Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2022
gepubliceerd op 05 mei 2023

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van het mandaat van adjunct-directrice-generaal bij Leefmilieu Brussel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2023041802
pub.
05/05/2023
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van het mandaat van adjunct-directrice-generaal (A4+) bij Leefmilieu Brussel


DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voor de toewijzing van een mandaat van adjunct Directeur-generaal A4+ bij Brussel Openbaar Ambt sluiten houdende de aanwijzing van het mandaat van adjunct-directrice-generaal (A4+) bij Leefmilieu Brussel.

Overwegende dat de evaluatiecommissie van de mandaathouders op 15 maart 2022 aan Mevrouw Barbara Dewulf de vermelding "gunstig" heeft toegekend, naar aanleiding van haar eindevaluatie;

Overwegende dat artikel 465 § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de regering machtigt een mandaat te hernieuwen zonder dat er wordt overgegaan tot een nieuwe toekenningsprocedure voor het mandaat dat de mandaathouder bekleedt;

Op voorstel van de Minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het mandaat van Barbara Dewulf, adjunct-directrice-generaal (A4+) bij Leefmilieu Brussel wordt met ingang van 1 oktober 2022 voor een periode van vijf jaar verlengd.

Art. 2.De bezoldiging van de betrokkene wordt vastgelegd in de weddeschaal A410.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2022.

Brussel, 29 september 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: R. VERVOORT Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang S. GATZ Minister bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

^