Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april 2021
gepubliceerd op 10 september 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie aan de Stad Brussel en aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021032513
pub.
10/09/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021032513/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie aan de Stad Brussel en aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003


DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de ordonnantie van 13 februari 2003 houdende de toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de verwezenlijking van taken van gemeentelijk belang;

Gelet op de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op het beschikbare krediet ingeschreven op de basisallocatie 10.005.27.04.43.21;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op de Gelijkekansentest;

Overwegende dat de toegang tot de gezondheidszorg een taak van gemeentelijk belang is en dat de openbare ziekenhuizen in eerste lijn deelnemen aan het vervullen van deze taak;

Overwegende dat het vervullen van deze taak leidt tot een begrotingstekort van de openbare ziekenhuizen dat door de gemeenten ten laste wordt genomen;

Overwegende dat de tegemoetkoming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan bijdragen tot de aanzuivering van de financiën van de gemeenten die dit tekort ten laste nemen;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering bevoegd voor de Plaatselijke besturen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1 Binnen de grenzen van de begrotingskredieten die daartoe zijn ingeschreven op de basisallocatie 10.005.27.04.43.21 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het dienstjaar 2021, wordt een bijzondere subsidie toegekend aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis alsmede aan de Stad Brussel om het begrotingstekort te dekken van de openbare ziekenhuizen dat door die gemeenten ten laste wordt genomen. § 2. De totale bedragen die aan elke begunstigde gemeente toegekend worden overeenkomstig de bepalingen van de voorgaande paragraaf worden vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De subsidie wordt toegekend voor het uitvoeren, tussen 1 januari en 31 december 2021, van de overeenkomst die de begunstigden hebben gesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig artikel 22, 6°, tweede lid, van de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021 en met het oog op het waarborgen van de continuïteit van de verrichte acties, worden de begunstigden gemachtigd om de voornoemde overeenkomst uit te voeren vóór de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.§ 1 De subsidie zal in een enkele keer worden betaald. Het verschuldigde bedrag zal integraal op de bankrekening van elke begunstigde worden gestort na ontvangst door de administratie van de ondertekende overeenkomst.

Bij aanmaak of wijziging van bankgegevens moet er een schriftelijke verklaring van de begunstigde afzonderlijk verstuurd worden naar volgend adres: Master Data - Brussel Financiën en Begroting - Iris Tower - Sint-Lazarusplein 2, 22ste verdieping, te 1035 Brussel. § 2 De begunstigde gemeenten worden ertoe gehouden het aandeel van de subsidie dat toekomt aan de ziekenhuizen onmiddellijk door te storten en een bewijs van de betaling op de bankrekening van de rechthebbenden over te maken aan de Directie Gesubsidieerde Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen of zijn Administratie mag de begunstigde alle bijkomende gegevens vragen die nodig zijn voor de behandeling van het dossier en mag alle daartoe aangewezen stappen ondernemen om ze ter plaatse te bekomen.

Art. 5.De Directie Gesubsidieerde Initiatieven van Brussel Plaatselijke Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel wordt aangewezen als de administratieve dienst die ermee belast is in te staan voor een goed beheer van de bij dit besluit toegekende kredieten.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Art. 7.De Minister bevoegd voor de Plaatselijke besturen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT

Annexe / Bijlage : Allocation de base/Basisallocatie 10.005.27.04.43.21

Communes /Gemeenten

Montant/Bedrag

Anderlecht

1 000 000 €

Bruxelles/Brussel

6 235 000 €

Etterbeek

755 000 €

Ixelles/Elsene

1 133 000 €

Saint-Gilles/Sint-Gillis

877 000 €

Total / Totaal 10 000 000 €


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen.

R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, B. CLERFAYT

^