervanger: dhr. Vincent VLAYEN; 13° ter vertegenwoordiging van de Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale d'insertion (FEBISP): - effectief lid: mevr.Jeanne LODEWIJCK; - plaatsvervanger: mevr. Adèle ESSOH; 14° ter vertegenwoordiging van de Interfédération des Entreprises de Formation par le Travail et des Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle (INTERFEDE): - effectief lid: mevr.Marina MIRKES; - plaatsvervanger: dhr. Raphaël CLAUS; 15° ter vertegenwoordiging van het Consortium voor de erkenning van de competenties: - effectief lid: dhr.Donat CARLIER; - plaatsvervanger: mevr. Marily ROST; 16° ter vertegenwoordiging van de werkgevers: - effectieve leden: mevr.Géraldine MAGALHAES, dhr. David PISCICELLI, dhr. Christophe WAMBERSIE; - plaatsvervangers: mevr. Sophie VASSEN, mevr. Anne-Sophie JOSKIN, mevr. Sihame AL BAEAJRAJI; 17° ter vertegenwoordiging van de werknemers: - effectieve leden: mevr.Laure HOMERIN, dhr. Luca CICCIA, dhr.

Constant KARAMANIS; - plaatsvervangers: mevr. Sabine LIBERT, dhr. Nicolas VANDENHEEMEL, mevr. Sara STEIMES.

Art. 3.Worden aangesteld als leden van de raad van beroep van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC: 1° ter vertegenwoordiging van de Regering van het Waalse Gewest: - mevr.Natacha VINCKENBOSCH; - dhr. Laurent Wenric; 2° ter vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap: - mevr.Carine SAUCIN; - mevr. Karin MERTENS; - dhr. David LAHAYE; 3° ter vertegenwoordiging van het College van de Franse Gemeenschapscommissie: - mevr.Adeline REMY; 4° de fungerend voorzitter van het directiecomité van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC.

Art. 4.Het besluit 2017/82 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 februari 2017 tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor het College,

B. TRACHTE Voorzitster van het College van de Franstalige Gemeenschapscommissie

B. CLERFAYT Lid van het College belast met Beroepsopleiding

^