Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/12/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016003418 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale bepalingen type wet prom. 01/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016009610 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit type wet prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016009622 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 01/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening nr 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (1) type wet prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016206136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type wet prom. 01/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016206165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid type wet prom. 01/12/2016 pub. 17/03/2017 numac 2017011180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2016 pub. 18/04/2017 numac 2017011562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2016 pub. 20/04/2018 numac 2017012213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan te 's-Gravenhage op 20 februari 2014 (2) type wet prom. 01/12/2016 pub. 01/06/2017 numac 2017030356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2016 pub. 04/07/2017 numac 2017040336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2016 pub. 12/02/2019 numac 2019010730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de kosten voor de revalidatieverstrekkingen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het bouwen, herstellen en renoveren van spoorwegmateriaal gelegen op het grondgebied van Brugge Sint-Michiels en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 43octies tot en met 43decies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017010293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut voor het oprichten van gasvervoerinstallaties, ter omschrijving van de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut, bedoeld in artikel 8/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen en tot bepaling van de inwerkingtreding van diverse bepalingen van de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/11/2017 numac 2017031538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 18/01/2017 numac 2016000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van brandpreventieverslag type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016003433 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017031378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van brandpreventieverslag. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 01/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de internationale school van SHAPE

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016029636 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016029635 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016031801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016206057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de hoogte van de afsluitingen bedoeld bij artikel 2ter van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de modaliteiten voor de plaatsing ervan type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016206239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016206423 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de individuele zuiveringseenheden en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2008 tot bepaling van de integrale exploitatievoorwaarden voor individuele zuiveringseenheden en installaties en van het besluit van 6 november 2008 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de individuele zuiveringsstations en -systemen geïnstalleerd in afwijking van de verplichting tot aansluiting op de riolering type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016206424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, het regelgevende gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, wat betreft de sanering en het openbaar beheer van de autonome sanering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2016 om voor een deel de terugbetaling te dekken van de woon-werk verplaatsingskosten van hun personeelsleden

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017020268 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Corrigendum
^