Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 oktober 2019
gepubliceerd op 14 oktober 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019042183
pub.
14/10/2019
prom.
03/10/2019
ELI
eli/besluit/2019/10/03/2019042183/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996 en 27 november 1996, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 september 2018, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op gelijke kansentest opgemaakt op 19/09/2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het advies van de Raadgevende commissie 'Administratie-Industrie' opgericht door het Koninklijk besluit van 24 december 1985 betreffende de Raadgevende commissie administratie industrie Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen, zoals voorgeschreven in artikel 6, § 2, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Op voorstel van de Minister die belast is met Mobiliteit, Openbare werken en de Verkeersveiligheid .

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 32bis, 2.2 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 03/06/2014 numac 2014014295 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 15/03/1968 pub. 16/03/2005 numac 2005000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 23 september 1991 en gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018, wordt een punt toegevoegd, dat luidt als volgt: "voor dubbel gelede voertuigen met vier of meer assen: 38.000 kg.".

Art. 2.Artikel 3/1 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen sluiten betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 februari 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3/1.Dit besluit is niet van toepassing op de volgende uitzonderlijke voertuigen: 1° de uitzonderlijke voertuigen die in het verkeer op de openbare weg worden gebracht door of in opdracht van: a) het leger;b) de politiediensten;c) de wegbeheerders;d) de civiele bescherming;e) de brandweer;2° de uitzonderlijk voertuigen die in het verkeer op de openbare weg worden gebracht naar aanleiding van door de overheid georganiseerd vervoer voor rampenbestrijding;3° dubbel gelede bussen met vier of meer assen met een lengte van maximum 25,25 m;4° praalwagens, binnen de voorwaarden vermeld in artikel 56bis van de Wegcode; In de gevallen, gebeurt het uitzonderlijk vervoer onder de leiding van de overheid, die het uitzonderlijk voertuig gebruikt. De overheid neemt alle vereiste maatregelen om de verkeersveiligheid te verzekeren alsook om het verkeer van het uitzonderlijk voertuig veilig en vlot te laten verlopen."

Art. 3.De Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan de inverkeerstelling van dubbel gelede voertuigen met vier of meer assen toelaten, zolang de maximale lengte hiervan 25,25m niet overschrijdt.

De Regering bepaalt de trajecten die deze voertuigen mogen afleggen.

Art. 4.De Brusselse minister, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 oktober 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, E. VAN DEN BRANDT

^