Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2021
gepubliceerd op 27 december 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021034445
pub.
27/12/2021
prom.
16/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JULI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, de artikelen 6bis, eerste lid, 17 § 1, eerste lid, 19, derde lid, 28, eerste lid en 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

Gelet op het advies nr. 68.155/4 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies nr. 69 325/4 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 02 maart 2020;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 05 maart 2020;

Gelet op de gelijkekansentest van 15 januari 2020 ;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 15 januari 2021;

Overwegende de adviezen van het Gewestelijk Adviescomité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur van 26/06/2020, 09/07/2020, 14/07/2020 en 27/07/2020 ;

Overwegende het advies van Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2020;

Overwegende dat het voor gebruikers van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergunde diensten noodzakelijk is dat deze dienstverleners minstens kwaliteitsvoorwaarden naleven en dat ze rechtspersonen zijn die de vereiste voorwaarden inzake zedelijk gedrag of beroepsbekwaamheid vervullen;

Gelet op het feit dat het aangewezen is dat gebruik wordt gemaakt van de machtigingen waarin artikel 19, derde lid, en artikel 28 van de ordonnantie voorzien, aangezien het aantal vergunde diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sinds 2015 is toegenomen;

Dat dit noodzakelijk is om oneerlijke mededinging te vermijden tussen de taxisector en de sector van diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, door het gebrek aan voorwaarden inzake zedelijk gedrag of beroepsbekwaamheid voor deze laatste categorie chauffeurs ongedaan te maken; dat dit ook noodzakelijk is met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening door de voornoemde categorie aan de gebruikers;

Op voorstel van de minister-president belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, Promotie van het Imago van Brussel, Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang en Bezoldigd Vervoer van Personen.

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 8, § 6, eerste lid, 4° van van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur hetzelfde besluit, wordt de woorden "10 werkdagen" vervangen door de woorden "drie maanden".

Art. 2.In artikel 11 van het hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 27 maart 2014 en van 4 april 2019, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het in het eerste lid bedoelde bekwaamheidscertificaat is enkel geldig voor het uitoefenen van het beroep van taxichauffeur."

Art. 3.In artikel 14 van hetzelfde besluit, als gewijzigd bij besluit van 4 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) In de inleidende zin van § 1, eerste lid, worden de woorden "die de onder andere volgende vier bestanddelen omvatten" vervangen door de woorden "die in het bijzonder de volgende twee fases omvatten";b) In het eerste lid van § 1 worden de bepalingen onder 1) opgeheven;c) In het eerste lid van § 1 worden de bepalingen onder 4) opgeheven;d) De punten 2) en 3) worden vernummerd naar respectievelijk de punten 1) en 2);e) § 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.Alleen de kandidaten die geschikt verklaard worden voor fase 1 kunnen deelnemen aan de fase 2 zoals bedoeld in § 1." f) in § 5 wordt het woord "zes" vervangen door het woord "twee" en worden de woorden "drie jaar" vervangen door de woorden "een jaar";g) het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende: " § 7.De kandidaat die de in artikel 82quinquies van dit besluit bedoelde beroepsselectietesten heeft afgelegd en daarin geslaagd is, en over een geldig getuigschrift beschikt, is vrijgesteld voor de in dit artikel bedoelde testen."

Art. 4.In artikel 16, § 6, tweede lid, van hetzelfde besluit, als gewijzigd bij besluit van 4 april 2019, wordt het woord "zes" vervangen door het woord "twee" en worden de woorden "drie jaar" vervangen door de woorden "een jaar".

Art. 5.Artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 4 april 2019, wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: "De chauffeurs zijn ertoe gehouden de Administratie op de hoogte te brengen binnen een termijn van drie maanden na het voorval, van elke in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling ten opzichte van die persoon, door het overleggen van een uittreksel uit het strafregister afgeleverd overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van strafvordering."

Art. 7.In artikel 26, § 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van 27 maart 2014, wordt er een punt 6° toegevoegd dat luidt als volgt: "6° indien hij voltijdse werknemer is, een kopie van zijn arbeidsovereenkomst waarin de werkdagen en -tijden worden vastgelegd."

Art. 8.In artikel 45, eerste lid, 2° van hetzelfde besluit worden de woorden "in dit geval moet een kopie van het aan de Administratie gerichte document zich aan boord van het voertuig bevinden;" aangevuld na de woorden "mits hij zich op de eerste werkdag volgend op de vervanging bij de dienst meldt, voor bevestiging;"

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 72bis ingevoegd dat luidt als volgt: "

Art. 72bis.De definitieve intrekking van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst houdt een tienjarig verbod in om een nieuwe vergunning voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur aan te vragen en te verkrijgen.

Als de intrekking van de vergunning een rechtspersoon betreft, geldt het tienjarige verbod om een nieuwe vergunning aan te vragen en te verkrijgen ten aanzien van de zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer."

Art. 10.Artikel 76 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 76.De definitieve intrekking van het bekwaamheidscertificaat houdt het tienjarig verbod in om zich aan te melden voor de infosessies, de beroepsselectietesten en de examens voor het halen van het bekwaamheidscertificaat van taxichauffeur of van chauffeur van huurwagens met chauffeur."

Art. 11.Artikel 81 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 81.De exploitanten zijn ertoe gehouden de Administratie op de hoogte te brengen: 1° binnen een termijn van tien werkdagen nadat de situatie zich heeft voorgedaan en als het een rechtspersoon betreft, van elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel of wijziging van de exploitatiezetel, elke benoeming, elk ontslag, elke uitsluiting van een bestuurder, zaakvoerder of werkende vennoot of zaakvoerder en van elke wijziging in de toekenning van de aandelen, met uitzondering van de aandelen aan toonder, aan de hand van een eensluidend verklaarde kopie van de beslissing van het bevoegde orgaan van de vennootschap en het bewijs van het neerleggen van deze beslissing ter griffie van de ondernemingsrechtbank;2° binnen een termijn van tien werkdagen nadat de situatie zich heeft voorgedaan en als het een natuurlijke persoon betreft, van elke wijziging van woonplaats, aan de hand van de identiteitskaart;3° voor de indienststelling van het voertuig, van elke verandering van voertuig, aan de hand van de in artikel 83sexies bedoelde boorddocumenten;4° binnen een termijn van drie maanden nadat de situatie zich heeft voorgedaan, van elke in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling ten opzichte van zijn persoon, door het overleggen van een uittreksel uit het strafregister afgeleverd overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van strafvordering;5° binnen de 24 uren nadat de situatie zich heeft voorgedaan, van elk verval, elk verstrijken of elke opschorting van de verzekeringspolis voor één of meer voertuigen;6° voor de inwerkingtreding van het contract of de wijziging ervan, van de aanwerving, de verandering van de arbeidsregeling, het door een chauffeur aangeboden of aan een chauffeur gegeven ontslag;7° binnen een termijn van tien werkdagen na de beslissing, van elke gerechtelijke beslissing aangaande zijn faillietverklaring of het verslag van een uitgesproken faillissement. De voornoemde verplichtingen moeten door de exploitant worden uitgevoerd door middel van een brief, via de elektronische post of per koerier tegen ontvangstbewijs van de Administratie. Gebeurt de in het eerste lid, 6° bedoelde mededeling buiten de kantooruren van de Administratie, dan dient een kopie van het aan de Administratie gerichte document zich aan boord van het voertuig te bevinden."

Art. 12.In afdeling 1 van hoofdstuk I van titel III wordt een artikel 81bis ingevoegd, luidende: "

Art. 81bis.De exploitanten mogen geen chauffeurs aanwerven of laten rijden die geen houder zijn van een geldig, door de Administratie afgeleverd bekwaamheidscertificaat en van het geschiktheidsattest, uitgereikt met toepassing van de geldende federale reglementering.

Art. 13.De artikelen 82 en 83 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt: "Onderafdeling 1: Voorwaarden

Art. 82.§ 1. De chauffeurs moeten steeds voldoen aan de vereiste waarborgen inzake zedelijk gedrag en beroepsbekwaamheid. § 2. Om zijn zedelijk gedrag aan te tonen, moet de chauffeur: 1° van goed gedrag en zeden zijn;2° in België of in het buitenland geen van de hiernavolgende in kracht van gewijsde getreden veroordelingen hebben opgelopen: a) een criminele straf, al dan niet met uitstel;b) een correctionele gevangenisstraf als hoofdstraf, langer dan zes maanden, of een werkstraf als hoofdstraf, langer dan honderd uren, al dan niet met uitstel;c) een correctionele gevangenisstraf als hoofdstraf, van drie tot zes maanden, of een werkstraf als hoofdstraf, van vijftig tot honderd uren, al dan niet met uitstel, in de vijf jaar die de aanvraag tot inschrijving voor de in artikel 82quinquies bedoelde beroepsselectietesten, voor de in artikel 82sexies bedoelde examens, of tot het afleveren van het bekwaamheidscertificaat of tot de nieuwe geldigverklaring ervan voorafgaan;d) meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor inbreuken op het verkeersreglement, in de drie jaar die de aanvraag tot inschrijving voor de in artikel 82quinquies bedoelde beroepsselectietesten, voor de in artikel 82sexies bedoelde examens, of tot het afleveren van het bekwaamheidscertificaat of tot de nieuwe geldigverklaring ervan voorafgaan;e) meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden in de drie jaar die de aanvraag tot inschrijving voor de in artikel 82quinquies bedoelde beroepsselectietesten, voor de in artikel 82sexies bedoelde examens, of tot het afleveren van het bekwaamheidscertificaat of tot de nieuwe geldigverklaring ervan voorafgaan;f) correctionele of politieveroordelingen die, alles samen, drie maanden gevangenisstraf als hoofdstraf overschrijden, of werkstraffen als hoofdstraf die, alles samen, vijftig uren overschrijden, al dan niet met uitstel, in de drie jaar die de aanvraag tot inschrijving voor de in artikel 82quinquies bedoelde beroepsselectietesten, voor de in artikel 82sexies bedoelde examens, of tot het afleveren van het bekwaamheidscertificaat of tot de nieuwe geldigverklaring ervan voorafgaan. Er wordt geen rekening gehouden met de uitgewiste veroordelingen of de veroordelingen waarvoor de betrokkene eerherstel heeft gekregen. § 3. Om zijn vakbekwaamheid te bewijzen, moet de chauffeur het door de Administratie afgegeven en in artikel 82octies van dit besluit bedoelde bekwaamheidscertificaat voorleggen.

Art. 82bis.§ 1. Niemand mag het beroep van chauffeur van een huurwagen met chauffeur uitoefenen als hij op het ogenblik van de aanvraag tot inschrijving voor de in artikel 82quinquies bedoelde beroepsselectietesten niet sinds minstens drie jaar houder is van een rijbewijs, minstens van categorie B, of van een Europees rijbewijs geldig voor dezelfde categorie, als hij zijn woonplaats niet in België heeft of er niet beschikt over een gekozen woonplaats waar hem elke oproeping of officiële betekening geldig gedaan zal kunnen worden, en als hij geen houder en drager is van het door de Administratie afgeleverde bekwaamheidscertificaat. § 2. Het in het eerste paragraaf bedoelde bekwaamheidscertificaat is enkel geldig voor het uitoefenen van het beroep van chauffeur van huurwagens met chauffeur.

Art. 82ter.Om het bekwaamheidscertificaat te ontvangen, moet de kandidaat-chauffeur zich bij de Administratie aanmelden en de volgende documenten bij zich hebben: 1° zijn identiteitskaart of, voor een buitenlandse onderdaan, een document waaruit zijn identiteit blijkt, in voorkomend geval vertaald in een van de landstalen door een beëdigde vertaler;2° het naar behoren gevalideerde bewijs van medische schifting of het geschiktheidsattest, uitgereikt met toepassing van de geldende federale regelgeving, tenzij een daarop betrekking hebbende vermelding op het rijbewijs van de kandidaat staat;3° het Belgische nationale rijbewijs van minstens categorie B of een Europees rijbewijs van een gelijkwaardige categorie;4° een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is, afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, en waaruit zijn zedelijk gedrag blijkt. Bovendien, voor de buitenlandse onderdanen, een attest van hun ambassade of elk ander document dat hun goed zedelijk gedrag bewijst vóór ze naar België zijn gekomen, of, in voorkomend geval, het bewijs dat zij over het statuut van vluchteling beschikken.

Kandidaat-vluchtelingen en buitenlandse onderdanen die al langer dan vijf jaar wettig en onafgebroken in België verblijven, komen in aanmerking, op voorwaarde dat zij een uittreksel uit het strafregister overleggen, afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering.

Om zijn zedelijk gedrag aan te tonen mag de kandidaat-chauffeur in België of in het buitenland geen van de in artikel 82, § 2 in kracht van gewijsde gegane veroordelingen hebben opgelopen; 5° voor de betrokken buitenlandse onderdanen, de documenten die noodzakelijk zijn om het recht te hebben in België arbeidsprestaties te verrichten;6° een getuigschrift waaruit blijkt dat de kandidaat geslaagd is voor de in artikel 82quinquies bedoelde beroepsselectietesten en voor de in artikel 82sexies bedoelde examens.

Art. 82quater.§ 1. Om het bekwaamheidscertificaat te verkrijgen dat toegang verleent tot de uitoefening van het beroep van chauffeur van huurwagens met chauffeur, moet de kandidaat die een dergelijk certificaat aanvraagt zich vooraf inschrijven voor een infosessie over het beroep van chauffeur van huurwagens met chauffeur en die bijwonen.

De sessie wordt georganiseerd door het Gewest zelf of door een daartoe door de minister vooraf aangewezen organisatie. § 2. Voor zover hij die sessie volledig heeft bijgewoond, ontvangt de deelnemer na afloop ervan een aanwezigheidsattest van de Administratie of van de in § 1 bedoelde aangewezen organisatie.

Art. 82quinquies.§ 1. Op vertoon van het in artikel 82quater, § 2 bedoelde aanwezigheidsattest en van alle documenten opgesomd in artikel 82ter, 1° tot 5° kan de kandidaat zich inschrijven voor de beroepsselectietesten die de Administratie organiseert en die onder meer de volgende twee fases omvatten: 1) een situationele beoordelingstest die bij de kandidaat onder andere peilt naar: a) zijn vermogen om gepast met stress om te gaan, met name stress door het wegverkeer en het contact met de klanten;b) zijn vermogen om bij een beroepsactiviteit in de sector van het personenvervoer tegen betaling in alle omstandigheden respectvol te blijven;c) de graad van betrokkenheid in het vooruitzicht van de uitoefening van het beroep van chauffeur van huurwagens met chauffeur, in het bijzonder wat de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant betreft, waaronder het vervoeren van personen met beperkte mobiliteit;d) zijn aanpassingsvermogen aan concrete, onvoorziene omstandigheden die zich gewoonlijk voordoen in het kader van de uitoefening van het beroep van chauffeur van huurwagens met chauffeur. Deze test wordt via een aangepast informaticaprogramma afgenomen met behulp van een computer die aan de kandidaat ter beschikking wordt gesteld. 2) een persoonlijkheidstest die bij de kandidaat onder andere peilt naar: a) zijn vermogen om actief te luisteren, in het bijzonder om over de opdracht misverstanden te vermijden met de klant, met inbegrip van de klant met beperkte mobiliteit;b) zijn mondelinge communicatievaardigheid met de klant, de ambtenaren van de Administratie en derden, met het oog op een goed begrip;c) zijn kennis van de Nederlandse of de Franse taal. Deze test wordt via een aangepast informaticaprogramma afgenomen met behulp van een computer die aan de kandidaat ter beschikking wordt gesteld.

De minister mag bijkomende fases toevoegen aan de in deze paragraaf bedoelde beroepsselectietesten. § 2. Bij zijn inschrijving bij de Administratie deelt de betrokkene, behalve zijn naam, voornaam en het adres van zijn wettelijke woonplaats, tevens zijn e-mailadres en zijn gsm-nummer mee waarop hij bereikt kan worden.

De Administratie overhandigt de betrokkene alle inlichtingen en documenten aangaande het afleggen van deze testen. § 3. Alleen de kandidaten die geschikt verklaard worden voor fase 1 kunnen deelnemen aan de fase 2 zoals bedoeld in § 1." § 4. De kandidaat die bij de beroepsselectietesten bedrog pleegt, wordt onmiddellijk uitgesloten; zijn uitsluiting wordt door de verantwoordelijke van de voor het bezoldigde personenvervoer bevoegde directie binnen de Administratie bevestigd en meegedeeld aan de betrokkene. § 5. De kandidaat die niet geslaagd is voor een van de fases van de in § 1 bedoelde test kan zich pas opnieuw inschrijven voor de beroepsselectietesten na het verstrijken van een termijn van twee maanden die ingaat vanaf de betekening van de beslissing van het niet-slagen voor de testen. De kandidaat die tot drie keer toe niet slaagt, kan zich pas opnieuw inschrijven voor de beroepsselectietesten na het verstrijken van een termijn van één jaar die ingaat vanaf de betekening van de laatste beslissing van het niet-slagen voor de testen. § 6. Na afloop van de beroepsselectietesten overhandigt de Administratie de geslaagde kandidaat een slaagattest. § 7. Onverminderd de in artikel 33 van de ordonnantie bedoelde taksen, worden de kosten van de beroepsselectietesten volledig door het Gewest gedragen. § 8. De kandidaat die de in artikel 14 en 15 van dit besluit bedoelde beroepsselectietesten heeft afgelegd en geslaagd is, en over een geldig getuigschrift beschikt, waaruit blijkt dat hij geslaagd is, moet de in dit artikel bedoelde testen niet meer afleggen of ervoor slagen.

Art. 82sexies.§ 1. Op vertoon van het in artikel 82quinquies, § 6 bedoelde getuigschrift, waaruit blijkt dat hij geslaagd is voor de beroepsselectietesten, en van de in artikel 82ter, 1° tot 5° opgesomde documenten, ontvangt de kandidaat een voorbereidende syllabus en wordt hij toegelaten tot de inschrijving voor de door de Administratie georganiseerde examens. § 2. Voor hij zich aanmeldt voor deze examens kan de kandidaat er, zonder dat een rechtvaardiging ten aanzien van de Administratie nodig is, vrij voor kiezen: a) zich zelf voor te bereiden, met behulp van de hem door de Administratie bezorgde syllabus overeenkomstig artikel 82sexies, § 1;b) deel te nemen aan een opleiding via een opleidingsinrichting van zijn keuze. § 3. De examens bestaan uit een of meer schriftelijke proeven en een of meer mondelinge proeven.

De schriftelijke proeven handelen minstens over de algemene reglementering betreffende de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en over de reglementering en aangelegenheden die verband houden met de activiteiten van chauffeur van huurwagens met chauffeur, onder meer het onthaal en het vervoer van personen met beperkte mobiliteit en de regelgeving inzake verkeersveiligheid.

De mondelinge proeven betreffen minstens de taalkennis die nodig is voor de uitoefening van het beroep en het kaartlezen, namelijk, met behulp van een gewestelijke stratengids en binnen de toegekende tijd een door de klant gekozen precieze bestemming aanduiden. § 4. Om te slagen voor de proeven moet de kandidaat minstens 60% van de punten behalen voor elk onderdeel ervan. § 5. De kandidaat legt de proeven af in het Frans of in het Nederlands, naargelang de taal die hij bij zijn inschrijving heeft gekozen.

De vertegenwoordigers van de chauffeurs van huurwagens met chauffeur in het Adviescomité kunnen bij consensus onder elkaar een waarnemer aanwijzen om de proeven bij te wonen.

De kandidaat die bij de examens bedrog pleegt, wordt onmiddellijk uitgesloten. Zijn uitsluiting wordt door de deliberatiecommissie bevestigd en aan de betrokkene meegedeeld.

De deliberatiecommissie beslist over het al dan niet slagen voor de proeven. Ze is samengesteld uit de examinatoren van binnen of buiten de Administratie, bij wie de proeven werden afgelegd en twee door de minister aangewezen personen van de Administratie, van wie er één voorzitter is.

Op schriftelijk verzoek aan de Administratie kan de kandidaat de gedetailleerde uitslagen van zijn proeven krijgen.

Onverminderd de in artikel 33 van de ordonnantie bedoelde taksen, worden de kosten van de proeven volledig door het Gewest gedragen. § 6. De geslaagde kandidaat krijgt een getuigschrift overhandigd, waaruit blijkt dat hij voor de examens geslaagd is.

De kandidaat die niet geslaagd is, kan zich pas opnieuw inschrijven na het verstrijken van een termijn van twee maanden die ingaat vanaf de betekening van de beslissing in verband met het zakken voor de testen.

De kandidaat die tot drie keer toe niet slaagt, kan zich pas opnieuw inschrijven voor de examens na het verstrijken van een termijn van één jaar die ingaat vanaf de betekening van de derde beslissing van het niet-slagen voor de testen. § 7. De Administratie verzoekt de voor de in § 3 bedoelde examens geslaagde kandidaten een niet-verplichte ecologische rijopleiding te volgen op kosten van het Gewest. Onder een ecologische rijopleiding verstaat men een rijopleiding, zowel economisch als ecologisch, gegeven door een vooraf door het Gewest aangewezen professionele rijinstructeur. Deze opleiding bevat een theoretisch luik en een praktische rijopleiding achter het stuur.

Art. 82septies.§ 1. De kandidaat die niet komt opdagen of te laat verschijnt voor de in artikel 82quinquies bedoelde beroepsselectietesten waarvoor hij ingeschreven is, of die opgeeft, wordt als niet geslaagd beschouwd, tenzij hij het origineel van een medisch attest kan voorleggen.

De kandidaat die niet komt opdagen of te laat verschijnt voor de in artikel 82sexies bedoelde examens waarvoor hij ingeschreven is, of die opgeeft, wordt als niet geslaagd beschouwd, tenzij hij het origineel van een medisch attest kan voorleggen vóór de beraadslaging van de deliberatiecommissie. § 2. Worden bij beslissing van de verantwoordelijke van de voor het bezoldigde personenvervoer bevoegde directie binnen de Administratie voor een periode gaande tot tien jaar uitgesloten van het recht om een nieuwe infosessie bij te wonen, de beroepsselectietesten of de examens, de kandidaten die: 1. bedrog hebben gepleegd bij de testen of de examens;2. zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering van materiaal of opzettelijk het materiaal of de lokalen van de Administratie hebben beschadigd;3. handelingen hebben verricht met het oog op het beïnvloeden, in hun voordeel, van een examinator of elk ander personeelslid van de Administratie;4. zich een valse naam hebben toegeëigend of laten toe-eigenen om de infosessie bij te wonen of iemand anders de selectietesten of de examens in hun plaats te laten afleggen;5. zich onbeleefd of oneerbiedig hebben gedragen tegenover de examinatoren of de personeelsleden of aangestelden van de Administratie. § 3. Het in artikel 82quater, § 2 bedoelde aanwezigheidsattest, het in artikel 82quinquies, § 6 bedoelde getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is voor de beroepsselectietesten of de in artikel 82sexies, § 6 bedoelde examens, hebben een geldigheidsduur van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte.

Art. 82octies.Op vertoon van de in artikel 82ter bedoelde documenten en van de arbeidsovereenkomst of opleidingsovereenkomst, waaruit blijkt dat de kandidaat als chauffeur in dienst is genomen bij een exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, en van een kopie van het ontvangstbericht van de DIMONA-aangifte voor die overeenkomst, krijgt de betrokkene het bekwaamheidscertificaat van chauffeur van huurwagens met chauffeur.

Voor de werknemers met het statuut van zelfstandige chauffeur conform de sociale regelgeving wordt het bekwaamheidscertificaat slechts afgeleverd op vertoon van de in artikel 82ter bedoelde documenten, en van het bewijs dat de betrokkene is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Art. 82nonies.Om de vier jaar vanaf de afgifte van het bekwaamheidscertificaat moeten de chauffeurs een opfrissingscursus volgen, waarvan de nadere regels bij een afzonderlijk besluit worden bepaald.

Art. 82decies.Het bekwaamheidscertificaat verklaart dat de chauffeur werkt voor een of meer werkgevers, en vermeldt in het bijzonder de naam van de werkgever of werkgevers, hun DIMONA-nummers, de dagen van tewerkstelling alsook het of de inschrijvingsnummers bij de RSZ. De gegevens op het bekwaamheidscertificaat worden aangepast en bijgewerkt telkens als de inlichtingen over de houder ervan wijzigen, in het bijzonder bij verandering van werkgever of arbeidsregeling.

Daartoe moeten de chauffeurs zich bij de Administratie aanmelden binnen de tien dagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan die de aanpassing of bijwerking rechtvaardigt.

Art. 82undecies.Elke chauffeur die niet meer daadwerkelijk werkt, moet het bekwaamheidscertificaat aan de Administratie teruggeven, binnen de tien werkdagen te rekenen vanaf de stopzetting van zijn activiteit als chauffeur van huurwagens met chauffeur.

Als het bekwaamheidscertificaat niet vrijwillig wordt ingeleverd, kunnen in het bijzonder de ambtenaren en beambten, bedoeld in artikel 37 van de ordonnantie, dit document recupereren.

Art. 82duodecies.De bekwaamheidscertificaten van de chauffeurs dienen om de twee jaar opnieuw geldig verklaard te worden, uiterlijk drie maanden na de verjaardag van de chauffeur, in even jaren voor de chauffeurs geboren in een even jaar en in oneven jaren voor de chauffeurs geboren in een oneven jaar.

Het bekwaamheidscertificaat van een chauffeur geboren in een even jaar is geldig vanaf de uitreikingsdatum tot drie maanden na de verjaardag van de chauffeur die valt in de loop van het even jaar dat volgt op het jaar waarin het bekwaamheidscertificaat uitgereikt werd.

Het bekwaamheidscertificaat van een chauffeur geboren in een oneven jaar is geldig vanaf de uitreikingsdatum tot drie maanden na de verjaardag van de chauffeur die valt in de loop van het oneven jaar dat volgt op het jaar waarin het bekwaamheidscertificaat uitgereikt werd.

Elke chauffeur moet zich om de twee jaar, uiterlijk drie maanden na zijn verjaardag, bij de administratie aanmelden met een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is, afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, alsook met het bewijs van medische schifting of het geschiktheidsattest, uitgereikt met toepassing van de geldende federale regelgeving, tenzij een daarop betrekking hebbende vermelding op het rijbewijs van de chauffeur staat. Onverminderd artikel 105quinquies, derde lid worden de bekwaamheidscertificaten ingevolge deze aanmelding opnieuw geldig verklaard. De nieuwe geldigverklaring wordt op hun bekwaamheidscertificaat vermeld.

Elk niet-hernieuwd bekwaamheidscertificaat is ongeldig en moet aan de Administratie worden teruggegeven.

Als het bekwaamheidscertificaat niet vrijwillig wordt ingeleverd, kunnen in het bijzonder de ambtenaren en beambten, bedoeld in artikel 37 van de ordonnantie, dit document recupereren.

De nieuwe geldigverklaring van het bekwaamheidscertificaat zal worden geweigerd als het bewijs van medische schifting of het geschiktheidsattest, uitgereikt met toepassing van de geldende federale regelgeving, vervallen is, of als uit het uittreksel uit het strafregister, afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, blijkt dat de chauffeur sinds de laatste goedkeuring veroordelingen heeft opgelopen, waardoor hij niet meer over de in artikel 82, § 2 van dit besluit bedoelde gewaarborgde eisen op het vlak van zedelijk gedrag beschikt.

De chauffeurs van wie het bekwaamheidscertificaat twee opeenvolgende keren niet opnieuw geldig verklaard werd, zijn verplicht opnieuw de in de artikelen 82quater tot 82sexies bedoelde infosessies, testen en examens bij te wonen en af te leggen om een nieuw bekwaamheidscertificaat te behalen.

Art. 82terdecies.Door het vervallen van de medische schifting of van het geschiktheidsattest, vastgesteld met toepassing van de geldende federale regelgeving, wordt het bekwaamheidscertificaat van rechtswege ongeldig.

Art. 82quindecies.Onverminderd de verplichting deze documenten bij zich te hebben zodra de situatie zich voordoet, moeten de chauffeurs binnen een termijn van tien werkdagen nadat de situatie zich heeft voorgedaan de Administratie op de hoogte brengen van elke wijziging van woonplaats door hun identiteitskaart voor te leggen, alsook van elke verandering van werkgever door een afschrift van hun nieuwe arbeidsovereenkomst of nieuwe opleidingsovereenkomst voor te leggen.

De chauffeurs zijn ertoe gehouden de Administratie op de hoogte te brengen binnen een termijn van drie maanden na het voorval, van elke in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling ten opzichte van die persoon, door het overleggen van een uittreksel uit het strafregister afgeleverd overeenkomstig artikel 596, eerste lid van het Wetboek van strafvordering.

Onderafdeling 2: Verplichtingen van dienstdoende chauffeurs.

Art. 83.§ 1. Dienstdoende chauffeurs worden geacht in het bezit te zijn van de volgende documenten: 1° een geldig door de Administratie afgegeven bekwaamheidscertificaat;2° een geldig bewijs van medische schifting of een geldig geschiktheidsattest, uitgereikt met toepassing van de geldende federale regelgeving, tenzij een daarop betrekking hebbende vermelding op het rijbewijs van de chauffeur staat;3° een Belgisch rijbewijs van minstens categorie B of een gelijkwaardig Europees rijbewijs;4° de identiteitskaart;5° voor werknemers in loondienst die een aanvullende werkloosheidsuitkering krijgen, een door de RVA afgegeven en correct ingevuld C3-formulier;voor zelfstandige werknemers, een afschrift van hun aansluitingsattest bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen; 6° indien hij voltijdse werknemer is, een kopie van zijn arbeidsovereenkomst waarin de werkdagen en -tijden worden vastgelegd. § 2. De chauffeurs moeten in staat zijn op elk moment de in artikel 79 bedoelde documenten in afgedrukte versie of op elektronische wijze te bezorgen. § 3. De in dit artikel vermelde documenten moeten bij elke vordering van de in artikel 37 van de ordonnantie bedoelde ambtenaren en beambten worden voorgelegd.

Art. 83bis.§ 1. De chauffeurs moeten keurige kleding dragen. Onder keurige kleding dient men te verstaan kleding die voldoet aan de specificaties van de tweede paragraaf van dit artikel. § 2. Deze kleding voldoet aan de volgende specificaties: 1° voor mannelijk personeel: een effen jek of jas, een effen broek, een effen hemd en gesloten schoenen;2° voor vrouwelijk personeel: een effen jek of jas, een effen broek of jurk, een effen hemd en gesloten schoenen. Bij warm weer is het dragen van het jek en de jas niet verplicht. Bij koud weer is het dragen van een effen pullover toegestaan.

Art. 83ter.De chauffeurs moeten: 1° zich in alle omstandigheden beleefd en eerbiedig gedragen tegenover het publiek, de klanten, de collega's en de vertegenwoordigers van de Administratie, meer bepaald de beambten belast met de controle en het toezicht op taxi's en huurwagens met chauffeur;2° na de uitvoering van elk huurcontract het voertuig onmiddellijk en langs de kortst mogelijke weg naar de zetel van de onderneming terugbrengen;3° gevolg geven aan de bevelen van de ambtenaren en beambten bedoeld in artikel 37 van de ordonnantie. De chauffeurs ten aanzien van wie een proces-verbaal werd opgesteld of een gegrond bevonden klacht werd ingediend wegens ongemanierd of agressief gedrag, kunnen verplicht worden, onverminderd de eventuele administratieve sancties die hen opgelegd kunnen worden, de in artikel 82quinquies van dit besluit bedoelde beroepsselectietesten af te leggen of opnieuw af te leggen en ervoor te slagen. Als een chauffeur die naar behoren werd opgeroepen zich niet aandient voor deze testen, zonder geldige reden, of als de omschrijving in het verslag van deze afgelegde of opnieuw afgelegde test dit rechtvaardigt, kan hem zijn bekwaamheidscertificaat definitief ingetrokken worden overeenkomstig de artikelen 105ter tot 105sexies.

Art. 83quater.Het is de chauffeurs verboden het voertuig te parkeren of ermee te rijden op de openbare weg of op een private weg die zichtbaar of toegankelijk is voor het publiek, tenzij het voertuig in gebruik is ingevolge het vooraf verhuren ervan op de zetel van de onderneming, overeenkomstig artikel 79.

Art. 83quinquies.Het is de chauffeurs verboden: 1° de dienst te verlenen in het gezelschap van andere personen dan de klanten of in het gezelschap van een dier;2° in het voertuig te roken;3° het voertuig met een klant aan boord door derden te laten besturen;4° het voertuig te laden met voorwerpen die de binnenbekleding kunnen beschadigen of bevuilen;5° een radio, een cd-speler of een recorder op- of aan te zetten, tenzij de reiziger instemt; 6° zelf of via derden klanten te ronselen."

Art. 14.In afdeling 3 van hoofdstuk I van titel III wordt een artikel 83sexies ingevoegd, luidende: "

Art. 83sexies.Voor de ingebruikname van de voertuigen bedoeld in de vergunningsakte en op elk verzoek van de Administratie moet de exploitant de volgende documenten bezorgen, opgemaakt op zijn naam, met uitzondering van deze vermeld onder 2° en 4° : 1° de aankoopfactuur van elk gebruikt voertuig, het verkoopcontract op afbetaling, het leasingcontract of het huurkoopcontract;2° het geldig verklaarde keuringsbewijs van het voertuig, bedoeld in artikel 24 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, voor het uitbaten van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;3° de verzekeringspolis, waarin wordt vermeld dat: a) de burgerlijke aansprakelijkheid van de exploitant gedekt is voor schade veroorzaakt aan vervoerde personen en aan derden ter gelegenheid van het gebruik van zijn voertuig;b) de verzekeraar zich uitdrukkelijk ertoe verbindt de Administratie onmiddellijk op de hoogte te brengen als de polis vervalt;c) het voertuig verzekerd is als huurwagen met chauffeur;4° het inschrijvingsbewijs;5° een geldige internationale autoverzekeringskaart. Als al deze documenten daadwerkelijk aan de Administratie worden bezorgd voor de ingebruikname van de in de vergunningsakte bedoelde voertuigen, registreert zij deze en wordt er melding van gemaakt op het in artikel 78, § 1, derde lid bedoelde document."

Art. 15.Aan artikel 92 van hetzelfde besluit wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° een getuigschrift uitgaande van, naargelang het geval, hetzij het sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen, en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en waaruit blijkt dat de aanvrager in orde is met de sociale bijdragen. Wanneer de aanvrager voor het eerst een beroepsactiviteit uitoefent, mag hij enkel een verklaring op erewoord bij zijn aanvraag bijvoegen, waarin hij verklaart dat hij, ingeval de gevraagde vergunning hem wordt toegekend, zich zal aansluiten en in voorkomend geval zich zal laten inschrijven en dat de stortingen aan het sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen of aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid regelmatig uitgevoerd zullen worden."

Art. 16.Het opschrift van hoofdstuk IV van titel III van hetzelfde besluit wordt vervangen door het opschrift 'Sancties'.

Art. 17.In hoofdstuk IV van titel III van hetzelfde besluit wordt tussen het nieuwe opschrift 'Sancties' en artikel 103 het opschrift van een afdeling 1 ingevoegd, luidende: "Afdeling 1: Opschorting en intrekking van de vergunningen."

Art. 18.In hetzelfde besluit wordt een artikel 105bis ingevoegd, luidende: "

Art. 105bis.De definitieve intrekking van de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur houdt een tienjarig verbod in om een nieuwe vergunning voor het exploiteren van een dergelijke dienst of een taxidienst aan te vragen en te verkrijgen.

Als de intrekking van de vergunning een rechtspersoon betreft, geldt het verbod gedurende tien jaar een nieuwe vergunning aan te vragen en te verkrijgen ten aanzien van de zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer."

Art. 19.In hoofdstuk IV van titel III van hetzelfde besluit wordt een afdeling 2 ingevoegd die de artikelen 105ter tot 105sexies bevat, luidende: Afdeling 2 : Opschorting en intrekking

van de bekwaamheidscertificaten van de chauffeurs

Art. 105ter.De minister kan het bekwaamheidscertificaat tijdelijk opschorten of definitief intrekken als de houder ervan niet langer aan de vereisten inzake zedelijk gedrag of vakbekwaamheid voldoet, als hij een of meerdere bepalingen van de ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten miskent of als hij niet ingaat op de oproepen die op regelmatige wijze door de Administratie worden verzonden.

Art. 105quater.Voor elke maatregel van tijdelijke opschorting of definitieve intrekking van het bekwaamheidscertificaat, wordt de chauffeur in kwestie opgeroepen voor een voorafgaande hoorzitting.

Art. 105quinquies.De gemotiveerde beslissing van de tijdelijke opschorting of definitieve intrekking van het bekwaamheidscertificaat wordt aan de betrokken chauffeur betekend via een aangetekend schrijven.

De betrokkene moet binnen de acht dagen na deze betekening zijn bekwaamheidscertificaat indienen bij de Administratie.

Als het bekwaamheidscertificaat niet vrijwillig wordt ingeleverd, kunnen met name de in artikel 37 van de ordonnantie bedoelde ambtenaren en beambten dit document recupereren. Onverminderd een nieuwe toepassing van artikel 105ter kan de nieuwe geldigverklaring van het in artikel 82terdecies bedoelde bekwaamheidscertificaat bovendien worden geweigerd.

Art. 105sexies.De definitieve intrekking van het bekwaamheidscertificaat houdt het tienjarig verbod in, zich aan te melden voor de infosessies, de beroepsselectietesten en de examens voor het halen van het bekwaamheidscertificaat van taxichauffeur of van chauffeur van huurwagens met chauffeur.

Art. 20.In hetzelfde besluit wordt een nieuwe titel IV met als opschrift "Titel IV - Bepalingen inzake gegevensbescherming" ingevoegd die een artikel 107 omvat dat luidt als volgt:

Art. 107.§ 1. De in de artikelen 8, eerste lid, en 81, eerste lid,vermelde gegevens worden ingezameld en verwerkt voor de volgende doeleinden: 1° voor de gegevens bedoeld in de artikelen 8, 1°, 2° en 7° en 81, 1°, 2° en 7° : nagaan of de exploitanten van taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur voldoen aan de voorwaarden zake zedelijkheid, solvabiliteit en beroepsbekwaamheid en het administratief beheer van het vergunningssysteem voor exploitanten van taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur vergemakkelijken;2° voor de gegevens bedoeld in de artikelen 8, 3° en 5° en 81, 3° en 5° : nagaan of het voertuig waarvan de inverkeersstelling wordt beoogd conform is met de voorschriften bepaald in de artikelen 32 tot 45 van dit besluit, als het een taxidienst betreft, of met die bepaald in de artikelen 84 tot 90, als het een dienst voor verhuur van voertuigen met chauffeur betreft;3° voor de gegevens bedoeld in de artikelen 8, 4° en 81, 4° : nagaan of de chauffeurs van de taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur de zedelijkheidsvoorwaarden vervullen;4° voor de gegevens bedoeld in de artikelen 8, 6° en 81, 6° : nagaan of de chauffeurs van de taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur de voorwaarden inzake zedelijkheid en beroepsbekwaamheid vervullen; § 2. De gegevens met betrekking tot de voertuigen worden bewaard tijdens de duur van de exploitatie van de taxidienst of dienst voor verhuur van voertuigen met chauffeur.

De gegevens met betrekking tot de exploitanten en de chauffeurs van de taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur worden bewaard gedurende vijf jaar na de stopzetting van de activiteit van exploitant of chauffeur van een taxidienst of dienst voor verhuur van voertuigen met chauffeur. § 3. De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De in artikel 1, 3° van dit besluit bedoelde Administratie treedt op als verwerker.

Art. 21.In hetzelfde besluit wordt titel IV vernummerd naar titel V.

Art. 22.In hetzelfde besluit worden de artikelen 107, 108 en 109 vernummerd naar de artikelen 108, 109 en 110.

Art. 23.Dit besluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Chauffeurs van verhuurde voertuigen met chauffeur die op het ogenblik van inwerkingtreding van dit besluit al in bedrijf zijn, beschikken vanaf deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad over een termijn van drie maanden om het in artikel 82ter, 4° van het besluit van 29 maart 2007, ingevoegd bij artikel 13 van dit besluit, bedoelde uittreksel uit het strafregister bij de Administratie in te dienen.Vanaf de indiening van dit uittreksel uit het strafregister bij de Administratie beschikken zij over een nieuwe termijn van zes maanden om te slagen voor het beroepstraject als bedoeld in de artikelen 82quater tot 82octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij artikel 13 van dit besluit. Gedurende deze periode mogen de exploitanten deze chauffeurs laten rijden in de zin van artikel 81bis van het besluit van 29 maart 2007, ingevoegd bij artikel 12 van dit besluit.

Art. 24.De minister bevoegd voor het bezoldigd vervoer van personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, Promotie van het Imago van Brussel, Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang en Bezoldigd Vervoer van Personen, R. VERVOORT

^