Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021021259 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 16/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021091307 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand juli 2021 is samengesteld als volgt : Index A (schatki(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 12/08/2021 numac 2021021528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021610 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkstelling van in het buitenland verleende bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften van hogere studies type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/10/2021 numac 2021022049 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, het systeem P-6.4, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021031869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Caméra Quartier VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van MJ Bakayaro VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021031998 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021203685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaten van leden en aanwijzing van leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021032000 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Buurtwerk Noordwijk VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021031999 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Gammes VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021032001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Baita VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021032005 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van PretNet Services VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021032004 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Multijobs VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 29/10/2021 numac 2021032006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van ViTeS BE VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021032002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Amazone VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 16/07/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021032003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Jetse Voedselhulp VZW als sociale onderneming

decreet

type decreet prom. 16/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021648 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie type decreet prom. 16/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032159 bron vlaamse overheid Decreet tot aanpassing van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de delegatie van de bevoegdheid voor het ondertekenen van authentieke akten over onroerende verrichtingen betreft type decreet prom. 16/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032395 bron vlaamse overheid Decreet over zero-emissievoertuigen en voertuigen aangedreven door alternatieve brandstoffen type decreet prom. 16/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042661 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de gemeentelijke verordening waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat betreft zorgwonen en tot wijziging van regelgeving naar aanleiding van die inwerkingtreding type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021599 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 24/08/2021 numac 2021021664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 24/08/2021 numac 2021021670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021021688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende delegatie aan de Vlaamse minister bevoegd voor de justitiehuizen voor de subsidiëring op basis van het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 18/10/2021 numac 2021022062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de geldelijke maatregelen en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 en 10 en tot invoeging van artikel 17/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2021 over het verlenen van een heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021032120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021032158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 193/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021032171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de taalscreening bij het begin van de leerplicht in het gewoon onderwijs en over de voldoende aanwezigheid van vijfjarigen in het kleuteronderwijs in scholen die over een afwijkende uurregeling beschikken type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen en de energielening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 24/08/2021 numac 2021032394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032401 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032411 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmaties voor de oprichting van een nieuwe school type 5 in het buitengewoon secundair onderwijs, en vestigingsplaatsen type 5 in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032414 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, wat betreft inrichtingen en aankopen in het kader van natte natuur type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van subsidies aan de havenbedrijven voor de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 20/09/2021 numac 2021032580 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 08/09/2021 numac 2021032673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen en het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, wat de goedkeuring van voertuigen betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de nascholing met e-learning in het kader van een proefproject en tot wijziging van artikel 4, 45 en 47 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 07/10/2021 numac 2021033034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een waarborg aan BAM NV voor bepaalde verbintenissen en aansprakelijkheden inzake de werken voor de realisatie van de nieuwe Scheldeoeververbindingen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Kunstendecreet van 23 april 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 03/08/2021 numac 2021042665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 84 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021042799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, ingevolge het Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021
^