Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 19/03/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/04/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/02/2003 pub. 13/09/2010 numac 2010000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de leden van het administratief en logistiek kader van de laboratoria van technische en wetenschappelijke politie bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2002 betreffende de legitimatiekaarten van de politieambtenaren en van de hulpagenten van politie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010009764 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010 zijn benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II, de heren Van Nieuwenhuyse, P. en Deblauwe, M., ererechters in handelszaken in de rechtbank van koophan type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010009763 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2010 is de heer Gailliet, R., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 18, § 2, B, 24, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invordering door middel van dwangbevel van de forfaitaire vergoeding verschuldigd aan het Fonds van medische ongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010031388 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2009 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Ridder De heer FLAMAND Jean-Paul, Théodule, technisch hoofdsecretaris bij het gemeentebestuur van de stad Bruss Kroonorde Ridder De heer BUYSSE Philippe, Marguerite, Emiel, Julien, Maria, technisch secreta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010204655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt met ingang van De heer Jacques Acolty wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing voor de uitoefening van een hogere functie van de heer Gert VERCAUTEREN, analist, bij het Coördinatie orgaan voor dreigingsanalyse type ministerieel besluit prom. 30/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010027194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van gewone leningen die door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" worden toegekend type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 juli 2010, wordt FLEMISH INTERNATIONAL BUILDING SERVICES NV, Lombardstraat 34-42, 1000 BRUSSEL, erkend als privé-tewerkste(...) - Outplacement. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar vanaf 16 januari 2008(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het **** Hoofdstedelijk Gewest, van 29 juli 2010, verkrijgt **** FERRY INTERNATIONAL ****, **** 489, 1050 ****, de hernieuwing van de erkenning als - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een duur van vier (...) type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204564 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging, met terugwerkende kracht op 1 juni 2005, van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204566 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als instelling voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 05/01/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204567 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke verlenging van de erkenning van de gemeente Büllingen als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, wat de noodopvangwoning gelegen in 4760 Büllingen, am Wittumhof 7, betreft type ministerieel besluit prom. 08/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204565 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een opgravingvergunning in geval van archeologische ontdekkingen bij de aanleg van een gasleiding door Fluxys NV type ministerieel besluit prom. 19/01/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204596 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorlopige erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, wat de noodopvangwoning gelegen in 4710 Lontzen, Tivolistrasse 24 , betreft type ministerieel besluit prom. 08/02/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204597 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorlopige erkenning van het O.C.M.W. Amel als inrichtende macht van een inrichting die personen in een noodtoestand voorlopig opneemt en begeleidt, wat de noodopvangwoning gelegen in 4770 Amel, Möderscheider Weg 151, betreft type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204598 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen Bergstrasse 51, 4700 Eupen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204599 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Sankt Vith als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen in 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6 type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010204600 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de gemeente Lontzen als inrichtende macht van een noodopvangwoning, wat de noodopvangwoning gelegen in 4710 Lontzen, Tivolistrasse 24, , betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ertoe strekkend het alternerend onderwijs in te richten binnen het gespecialiseerd secundair onderwijs en de samenwerking met de Centra voor Alternerende Opvoeding en Opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Buschauffeur » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie en de gemeenschappelijke diensten voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de behandelingsprocedure en -termijnen voor een aanvraag voor hergebruik van overheidsinformatie alsook het toezicht op de verplichting om bestuursdocumenten beschikbaar te stellen met toepassing van het decreet van 25 januari 2007 houdende omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Vrachtwagenchauffeur » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Onthaalbediende en toerisme » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van een ambtenaar-generaal als mandaathouder Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2010 formaliseert de aanstelling van de heer Serge CARABIN per mandaat in het volgende ambt : Directeur-generaal van de Alg Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een gedateerd en ondertekend verz(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2010, wordt op 1 juli 2010 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Eve DUCHATEAU, adjunct-directeur-generaal, geboren op 29 januari 1949. V type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2006 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de hulpverlening aan gedetineerden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels van het cyclisch extern onderzoek van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning voor een voorlopige periode van de VZW « Relais Enfants-Parents », Bordeauxstraat 62A, 1060 Brussel, als contactdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/2008 pub. 13/09/2010 numac 2010029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2010 wordt eervol ontslag uit zijn functie van Kabinetschef ad interim van de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2010 wordt de heer Gilles Dout(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2010 worden in het 2e lid, 3e streepje van het besluit van de Regering van de Frans type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie bedoeld in artikel 14 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 8 december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031408 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/136 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de carrières van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de diensten van het college van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031407 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/137 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de vroegere graden van beheersassistenten van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031409 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/135 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden die de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kunnen bekleden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 13/09/2010 numac 2010031410 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/283 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die plaatsheeft op maandag 20 september 2010, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Agenda 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 26 april 2010. 2. Bespre(...)

erratum

type erratum prom. 27/07/2007 pub. 13/09/2010 numac 2010029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Culturele Centra. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010009765 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Leuven : 1 ; - te Gent : 1; - te Neufchâteau : 1 (vanaf 1 juni 2011). Elke kandid(...) Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. In elk geval d(...)

document

type document prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010011344 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 september 2010 type document prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010203923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 juli 2010, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa - worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen : 1. als verteg(...) type document prom. -- pub. 13/09/2010 numac 2010204180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 juli 2010, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl - worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf : 1. als vertegenwo(...)
^