Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 01 december 2016
gepubliceerd op 12 januari 2017

Besluit 2016/1779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016029636
pub.
12/01/2017
prom.
01/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/01/2016029636/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2016. - Besluit 2016/1779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Brussels Franstalig Instituut voor beroepsopleiding, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van het geldelijk statuut van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het protocol nr. 2016/13 van 12 juli 2016 van het Comité van Sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het sectorale akkoord 2016-2017 budgettair gespreid tot in 2019;

Gelet op het protocol nr. 2016/22 van 16 november 2016 van het Comité van Sector XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding gegeven op 25 november 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 24 november 2016;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College bevoegd voor de Begroting gegeven op 1 december 2016;

Op voorstel van de Collegeleden bevoegd voor Beroepsopleiding en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 van deze laatste.

Art. 2.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt de bijlage vervangen door het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 november 2014 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 4.De leden van het College bevoegd voor Beroepsopleiding en Openbaar Ambt zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel op 1 december 2016.

Voor het College : De voorzitster van het College, belast met Begroting, Mevr. F. LAANAN Het Lid van het College, belast met Ambtenarenzaken, Mevr. C. JODOGNE Het Lid van het College, belast met Beroepsopleiding, D.GOSUIN

Bijlage bij het besluit 2016/1779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 december 2016 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie Bijlage bij het besluit 2016/1779 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit 2016/1779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 december 2016 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.

Brussel, 1 december 2016.

Voor het College : De voorzitster van het College, belast met Begroting, Mevr. F. LAANAN Het Lid van het College, belast met Ambtenarenzaken, Mevr. C. JODOGNE Het Lid van het College, belast met Beroepsopleiding, D.GOSUIN

^