Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2022
gepubliceerd op 11 oktober 2022

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij de Haven van Brussels

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022042244
pub.
11/10/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij de Haven van Brussels


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, elet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 447;

Overwegende de vacantverklaring van het mandaat van ADJUNCT-DIRECTEUR/DIRECTRICE-GENERAAL (A4+) bij de HAVEN VAN BRUSSELS door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 28/04/2022;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23/06/2022 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaatbetrekking van ADJUNCT-DIRECTEUR/DIRECTRICE-GENERAAL (A4+) bij de HAVEN VAN BRUSSELS;

Overwegende de oproep tot kandidaatstelling die op 16/05/2022 bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat 4 ontvankelijke kandidaturen zijn ontvangen;

Overwegende het met redenen omklede advies dat de selectiecommissie heeft uitgebracht volgens art. 446 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de selectiecommissie unaniem gerangschikt heeft in categorie `A' (geschikt): 1) Mevrouw Caroline HERMANUS 2) Mijnheer Denis VAN EECKHOUT 3) Mijnheer Tewfik SAHIH Overwegende dat uit dit advies blijkt dat mevrouw Caroline HERMANUS meer dan de andere kandidaten heeft aangetoond dat zij de geschikte kandidate is voor het mandaat in kwestie, rekening houdend met de criteria van artikel 446 van het eerder genoemde statuut: - De titels en verdiensten die mevrouw Caroline HERMANUS tijdens de selectie deed gelden ADJUNCT-DIRECTEUR/DIRECTRICE -GENERAAL (A4+) bij de HAVEN VAN BRUSSELS; - Er is een goede overeenstemming tussen haar profiel en de functiebeschrijving, die groter is dan die van de andere kandidaten; - Tijdens het assessment toonde ze aan over alle competenties te beschikken die verwacht worden voor het mandaat en dit op een overtuigendere manier dan de andere kandidaten.

Overwegende dat de Regering beslist om de door de selectiecommissie uiteengezette redenen alsook diens geformuleerde voorstel bij te treden en de meest geschikt verklaarde kandidaat aan te stellen;

Op voorstel van de Minister, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Caroline HERMANUS (nl) wordt aangesteld om het mandaat van ADJUNCT-DIRECTEUR/DIRECTRICE-GENERAAL (A4+) ; bij de HAVEN VAN BRUSSELS; uit te oefenen.

Art. 2.Zij wordt ingedeeld in rang A4+; haar bezoldiging wordt vastgelegd in de weddeschaal A410.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 29 september 2022.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering S. GATZ, Minister bevoegd voor Openbaar Ambt

^