Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021
gepubliceerd op 07 juni 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij Actiris

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021031607
pub.
07/06/2021
prom.
15/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal (A5) bij Actiris


DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 439;

Overwegende dat het met het oog op de toewijzing van een mandaatbetrekking van directeur/directrice-generaal (A5) bij Actiris nodig is de leden van een selectiecommissie aan te stellen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het feit dat mijnheer Yves BOURDEAU (FR, wettelijk tweetalig) beschikt over een pertinente ervaring inzake management in de publieke sector, met name als Chief Financial Officer bij Vivaqua.

Gelet op het feit dat mevrouw Isabella LENARDUZZI (FR) beschikt over een pertinente ervaring inzake werkgelegenheid, met name als sociaal onderneemster en als directrice-generaal van JUMP for Equality.

Gelet op het feit dat mevrouw Florence COUTELLIER (FR) beschikt over een solide ervaring inzake HR consulting in de openbare sector.

Gelet op het feit dat de heer Georges WANET (FR) beschikt over expertise in strategisch management als professor Strategie aan de Solvay Brussels School en als oud bestuurder bij Belgacom en Infrabel en affiniteit heeft met de selectie van topmanagers als jurylid bij Selor.

Gelet op het feit dat mijnheer Xavier VAN OUTRYVE D'YDEWALLE (FR) beschikt over expertise op het vlak van de human resources.

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) bij Actiris: 1. mijnheer Yves BOURDEAU (FR, wettelijk tweetalig);2. mevrouw Isabella LENARDUZZI (FR);3. mevrouw Florence COUTELLIER (FR);4. mijnheer Georges WANET (FR) 5.mijnheer Xavier VAN OUTRYVE D'YDEWALLE (FR) Dat mijnheer Georges WANET aangesteld wordt als voorzitter van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) bij Actiris.

Art. 2.Geen enkel lid mag zetelen indien hij zich in een situatie bevindt die zijn onpartijdigheid in het gedrang kan brengen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 15 april 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor de Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang S. GATZ, Minister bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

^