Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2010

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke personen die ervan afhangen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010029455 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2010-2011 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing, wat « Wallonie-Bruxelles International » betreft, van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van de machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie om afdelingen in te richten bekrachtigd met de graden van bachelor, specialisatie of master en het brevet van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende fusie door opslorping van het autonome internaat van de Franse Gemeenschap te Doornik « Internat Cottrel » door het autonome internaat « Walter Ravez » te Doornik

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010031405 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/237 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010031406 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/236 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding ervan type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031408 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/136 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de carrières van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de diensten van het college van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031407 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/137 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de vroegere graden van beheersassistenten van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031409 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/135 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden die de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kunnen bekleden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031410 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/283 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van het Europees programma ter bevordering van het eten van groenten en fruit op school

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203731 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing, wat "Wallonie-Bruxelles International" betreft, van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203734 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 97ter, 2°, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203736 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne pour l'Energie" en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de ecoboni op de voertuigen van natuurlijke personen beperkt worden tot de voertuigen waarvan de waarde niet hoger is dan een bepaald bedrag type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203737 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010204340 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria of instellingen inzake geluidshinder

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep Koeltechnicus in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep Magazijnbediende in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep Productieoperator in de opvoedingsindustrie in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakte, vermeld in de pachtwetgeving

document

type document prom. 01/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010204568 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de voortgezette pedagogische opleiding voor ondernemingshoofden of opleiders, verstrekt door het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s
^