Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 01 oktober 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.638.680,00 EUR. aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021032918
pub.
01/10/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021032918/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.638.680,00 EUR. aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van hun sportbeleid in het kader van de COVID-19-crisis voor het dienstjaar 2021


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, artikelen 92 tot 95;

Gelet op de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 5 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën ;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting,;

Gelet op de Gelijkekansentest;

Overwegende dat de uitgavenbegroting een bedrag van 1.638.680,00 EUR voorziet in vastleggingskrediet op de basisallocatie 10.005.27.24.43.22 van de ordonnantie van 18 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Overwegende dat de opeenvolgende maatregelen ter beheersing van de gezondheidscrisis de sportsector zwaar hebben beïnvloed, waarbij alle activiteiten nu eens moesten worden stopgezet en dan weer worden beperkt, wat tot een aanzienlijke inkomstenderving leidde voor de sportclubs;

Overwegende de belangrijke rol die de gemeentes spelen in het sportieve leven op hun grondgebied;

Overwegende dat het engagement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gericht is op het behoud van de sportieve activiteiten in de Brusselse gemeentes;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering belast met de Plaatselijke besturen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Binnen de grenzen van de begrotingskredieten die daartoe zijn ingeschreven op de basisallocatie 10.005.27.24.43.22 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het dienstjaar 2021, wordt een subsidie van 1.638.680,00 EUR toegekend aan de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Dit bedrag van 1.638.680,00 euro zal worden verdeeld onder de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de verdeelsleutel van de algemene dotatie aan de gemeenten.

De verdeling wordt vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De subsidie heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 en is bestemd voor het ondersteunen van de gemeentes in het kader van hun sportbeleid.

Het staat de gemeentes vrij te bepalen welk gebruik zij maken van deze subsidie, zolang het te maken heeft met sport.

Overeenkomstig artikel 22, 6°, tweede lid, van de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021 en met het oog op het waarborgen van de continuïteit van de verrichte acties, wordt de begunstigde gemachtigd om de voorziene acties uit te voeren vóór de ondertekening van dit besluit, zijnde vanaf 1 januari 2021.

Art. 3.De subsidietoekenning hangt af van de volgende voorwaarden: - de sporttarieven voor 2022 behouden, en het verschil tussen de behandeling van inwoners van de gemeente en personen van buiten de gemeente niet vergroten; - de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur niet verhogen, met inbegrip van de bovengemeentelijke infrastructuur (beherende VZW's, autonome gemeenteregie, enz.) voor het seizoen 2021-2022; - de budgettaire kredieten voor het sportbeleid in het budget 2022 niet verlagen; - de forfaitaire premie aan sportclubs niet gebruiken om eventuele hangende schulden af te betalen.

Artikel 4 § 4 gaat uitvoeriger in op de bewijsstukken.

Art. 4.§ 1. De subsidie van 1.638.680,00 EUR verdeeld zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit wordt voor elke begunstigde in een enkele schijf vereffend op voorlegging van een schuldvordering aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) overeenkomstig de nadere regels die § 3 bepaalt. De begunstigde moet deze vordering indienen binnen 30 dagen die volgen op de ontvangst van de uitnodiging door de bevoegde ordonnateur. § 2. Berekening van het saldo: Het definitief toegekende bedrag zal worden bevestigd na ontvangst en analyse van de in § 4 bedoelde verantwoordingsstukken, opdat de naleving van de toekenningsvoorwaarden inzake deze subsidie voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 kan worden geverifieerd.

Overeenkomstig artikel 4, § 4 zal de gemeente het onterecht uitgekeerde bedrag moeten terugbetalen indien de ingediende verantwoordingsstukken de toekenning van de subsidie niet rechtvaardigen. § 3. De schuldvordering moet rechtstreeks in pdf-formaat ingediend worden bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Financiën en Begroting aan het adres invoice@gob.brussels De schuldvordering vermeldt: - de reden van de betaling, - het bedrag waarvan betaling wordt gevraagd, - het nummer van het visum voor de vastlegging - het bankrekeningnummer waarop dit bedrag gestort moet worden.

De begunstigde zal uitsluitend de schuldvordering gebruiken die hem door de administratie wordt overgemaakt. Het document moet gedateerd en ondertekend worden door een persoon die gemachtigd is de begunstigde te binden.

De brief met de notificatie van het toegekend bedrag zal in een keer bij de verzending van de schuldvordering in PDF formaat worden toegevoegd.

Bij aanmaak of wijziging van bankgegevens moet er een schriftelijke verklaring van de begunstigde afzonderlijk verstuurd worden naar volgend adres: Master Data - Brussel Financiën en Begroting - Iris Tower - Sint-Lazarusplein 2, 22ste verdieping, te 1035 Brussel. § 4. De verantwoordingsstukken bestaan uit: - de beraadslaging van de gemeenteraad die de gemeente ertoe verbindt: - te zorgen dat de sportclubs hun sporttarieven voor 2022 behouden, en dat het verschil tussen de behandeling van inwoners van de gemeente en personen van buiten de gemeente niet vergroot; - de huur van de gemeentelijke sportinfrastructuur niet te verhogen, met inbegrip van de bovengemeentelijke infrastructuur (beherende VZW's, autonome gemeenteregie, enz.) voor het seizoen 2021-2022; - de budgettaire kredieten voor het sportbeleid in het budget 2022 niet te verlagen; - geen gebruik te maken van de forfaitaire premie aan sportclubs om eventuele hangende schulden af te betalen. - Een tabel waarin de toewijzing van de subsidie op beknopte wijze wordt weergegeven om te bewijzen dat de bedragen in de begroting werden opgenomen onder de functie sport.

Deze tabel moet door de gemeenteontvanger worden goedgekeurd.

De verantwoordingsstukken moeten uiterlijk op 15 februari 2022 ingediend worden bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Plaatselijke Besturen aan het volgende adres: plaatselijke-besturen@gob.brussels ter attentie van de Directie Gesubsidieerde Initiatieven.

De begunstigde moet ervoor zorgen dat het dossier volledig en in één keer wordt ingediend.

Geen enkel bijkomend stuk zal aanvaard worden na de hierbovenvermelde datum.

De verantwoordingsstukken moeten ofwel voor voldaan verklaard zijn, ofwel vergezeld zijn van de betalingsbewijzen (bankrekeninguittreksels of elke andere vorm van betalingsbewijs).

Ze moeten chronologisch genummerd zijn en vooraan moet een lijst zitten. De lijst moet afgesloten worden met het totale bedrag en moet gedateerd en ondertekend zijn door een persoon die ertoe gemachtigd is de begunstigde te verbinden.

Indien een uitgave gesubsidieerd wordt door meerdere overheden, moet een uitsplitsing volgens subsidiërende overheid mee bezorgd worden.

De controle van deze stukken door de beherende administratieve dienst moet het mogelijk maken uit te maken of de vastgelegde uitgaven werkelijk plaatsvonden voor de verwezenlijking van de acties waarin dit besluit voorziet.

Indien na controle van de bewijsstukken het bedrag van de aanvaarde bewijsstukken lager ligt dan het bedrag van de toegekende subsidie, zal de subsidie slechts uitbetaald worden ten belope van het bedrag van de aanvaarde bewijsstukken.

Nadat voornoemde stukken gecontroleerd zijn, wordt de begunstigde door de bevoegde ordonnateur verzocht een schuldvordering over te maken met vermelding van het eindbedrag dat hem toegekend is op grond van de controle.

Na de controle van de bewijsstukken beschikt de begunstigde, vanaf de ontvangst van de brief van de ordonnateur over 15 dagen tijd om zijn argumenten voor te leggen indien hij niet akkoord gaat met de voorgestelde bedragen.

De bevoegde ordonnateur neemt de eindbeslissing na analyse van de door de begunstigde uiteengezette middelen.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen mag de begunstigde alle bijkomende gegevens vragen die nodig zijn voor de behandeling van het dossier en mag alle daartoe aangewezen stappen ondernemen om ze ter plaatse te bekomen.

Art. 6.De Directie Gesubsidieerde Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wordt aangewezen als de administratieve dienst die ermee belast is in te staan voor een goed beheer van de bij dit besluit toegekende kredieten.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Art. 8.De Minister bevoegd voor de Plaatselijke besturen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT

Annexe/Bijlage : Allocation de base/Basisallocatie 10.005.27.24.43.22

Communes Gemeenten

Clef de répartition DGC ADG-verdelingssleutel

Montants Bedragen

Anderlecht/Anderlecht

11,63%

190.518,70 €

Auderghem/Oudergem

1,09%

17.781,59 €

Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem

1,56%

25.518,24 €

Bruxelles Ville/Stad Brussel

12,31%

201.732,07 €

Etterbeek/Etterbeek

4,14%

67.894,36 €

Evere/Evere

2,92%

47.807,12 €

Forest/Vorst

5,40%

88.439,20 €

Ganshoren/Ganshoren

1,95%

31.978,62 €

Ixelles/Elsene

5,53%

90.652,89 €

Jette/Jette

4,79%

78.526,55 €

Koekelberg/Koekelberg

2,65%

43.358,29 €

Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek

13,64%

223.550,50 €

Saint-Gilles/Sint-Gillis

6,27%

102.779,34 €

Saint-Josse-Ten-Noode/Sint-Joost-ten-Node

3,95%

64.727,84 €

Schaerbeek/Schaarbeek

15,73%

257.820,02 €

Uccle/Ukkel

2,58%

42.257,42 €

Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde

0,97%

15.816,46 €

Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe

1,81%

29.610,11 €

Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe

1,09%

17.910,70 €

TOTAL/TOTAAL

100,00%

1.638.680,00 €


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2021.

Brussel, 10 juni 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT

^