Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 01 juli 2010
gepubliceerd op 13 september 2010

Besluit 2009/135 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden die de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kunnen bekleden

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031409
pub.
13/09/2010
prom.
01/07/2010
ELI
eli/besluit/2010/07/01/2010031409/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 JULI 2010. - Besluit 2009/135 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden die de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kunnen bekleden


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3 gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, artikel 79;

Gelet op het decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1° : Gelet op het decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie, artikel 4, 1°;

Gelet op het besluit van het College de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de hiërarchie van de graden die de ambtenaren van de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie mogen bekleden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, verleend op 10 november 2009;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College belast met de begroting, gegeven op 1 juli 2010;

Gelet op het protocol nr. 2009/23 van het Sectorcomité XV van 21 december 2009;

Gelet op het advies 48.035/2 van de Raad van State verleend op 19 april 2010, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het Lid van het College belast met het Openbaar Ambt;

Na beraad, Besluit :

Artikel 1.Onderhavig besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.De graden die bekleed mogen worden door ambtenaren van de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie worden verdeeld onder de verschillende niveaus en rangen, overeenkomstig de lijst opgenomen in bijlage I van dit besluit.

Art. 3.Het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de hiërarchie van de graden die bekleed mogen worden door de ambtenaren van de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 4.Onderhavig besluit treedt in werking op 22 juni 2009.

Art. 5.Het Lid van het College bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juli 2010.

Door het College : B. CEREXHE, Lid van het College belast met het Openbaar Ambt Ch. DOULKERIDIS, Voorzitter van het College

Bijlage I van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden die de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kunnen bekleden HIERARCHIE VAN DE GRADEN Niveau 1 Rang 16 : administrateur-generaal adjunct-administrateur-generaal Rang 15 : bestuursdirecteur Rang 13 : adviseur-diensthoofd Rang 11 : eerstaanwezend attache eerstaanwezend psycholoog eerstaanwezend industrieel ingenieur eerstaanwezend ingenieur eerstaanwezend geneesheer eerstaanwezend geneesheer-specialist eerstaanwezend vorser eerstaanwezend architect Niveau 2+ Rang 28 : gegradueerd bestuurschef hoofd technisch gegradueerde gegradueerd hoofdverpleger maatschappelijk hoofdassistent hoofd paramedisch gegradueerde Rang 27 : eerstaanwezend administratief gegradueerde eerstaanwezend technisch gegradueerde eertsaanwezend gegradueerd verpleger eerstaanwezend maatschappelijk assistent eerstaanwezend paramedisch gegradueerde Rang 26 : administratief gegradueerde technisch gegradueerde gegradueerd verpleegkundige maatschappelijk assistent paramedisch gegradueerde Niveau 2 Rang 25 : hoofd bestuursassistent hoofd technisch assistent Rang 24 : eerstaanwezend bestuursassistent eerstaanwezend technisch assistent Rang 22 : bestuursassistent 1e klas technisch assistent 1e klas Rang 20 : bestuursassistent technisch assistent Niveau 3 Rang 35 : adjunct-bestuurschef adjunct-hoofdvakman Rang 34 : eerstaanwezend bestuursadjunct eerstaanwezend adjunct-vakman Rang 32 : bestuursadjunct 1e klas adjunct-vakman 1e klas Rang 30 : bestuursadjunct adjunct-vakman GRADEN DIE ZIJN AFGESCHAFT Rang 14 : eerste adviseur Rang 13 : directeur adviseur Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 1 juli 2010 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.

Door het College : B. CEREXHE, Lid van het College belast met het Openbaar Ambt Ch. DOULKERIDIS, Voorzitter van het College

^