Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 08 maart 2013
gepubliceerd op 15 april 2013

Besluit 2013/202 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
college van de franse gemeenschapscommissie
numac
2013031196
pub.
15/04/2013
prom.
08/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/08/2013031196/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MAART 2013. - Besluit 2013/202 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, inzonderheid op artikel 87, § 3;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, inzonderheid op de artikelen 79 en 79bis;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 juli 2012 en 7 december 2012;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Onderhavig besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.In artikel 4 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, worden de woorden « Dhr. Benoît Cerexhe » vervangen door de woorden « Mvr. Céline Fremault ».

Art. 3.Onderhavig besluit sorteert effect vanaf 8 maart 2013.

Brussel, 8 maart 2013.

Door het College : Chr. DOULKERIDIS, Voorzitter van het College belast met Begroting, Onderwijs, Toerisme en Internationale betrekkingen Ch. PICQUE, Lid van het College belast met Sociale Cohesie Mevr. C. FREMAULT, Lid van het College belast met het Openbaar Ambt, Gezondheidsbeleid en de beroepsvorming van Middenstand Mevr. E. HUYTEBROECK, Lid van het College belast met het Bijstandsbeleid voor Gehandicapten R. MADRANE, Lid van het College belast met Beroepsonderwijs, Cultuur, Leerlingenvervoer, Sociale Actie, Gezin, Sport en Internationale betrekkingen

^