Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 02 april 2020
gepubliceerd op 14 september 2020

Bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020042923
pub.
14/09/2020
prom.
02/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/02/2020042923/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2020. - Bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020


HET COLLEGE, Gelet op de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit;

Gelet op het decreet van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen sluiten houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen;

Gelet op het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020115 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op artikel 2 van het decreet van 19 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020201586 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie;

Gelet op de beslissingen van het Franstalig College, het Verenigd College en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2020 betreffende de compenserende maatregelen voor de Brusselse non-profitsector die afhangt van de colleges van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en creatie van speciale dotaties om tegemoet te komen aan de buitengewone behoeften van de operatoren, als gevolg van de COVID-19-crisis;

Overwegende de dringende nood aan financiële ondersteuning van de non-profitsector, zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit het oogpunt van het beheer van de gezondheidsrisico's van het welzijns- en zorgpersoneel dat in het kader van zijn opdrachten in contact staat met het publiek, als gevolg van de crisis in verband met COVID-19;

Overwegende dat de liquide middelen van de sector in het bijzonder onder druk staan in deze crisisperiode in verband met COVID-19;

Overwegende dat de creatie en spijzing van een specifieke ontvangstenallocatie zal toelaten snel over de nodige uitgavenmiddelen te beschikken om het hoofd te bieden aan de vereisten in verband met de COVID-19-crisis;

Op de voordracht van het collegelid bevoegd voor Begroting en na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, eerste lid, 116, § 1, 121, § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2020 worden de ontvangsten van de Franse Gemeenschapscommissie herbegroot op:

in duizend EUR

voor de lopende ontvangsten

490.625

voor de kapitaalontvangsten

+ 10.173

Totaal ontvangsten

500.798


Art. 3.Er wordt een basisallocatie voor ontvangsten 01.100.01.02.49359 gecreëerd, genaamd `Uitzonderlijke dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis', waarvan de kredieten op 10.173.000 euro worden begroot.

Art. 4.De artikelen en bijlagen van het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 31/01/2020 numac 2020020115 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 20/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020020110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 sluiten houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 worden, uitgezonderd de creatie van de basisallocatie bedoeld in artikel 3 van dit besluit, niet gewijzigd.

Art. 5.Het collegelid bevoegd voor Begroting wordt belast met de toepassing van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn goedkeuring door het College.

Brussel, 2 april 2020.

Voor het College, B. TRACHTE Minister-voorzitster

^