Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 15 juli 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021042380
pub.
15/07/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021042380/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, artikel 9, gewijzigd bij de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, artikel 70 en artikel 70bis, ingevoegd bij de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen;

Gelet op het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, artikel 3, § 1, 10°, vervangen bij de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid;

Gelet op de gelijke kansentest, zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest, uitgevoerd op 15 juli 2020;

Gelet op het advies A-2020-041 van de Economische en Sociale Raad gegeven op 15 oktober 2020;

Gelet op het advies nr. A-2020-007 van de Raad voor het Leefmilieu gegeven op 26 oktober 2020;

Gelet op het advies nr. 68.740/1 van de Raad van State, gegeven op 24 februari 2021 krachtens artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;

Op voordracht van de Minister van het leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aangebracht in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) 2° wordt vervangen door: "Leefmilieu Brussel": de instelling van openbaar nut als bedoeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van Leefmilieu Brussel, bevestigd bij artikel 41 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen;b) 3°, 4° en 5° worden ingevoegd, luidende: "3° "ordonnantie milieuvergunningen": ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;4° "Codes van goede praktijken": codes van goede praktijken die van toepassing zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of, bij gebreke hiervan, codes van goede praktijken die van toepassing zijn in het Vlaams of Waals Gewest; 5° "European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement (EA MLA)": wederzijds erkenningsakkoord tussen de leden van de organisatie zonder winstoogmerk EA (European Accreditation), waarmee de ondertekenaars erkennen en aanvaarden dat de door de ondertekenaars uitgevoerde accreditatiesystemen gelijkwaardig zijn en dat de resultaten van de beoordelingen die de door de ondertekenaars geaccrediteerde beoordelingsorganen aanreiken, betrouwbaar zijn."

Art. 2.In artikel 2, 2° van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 februari 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, worden de woorden "14, eerste lid" vervangen door het woord "12".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 februari 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.Om erkend te zijn, moet het laboratorium aan de volgende voorwaarde voldoen: Als beproevingslaboratorium volgens de norm EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd zijn door BELAC, voor het vakgebied waarvoor de erkenning wordt aangevraagd en overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling sluiten tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, of door een nationale accreditatieinstelling die het wederzijds erkenningsakkoord van de EA (European co-operation for Accreditation) heeft ondertekend."

Art. 4.Artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 1996 en gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 6.§ 1. De erkenningsaanvraag voor een laboratorium wordt aan Leefmilieu Brussel gericht: Wanneer het om een aanvraag tot erkenning gaat, moet de aanvraag vergezeld zijn van de volgende documenten en informatie: 1° indien het gaat om een natuurlijke persoon: a) de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager;b) een afschrift van het accreditatiecertificaat met vermelding van de geldigheidsdatum ervan, alsook de bijlage bij het accreditatiecertificaat die het (de) gebied(en) en parameter(s) vermeldt waarvoor het certificaat wordt uitgereikt;c) indien de accreditatie wordt afgeleverd door een nationale accreditatieinstelling die het wederzijds erkenningsakkoord van de EA (European co-operation for Accreditation) heeft ondertekend, een afschrift van het accreditatiecertificaat met vermelding van de geldigheidsdatum ervan, de bijlage bij het accreditatiecertificaat die het (de) gebied(en) en parameter(s) vermeldt waarvoor het certificaat wordt uitgereikt, alsook een beëdigde vertaling van deze documenten in het Frans of het Nederlands;d) een nota, samen met de bewijsstukken, met een beschrijving van de bevoegdheden, de diploma's, de beroepservaring en de technische middelen waarover de aanvrager beschikt;2° indien het gaat om een rechtspersoon: a) zijn rechtsvorm, zijn naam of handelsnaam, de maatschappelijke zetel en de naam, de voornaam, het contactnummer, het emailadres en de hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag;b) een afschrift van het accreditatiecertificaat met vermelding van de geldigheidsdatum ervan, alsook de bijlage bij het accreditatiecertificaat die het (de) gebied(en) en parameter(s) vermeldt waarvoor het certificaat wordt uitgereikt;c) indien de accreditatie wordt afgeleverd door een nationale accreditatieinstelling die het wederzijds erkenningsakkoord van de EA (European co-operation for Accreditation) heeft ondertekend, een afschrift van het accreditatiecertificaat met vermelding van de geldigheidsdatum ervan, de bijlage bij het accreditatiecertificaat die het (de) gebied(en) en parameter(s) vermeldt waarvoor het certificaat wordt uitgereikt, alsook een beëdigde vertaling van deze documenten in het Frans of het Nederlands;d) een afschrift van de bekendmaking van zijn statuten en van de laatste akte tot benoeming van de bestuurders of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de aanvraag tot bekendmaking van de statuten;e) de lijst van de namen van de bestuurders, de zaakvoerders of personen die voor de vennootschap verbintenissen kunnen aangaan en de personen die de activiteit uitoefenen waarvoor de erkenningsaanvraag wordt ingediend;f) een nota, samen met de bewijsstukken, met voor elk van hen een beschrijving van de competenties, de diploma's, de beroepservaring en de technische middelen waarover de aanvrager beschikt; Wanneer het om een aanvraag tot wijziging of vernieuwing van de erkenning gaat, moet de aanvraag vergezeld zijn van de volgende documenten en informatie: 1° de naam, voornaam en woonplaats als de aanvrager een natuurlijke persoon is, of de naam van de vennootschap, de rechtsvorm, het adres van de zetel en de naam, de voornaam, het contactnummer, het e-mailadres en de hoedanigheid van de ondertekenaar van de aanvraag als de aanvrager een rechtspersoon is;2° een afschrift van het accreditatiecertificaat met vermelding van de geldigheidsdatum ervan, alsook de bijlage bij het accreditatiecertificaat die het (de) gebied(en) en parameter(s) vermeldt waarvoor het certificaat wordt uitgereikt;3° indien de accreditatie wordt afgeleverd door een nationale accreditatieinstelling die het wederzijds erkenningsakkoord van de EA (European co-operation for Accreditation) heeft ondertekend, een afschrift van het accreditatiecertificaat met vermelding van de geldigheidsdatum ervan, de bijlage bij het accreditatiecertificaat die het (de) gebied(en) en parameter(s) vermeldt waarvoor het certificaat wordt uitgereikt, alsook een beëdigde vertaling van deze documenten in het Frans of het Nederlands;4° de veranderingen die in het erkenningsdossier zijn aangebracht sinds de aflevering van de voormelde erkenning. De vernieuwingsaanvraag moet zes maanden vóór de vervaldatum van de erkenning in de vereiste vorm worden ingediend. § 2. De erkenningsaanvraag wordt bij aangetekend schrijven of via elektronische weg naar Leefmilieu Brussel gestuurd."

Art. 5.In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1996 en gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, worden de woorden "van de Minister" vervangen door de woorden "van Leefmilieu Brussel".

Art. 6.Artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7.§ 1. Binnen 90 dagen vanaf de datum van de aanvraag stelt Leefmilieu Brussel de aanvrager bij aangetekend schrijven of via elektronische weg in kennis van haar beslissing.

Indien de aanvrager binnen de in het eerste lid gestelde termijn geen beslissing heeft ontvangen, kan deze laatste bij aangetekend schrijven of via elektronische weg een herinnering sturen aan Leefmilieu Brussel.

Binnen 10 dagen vanaf de datum van de herinnering voorzien in het tweede lid stelt Leefmilieu Brussel de aanvrager bij aangetekend schrijven of via elektronische weg in kennis van haar beslissing. § 2. De erkenning wordt verleend voor een periode van vijftien jaar."

Art. 7.Artikel 8 van dit besluit wordt opgeheven.

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 9 bis ingevoegd, luidende: "

Art. 9bis.Elk erkend laboratorium moet zijn opdrachten uitvoeren in overeenstemming met de codes van goede praktijken.

Indien het met de beste beschikbare technieken in het erkende laboratorium niet mogelijk is de opdracht in overeenstemming met de codes van goede praktijken uit te voeren, moet het erkende laboratorium deze afwijking van de codes van goede praktijken verantwoorden en de gebruikte methode, alsook haar gevolgen voor de juistheid en de nauwkeurigheid van de in het analyseverslag vermelde resultaten, verduidelijken.

De codes van goede praktijken worden op de website van Leefmilieu Brussel bekendgemaakt: - Codes van goede praktijken - Afval : CBP-CGP_LAB_Déchets_Afval ; - Codes van goede praktijken - Afvalwater : CBP-CGP_LAB_Eaux_water ; - Codes van goede praktijken - emissiemetingen van atmosferische verontreiniging: CBP-CGP_LAB_Air_lucht ; - Codes van goede praktijk : boringen, staalneming en analyses van de bodem; - Codes van goede praktijk : alternatieve onderzoekstechnieken van de bodem; - Code van goede praktijk voor onderzoek naar en behandeling van asbest in de bodem; - Code van goede praktijk inzake het gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem."

Art. 9.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, worden de woorden "De Minister" vervangen door "Leefmilieu Brussel" en worden de woorden "op advies van het Instituut," geschrapt.

Art. 10.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° De woorden "of via elektronische weg" worden ingevoegd na de woorden "aangetekend schrijven";2° De woorden "of equivalent" worden ingevoegd na de woorden "vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven".3° De woorden "de Minister" worden vervangen door de woorden "Leefmilieu Brussel".4° De woorden " van de Minister" worden vervangen door de woorden "Leefmilieu Brussel";5° De woorden "Het ministerieel besluit" worden vervangen door de woorden "Elke beslissing".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt een artikel 11bis ingevoegd, luidende: "

Art. 11bis.Tegen de beslissing betreffende de toekenning, de weigering, de schorsing, de intrekking of de wijziging van een erkenning kan, in overeenstemming met de bepalingen in de artikelen van Titel V van de ordonnantie milieuvergunningen, een beroep aangetekend worden."

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt een nieuw artikel 14 bis ingevoegd, luidende: "

Art. 14bis.Overeenkomstig de ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen de uitwisselingen tussen Leefmilieu Brussel en de aanvrager in het kader van de in dit besluit omschreven procedure elektronisch plaatsvinden voor de toepassing van de artikelen 6, § 2, 7, § 1 en 11. "

Art. 13.Bijlage N van dit besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijziging aangebracht in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten, aangiften, inschrijvingen en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel

Art. 14.In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten, aangiften, inschrijvingen en erkenningen die vallen onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel, vervangen bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: "In afwijking van het eerste lid is dit besluit niet van toepassing in het kader van de procedures die worden geregeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Art. 15.De Minister die bevoegd is voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie A. MARON

^