Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04 juli 2019
gepubliceerd op 09 september 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041501
pub.
09/09/2019
prom.
04/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/04/2019041501/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 15, 20, 23, 33 en 37;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017020652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden sluiten betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren sluiten betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren;

Gelet op de gelijke kansentest, uitgevoerd op 25 januari 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 18 februari 2019;

Gelet op de adviezen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 28 maart en 24 april 2019;

Gelet op het advies van het beheerscomité van Actiris, gegeven op 25 april 2019;

Gelet op advies nr. 66.211/1 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2019, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de rechtszekerheid door deze goedkeuring van de maatregel met terugwerkende kracht wordt verstevigd, aangezien de aanvragen die de werkgevers vanaf 1 juli 2018 hebben ingediend een wettelijke grondslag krijgen;

Overwegende dat de terugwerkende kracht van de slotbepalingen van dit besluit de betrokkenen bijgevolg ten goede komt, en in die zin dus gerechtvaardigd is;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017020652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden sluiten betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden

Artikel 1.In artikel 5, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017020652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden sluiten betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden wordt de bepaling onder 8° aangevuld met de woorden: "of de niet-werkende werkzoekenden die een titel hebben verworven via de erkenning van competenties in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 betreffende de erkenning van competenties afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschaps-commissie, van het Vlaamse decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid of van het Vlaamse decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties;".

Art. 2.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "De opleidingen die worden verstrekt door een dienstverlener die erkend is door een overheid, die bevoegd is voor opleiding, beroepsopleiding of onderwijs, alsook de opleidingen die op niveau van de bedrijfstak worden georganiseerd of erkend door de sociale partners, openen het recht op de financiële tussenkomst bedoeld in artikel 9, § 1.".

Art. 3.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3, die luidt als volgt: " § 3. De in de artikelen 3, 7 en 9 voorziene voordelen worden behouden voor de werknemer die zijn hoofdverblijfplaats vestigt buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren sluiten betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren

Art. 4.In artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren sluiten betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt vervangen als volgt: "Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt de eerste aanvraag ingediend bij Actiris, ten vroegste zes maanden na het begin van de alternerende overeenkomst en uiterlijk negen maanden na het begin van die overeenkomst."; 2° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De daaropvolgende aanvragen met betrekking tot dezelfde overeenkomst worden ten vroegste twaalf maanden na de vorige aanvraag en uiterlijk vijftien maanden erna ingediend.". HOOFDSTUK 3. - Opheffingsbepaling

Art. 5.In het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI sluiten houdende de werkloosheidsreglementering worden de artikelen 131septies/1 en 131septies/2 opgeheven met ingang van 1 juli 2019. HOOFDSTUK 4. - Overgangsbepaling

Art. 6.De werknemers die uiterlijk op 30 juni 2019 in dienst zijn getreden, behouden hun werkhervattingstoeslag overeenkomstig de voorwaarden als bedoeld in artikelen 131septies/1 en 131septies/2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, zoals ze van kracht was voor de inwerkingtreding van dit besluit. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 3, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018.

Art. 8.De minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juli 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN

^