Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Besluit van de **** **** Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de toelating tot arbeid voor activiteiten gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een seizoenarbeider, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de **** blauwe kaart

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019012781
pub.
04/06/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/16/2019012781/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 MEI 2019. - Besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 16 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de toelating tot arbeid voor activiteiten gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een seizoenarbeider, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de **** blauwe kaart


**** **** Hoofdstedelijke ****, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de **** Instellingen;

Gelet op het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, artikel 16, artikel 18, § 2, artikel 24, § 1;

Gelet op het **** van 6 december 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;

Gelet op de ordonnantie van 19 april 2018 houdende instemming met het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;

Gelet op artikel 8 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op de **** van 19 oktober 2018;

Gelet op de beoordeling door de minister van Tewerkstelling uitgevoerd op 19 oktober 2018, waaruit gebleken is dat er geen gevolgen zijn voor de situatie van personen met een handicap, in overeenstemming met artikel 4, § 3 van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de **** in de beleidslijnen van het **** **** Gewest;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 26 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 23 november 2018;

Gelet op het advies van de **** en Sociale **** voor het **** **** Gewest, gegeven op 17 januari 2019;

Gelet op het advies ****. 65.387 van de **** van State, gegeven op 11 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies ****. 96/2019 van de ****, gegeven op 3 april 2019;

Op voordracht van de minister van Tewerkstelling;

**** beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers Afdeling 1. - **** bepalingen

Artikel 1.**** artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, laatst gewijzigd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 18° worden de woorden "artikel 1, 15° van de wet van 15 december 1980" vervangen door de woorden "artikel 6, 1° van het uitvoerende **** van 6 december 2018";2° de punten 22° tot 29° worden ingevoegd, en luiden als volgt: « 22° uitvoerend **** van 6 december 2018: het **** van 6 december 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.23° seizoenarbeider: de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 12, 1° van het uitvoerende **** van 6 december 2018;24° ****: overplaatsing binnen een onderneming 25° overplaatsing binnen een onderneming: de overplaatsing bedoeld in artikel 24, 5° van het uitvoerende **** van 6 december 2018;26° leidinggevende ****: de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 24, 1° van het uitvoerende **** van 6 december 2018;27° specialist ****: de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 24, 2° van het uitvoerende **** van 6 december 2018;28° stagiair-werknemer ****: de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 24, 3° van het uitvoerende **** van 6 december 2018; 29° vrijwilliger: de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 55, 1° van het uitvoerende **** van 6 december 2018."

Art. 2.**** artikel 2, vierde lid van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 2003, 12 september 2007 en 17 juli 2013 worden de woorden "21°, " ingevoegd tussen de woorden "20°, " en de woorden "26° " en worden de woorden "en 33° " vervangen door de woorden ", 33° en 36° ".

Art. 3.**** artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 2003, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Met uitzondering van de toelating tot arbeid afgeleverd aan de stagiair-werknemer ****, is de toelating tot arbeid afgeleverd aan de werknemers bedoeld in artikel 9, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° of 7° geldig voor een periode van drie jaar, of voor een periode gelijk aan de duur van de tewerkstelling voorzien in de arbeidsovereenkomst of de ****, indien deze periode minder is dan drie jaar."

Art. 4.**** artikel 9, eerste lid van hetzelfde koninklijk besluit worden de punten 1° tot 4°, die het koninklijk besluit van 6 februari 2003 had opgeheven, hersteld als volgt: « 1° De personen die overgeplaatst worden binnen een onderneming, bedoeld in afdeling 5 van hoofdstuk ****; 2° het hooggeschoolde personeel bedoeld in afdeling 6 van hoofdstuk ****;3° de onderzoekers bedoeld in afdeling 7 van hoofdstuk ****; 4° de vrijwilligers in het kader van het **** vrijwilligerswerk, bedoeld in afdeling 8 van hoofdstuk ****;"

Art. 5.**** artikel 11 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008 en bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 9 juli 2015, worden de woorden "en in afdeling 4 van hoofdstuk ****" ingevoegd na de woorden "in artikel 9".

Art. 6.**** artikel 17 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht.: 1° in § 1, 1°, worden de woorden "afdelingen 1 en 3" vervangen door de woorden "afdelingen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8".2° wordt een derde paragraaf toegevoegd dat luidt als volgt: " § 3.De onderdaan van een derde land die wordt toegelaten tot arbeid voor een termijn van maximaal negentig dagen en die zijn **** **** te verlengen om te werken, zodat de gehele duur negentig dagen overstijgt, dient een verzoek in overeenkomstig de procedure bedoeld in deze afdeling."

Art. 7.**** artikel 18 van datzelfde koninklijk besluit, ingevoegd door het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "**** aanvraag wordt ingediend door middel van een formulier dat **** **** en Werkgelegenheid ter beschikking stelt. **** aanvraagformulier vermeldt onder meer: 1° de naam, voornaam, ****, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, adres, en indien het een rechtspersoon betreft, het **** of nummer van de ****, naam, rechtsvorm en ****-**** van de werkgever en, in voorkomend geval, van zijn mandataris, en 2° de naam, voornaam, ****, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, adres van het wettelijke domicilie, ****-**** van de werknemer, en indien de werknemer in het buitenland verblijft op het ogenblik van de indiening van de aanvraag de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn **** in het buitenland, en 3° de gegevens aangaande de tewerkstelling van de werknemer op het grondgebied van het ****-**** Gewest."

Art. 8.Artikel 18/17 van datzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18/17.Aan het formulier bedoeld in artikel 18 en aan de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3 voegt de werkgever de volgende documenten toe als het **** om journalisten die in België verblijven en die uitsluitend verbonden zijn aan kranten die in het buitenland uitgegeven worden, of aan in het buitenland gevestigde ****, radio- of televisiestations, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, 15° : 1° een kopie van de voorlopige of definitieve perskaart van de journalist, uitgereikt door de bevoegde **** diensten;2° een kopie van de arbeidsovereenkomst die de werknemer bindt aan zijn werkgever, die in het buitenland gevestigd is, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler; 3° een attest ondertekend door de werkgever dat de duur van de detachering vermeldt, alsook de ****- en **** tijdens de detachering."

Art. 9.**** artikel 18/23 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, worden de woorden "18/22" vervangen door de woorden "18/22/5".

Art. 10.**** artikel 34 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° ****) de aanvraag onvolledige, onjuiste, of vervalste gegevens bevat, of gegevens, verklaringen of aanpassingen die op bedrieglijke wijze werden bekomen, of die op onrechtmatig wijze werden verricht aangebracht;****) de werkgever bij een aanvraag gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken, of indien gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens uit gekende feiten voortvloeien die arglist of bedrog aantonen; ****) de voorwaarden vermeld in de wet of in de uitvoeringsbesluiten niet zijn vervuld;"; 2° de bepaling onder 1° bis wordt ingevoegd, ****: "1° bis de afwezigheid van economische of maatschappelijke activiteiten wordt vastgesteld, of wanneer de werkgever in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeert, het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillietverklaring, of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of verkregen;"; 3° de bepalingen onder punten 8° en 9° worden ingevoegd, ****: "8° een definitieve sanctie was uitgesproken tegen de werkgever op grond van artikel 12, § 1 of § 2, 1° of 2°, of § 3 of § 4 van de wet, of op grond van artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek; 9° de werknemer niet heeft voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit een eerdere beslissing tot toelating als seizoenarbeider;"

Art. 11.**** artikel 35 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****)in § 1 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° ****) de werkgever gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken, of indien gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens uit gekende feiten voortvloeien die arglist of bedrog aantonen; ****) uit bekende feiten gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens voortvloeien die arglist of bedrog aantonen;"; 2° in § 1 wordt de bepaling onder 1° bis ingevoegd, ****: "1° bis indien er geen economische of maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, de werkgever in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeert, het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillietverklaring, of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of verkregen;"; 3° in § 1 wordt de bepaling onder 3° bis ingevoegd, ****: "3° bis een definitieve sanctie was uitgesproken tegen de werkgever op grond van artikel 12, § 1 of § 2, 1° of 2°, of § 3 of § 4 van de wet, of op grond van artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek;"; 4° in § 2 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° de werknemer bij een aanvraag gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken, of indien gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens uit gekende feiten voortvloeien die arglist of bedrog aantonen;;";

Art. 12.Een nieuw artikel 36/2 wordt ingevoegd in hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit en luidt als volgt: "

Art. 36/2.**** werkgever die een werknemer bedoeld in artikel 9, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° of 7° arbeid laat verrichten, meldt, elk jaar, aan de bevoegde overheid, uiterlijk één maand na de **** van de aflevering van de arbeidsvergunning, de volgende documenten: 1° een kopij van de **** of **** voor de gehele periode van de arbeidsvergunning;2° een kopij van de individuele rekening;3° indien het een detachering zoals bedoeld in hoofdstuk 8 van titel **** van de **** (****) van 27 december 2006 betreft, het **** in het ****; 4° indien het een detachering betreft, een kopie van het document, afgeleverd door de buitenlandse instelling, dat verklaart dat de **** van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling op het **** grondgebied als er een **** overeenkomst over sociale zekerheid bestaat, of, als een **** overeenkomst daarover ontbreekt, een document van de **** voor **** **** dat verklaart dat de werknemer niet onderworpen kan zijn aan de **** ****."

Art. 13.**** artikel 37/1 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In het eerste lid worden de woorden "**** **** bepaald in artikel 15/1, lid 1, punt ****) wordt elk jaar aangepast" vervangen door de woorden "**** **** bepaald in de artikelen 30/7 en 30/9 worden elk jaar aangepast".2° in het eerste lid, worden de woorden "(vermenigvuldigd met de ****)" opgeheven;3° In het tweede lid wordt het jaartal "2013" vervangen door "2018", het jaartal "2012" door "2017" en het jaartal "1997" door "2010";4° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 5° opgeheven.

Art. 14.**** artikel 37/2 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 13 november 2014, worden de woorden "en in artikel 15/1" vervangen door de woorden ", in artikel 30/5, in artikel 30/6, 3° en in artikel 30/9, 2° ".

Art. 15.Een nieuw artikel 38/2 wordt ingevoegd in hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit dat luidt als volgt: "

Art. 38/2.§ 1. **** bevoegde overheid treedt op als enige verantwoordelijke voor de verwerking van ****, zoals bedoeld in artikel 4, 7), van verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. § 2. **** bevoegde overheid behandelt de ****, zoals bedoeld in de eerste paragraaf, op basis van artikel 6, eerste lid, ****), van dezelfde verordening.

**** behandeling van ****, zoals bedoeld in de eerste paragraaf, kan eveneens de behandeling van volgende bijzondere categorieën van ****, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid van dezelfde verordening omvatten: **** met betrekking tot religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;2° gegevens over gezondheid. In overeenstemming met artikel 9, 2de alinea, ****), van dezelfde verordening, geeft de betrokken persoon zijn toestemming tot het behandelen van deze **** door de gegevens aan de bevoegde overheid over te maken.

**** behandeling van ****, zoals bedoel in het eerste lid, kan ook de behandeling van **** betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, zoals bedoeld in artikel 10 van dezelfde verordening omvatten. § 3. In toepassing van het **** van 2 februari 2018 en het uitvoerend **** van 6 december 2018, wisselt de bevoegde overheid de benodigde **** uit met de **** **** en de andere ****. § 4. **** **** worden beveiligd in overeenstemming met de artikels 9 en 10, § 2 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van ****. § 5. **** **** die behandeld worden in toepassing van dit besluit, worden niet langer dan nodig bijgehouden op grond van de doeleinden waarvoor ze worden behandeld, met inbegrip van eventuele administratieve of gerechtelijke ****. § 6. Onder voorbehoud van beperkingen voorzien door de wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van ****, beschikt de betrokken persoon over de rechten zoals bedoeld in de artikels 12 tot 19 en de artikels 21 en 22 van dezelfde verordening. § 7. **** bevoegde overheid informeert de betrokken personen over de behandeling en de gemeenschappelijke behandeling van **** in het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 18. Afdeling 2. - Seizoenarbeiders

Art. 16.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/36/**** van het **** **** en de **** van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider.

Art. 17.In hetzelfde koninklijk besluit wordt er een artikel 18/22/1 ingevoegd dat luidt als volgt: "Art. 18/22/1. Aan het formulier bedoeld in artikel 18, aan de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3 en aan het bewijs van huisvesting bedoeld in artikel 16 van het uitvoerende **** van 6 december 2018 voegt de werkgever, als het **** om seizoenarbeiders zoals bedoeld in afdeling 4 van hoofdstuk ****, een kopie toe van de arbeidsovereenkomst, in overeenstemming met de bepalingen van titels **** tot **** van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedateerd en ondertekend door beide partijen, met de verbintenis van de werkgever om de reiskosten en **** van de werknemer op zich te nemen."

Art. 18.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit wordt een afdeling 4 ingevoegd, die de artikelen 30/1, 30/2 en 30/3 omvat, die als volgt luiden: "Afdeling 4. De seizoenarbeiders.

Art. 30/1.**** bepalingen van hoofdstuk 2 van titel **** van het uitvoerende **** van 6 december 2018 zijn van toepassing op de aanvragen ingediend in overeenstemming met deze afdeling, met het oog op een tewerkstelling van meer dan negentig dagen.

Art. 30/2.**** artikel 8 is de toekenning van de toelating tot arbeid voor **** ondergeschikt aan volgende voorwaarden: 1° De tewerkstelling betreft een baan in de ****;**** werkgever betaalt de reiskosten van de seizoenarbeider van de plaats waar hij vandaan komt tot de plaats waar hij werkt, alsook zijn terugreis;**** werkgever sluit een ziekteverzekering af voor de seizoenarbeider en betaalt de kosten die daaraan verbonden zijn; 4° Het totaal van de periodes waarin een werkgever een of meerdere seizoenarbeiders **** in toepassing van deze afdeling bedraagt niet meer dan vijf maanden per periode van twaalf maanden."

Art. 30/3.**** beslissing betreffende de toelating tot arbeid als seizoenarbeider voor een duur van maximaal negentig dagen, wordt ten laatste genomen binnen de negentig dagen te tellen vanaf de dag van kennisgeving van de volledigheid van het verzoek.

De termijn bedoeld in voorgaande lid wordt verkort tot zestig dagen wanneer het verzoek een onderdaan van een **** betreft die al ten minste één maal over de laatste vijf jaar voorafgaand aan het verzoek werd toegelaten op het Belgisch grondgebied als seizoenarbeider en die heeft voldaan aan de voorwaarden aan dewelke zijn bezigheid werd onderworpen.

De termijn bedoeld in het eerste lid wordt verkort tot dertig dagen wanneer het verzoek een hernieuwing of verlenging betreft. Afdeling 3. - **** een onderneming overgeplaatste personen.

Art. 19.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/66/**** van het **** **** en de **** van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming.

Art. 20.**** artikel 2, eerste lid van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 februari 2000, 6 februari 2003, 12 september 2007, 23 april 2008, 28 mei 2009, 13 maart 2011, 17 juli 2012 en 17 juli 2013 en bij de besluiten van de **** Hoofdstedelijke **** van 13 november 2014 en 9 juli 2015 wordt een punt 36° ingevoegd, dat als volgt luidt: "36° De persoon die overgeplaatst wordt binnen een onderneming voor maximum negentig dagen op elke periode van **** dagen, houder van een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon uitgereikt door een andere lidstaat en geldig tijdens de volledige duur van de overplaatsing, en van wie de betrekking voldoet aan de volgende voorwaarden: ****) **** **** en het bedrijf gevestigd in een derde land behoren tot hetzelfde bedrijf of tot dezelfde ****;****) **** werknemer beschikt over een arbeidsovereenkomst die hem bindt aan zijn werkgever gevestigd in een derde land;****) Als het **** om een leidinggevende **** of een specialist ****, dan beschikt deze over een **** ondertekend door de werkgever, met vermelding van de duur van de overplaatsing en de uitgeoefende functie, alsook de ****- en **** voor de duur van de overplaatsing; ****) Als het **** om een stagiair-werknemer ****, beschikt deze over een **** die de duur van de overplaatsing en het opleidingsprogramma vermeldt, alsook de ****- en **** voor de duur van de overplaatsing."

Art. 21.**** artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit vervangen bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 9 juli 2015, worden de woorden ", met uitzondering van punt 1°, " ingevoegd tussen de woorden "in artikel 9" en de woorden "en bij artikel 2, eerste lid, 34° ".

Art. 22.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, wordt een artikel 18/22/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 18/22/2. § 1. Aan het formulier bedoeld in artikel 18 en aan de documenten bedoeld in artikelen 18/2 en 18/3 voegt de werkgever de volgende documenten toe, als het **** om personen die overgeplaatst worden binnen een onderneming zoals bedoeld in artikel 30/5: 1° het bewijs dat de onderneming gevestigd in een derde land en de **** deel uitmaken van hetzelfde bedrijf of dezelfde ****;2° een kopie van de arbeidsovereenkomst die de persoon die wordt overgeplaatst binnen een onderneming bindt aan zijn werkgever die in het buitenland gevestigd is, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler; § 2. **** de documenten bedoeld in paragraaf 1 worden de volgende documenten bij de aanvraag gevoegd als het **** om een leidinggevende **** of een specialist ****: 1° een kopie van de ****, ondertekend door de werkgever, waarin de duur van de overplaatsing en de uitgeoefende functie verduidelijkt worden, alsook de ****- en **** voor de duur van de overplaatsing, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler;2° een kopie van zijn diploma hoger onderwijs, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler; § 3. **** de documenten bedoeld in paragraaf 1 worden de volgende documenten bij de aanvraag gevoegd als het om een stagiair-werknemer **** ****: 1° een kopie van de **** waarin de duur van de overplaatsing en het opleidingsprogramma verduidelijkt worden, alsook de ****- en **** voor de duur van de overplaatsing, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler; 2° een kopie van zijn diploma universitair onderwijs, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler."

Art. 23.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, wordt een artikel 18/22/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 18/22/3. Aan het formulier bedoeld in artikel 18 en aan de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3 voegt de werkgever de volgende documenten toe, als het **** om personen die overgeplaatst worden binnen een onderneming in het kader van lange-**** duur zoals bedoeld in artikel 30/6: 1° het bewijs dat de onderneming gevestigd in een derde land en de **** deel uitmaken van hetzelfde bedrijf of dezelfde ****;2° een kopie van de arbeidsovereenkomst die de persoon die overgeplaatst wordt binnen de onderneming bindt aan zijn werkgever gevestigd in het buitenland, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler;3° een kopie van de ****, met verduidelijking van de duur van de overplaatsing en de uitgeoefende functie alsook de ****- en **** voor de duur van de overplaatsing, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler; 4° de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon, uitgereikt door een andere lidstaat."

Art. 24.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit wordt een afdeling 5 ingevoegd, met de artikelen 30/4 tot 30/7, die als volgt luiden: "Afdeling 5. **** die overgeplaatst worden binnen een onderneming.

Art. 30/4.**** bepalingen van hoofdstuk 3 van titel **** van het uitvoerende **** van 6 december 2018 zijn van toepassing op de aanvragen ingediend in overeenstemming met deze afdeling, met het oog op een tewerkstelling van meer dan negentig dagen.

Art. 30/5.**** de toekenning van een toelating tot arbeid voor een overplaatsing binnen een onderneming zijn de volgende voorwaarden verbonden: **** **** en de onderneming gevestigd in een derde land behoren tot hetzelfde bedrijf of dezelfde ****;**** werknemer heeft minstens gedurende een ononderbroken periode van zes maanden onmiddellijk voor de datum van de overplaatsing binnen de onderneming een functie uitgeoefend in hetzelfde bedrijf of dezelfde ****;**** werknemer betrekt een leidinggevende ****-, specialist ****- of een stagiair-werknemer ****-functie;**** werknemer beschikt over de vereiste **** om de beoogde functie uit te oefenen: ****) ofwel elk diploma, certificaat of elke **** verstrekt door een overheid waaruit blijkt dat een programma hogere studies na het secundair succesvol werd doorlopen, dat wil zeggen een **** verstrekt door een onderwijsinstelling erkend als een instelling voor hoger onderwijs door de staat waarin ze zich bevindt, op voorwaarde dat de studies vereist voor het behalen ervan minstens drie jaar hebben geduurd, als het **** om een leidinggevende **** of een specialist ****;****) ofwel een universitair diploma, als het **** om een stagiair-werknemer ****;**** bezoldiging van de werknemer is minstens even gunstig als die aangeboden in **** aan werknemers die vergelijkbare functies uitoefenen overeenkomstig toepasselijke wetten, collectieve overeenkomsten of praktijken;**** werknemer keert na de overplaatsing binnen de onderneming terug naar een entiteit die toebehoort aan hetzelfde bedrijf of dezelfde **** en die gevestigd is in een derde land;7° Als het **** om een stagiair-werknemer **** wordt er een **** opgesteld met het opleidingsprogramma voor de functie die de werknemer zal uitoefenen bij het bedrijf of de **** en de daaraan verbonden ****;

Art. 30/6.**** de toekenning van een toelating tot arbeid voor lange-**** in het kader van de overplaatsing binnen een onderneming zijn de volgende voorwaarden verbonden: **** **** en de onderneming gevestigd in een derde land behoren tot hetzelfde bedrijf of dezelfde ****;**** werknemer oefent een leidinggevende- of **** **** uit, of een werknemer-**** **** die stage loopt om zich voor te bereiden op de functie die hij zal uitoefenen in het bedrijf of de ****;**** bezoldiging die de werknemer krijgt, is minstens even gunstig als de bezoldiging die in **** werknemers met een vergelijkbare functie krijgen overeenkomstig toepasselijke wetten, collectieve overeenkomsten of praktijken;**** werknemer beschikt over een vergunning voor personen die overgeplaatst worden binnen een onderneming, uitgereikt door een andere lidstaat en geldig tijdens de periode waarin de aanvraag onderzocht wordt;5° De lange-**** duurt niet langer dan drie jaar, in voorkomend geval verminderd met de duur van voorafgaande verblijven in andere lidstaten in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, als het **** om een leidinggevende **** of een specialist ****;6° De lange-**** duurt niet langer dan een jaar, in voorkomend geval verminderd met de duur van voorafgaande verblijven in andere lidstaten in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, als het **** om een stagiair-werknemer ****;

Art. 30/7.De jaarlijkse **** bedoeld in artikelen 30/5, 5° en 30/6, 3° is geacht even gunstig te zijn als de bezoldiging aangeboden in **** aan werknemers die een gelijkaardige functie uitoefenen, indien ze gelijk is aan of meer bedraagt dan: 1° 52.978 **** als het **** om een leidinggevende ****; 2° 42.382 **** als het **** om een specialist ****; 3° 26.489 **** als het **** om een stagiair-werknemer ****;

**** **** waarin het eerste lid voorziet, worden aangepast in overeenstemming met artikel 37/1.

Om te beoordelen of de persoon die verplaatst wordt binnen een onderneming even gunstig bezoldigd wordt als werknemers met een gelijkaardige functie wordt er rekening gehouden met de individuele elementen eigen aan elk geval." Afdeling 4. - **** blauwe kaart

Art. 25.**** afdeling zet gedeeltelijk de richtlijn 2009/50/EG om van de **** van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

Art. 26.Afdeling 1bis van hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt opgeheven.

Art. 27.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, wordt een artikel 18/22/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 18/22/4. Bij het formulier bedoeld in artikel 18 en de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3 voegt de werkgever het volgende, als het **** om een **** werknemer zoals bedoeld in afdeling 6 van hoofdstuk ****: 1° een kopie van de arbeidsovereenkomst, conform de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedagtekend en ondertekend door beide partijen; 2° het diploma hoger onderwijs van de werknemer, gelegaliseerd door de bevoegde diplomatieke of consulaire post, met in voorkomend geval een vertaling door een beëdigd vertaler."

Art. 28.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit wordt er een afdeling 6 ingevoegd, met de artikelen 30/8 tot 30/11, die luiden als volgt: "Afdeling 6. **** **** blauwe kaart

Art. 30/8.**** bepalingen van hoofdstuk 1 van titel **** van het uitvoerende **** van 6 december 2018 zijn van toepassing op de aanvragen ingediend in overeenstemming met deze afdeling, met het oog op een tewerkstelling van meer dan negentig dagen.

Art. 30/9.De toelating tot arbeid wordt toegekend in het kader van een **** blauwe kaart als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1° de werkgever heeft met de buitenlandse werknemer een arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur of van een jaar of meer afgesloten; 2° de buitenlandse werknemer verdient een jaarlijks brutoloon van 52.978 **** of meer, berekend en aangepast volgens artikel 37/1 van dit besluit; 3° de werknemer toont aan over hoge **** te beschikken met een diploma uitgereikt door een onderwijsinstelling erkend als een instelling voor hoger onderwijs door de staat waarin ze is gevestigd. **** de toepassing van het voorgaande lid verstaan we onder diploma hoger onderwijs elk diploma, certificaat of elke ****, uitgereikt door een overheid om aan te tonen dat er met succes een programma hogere studies na het secundair onderwijs is afgerond, dat wil zeggen een **** verstrekt door een onderwijsinstelling erkend als een instelling voor hoger onderwijs door de staat waarin ze zich bevindt, op voorwaarde dat de studies om het diploma te bereiken minstens drie jaar hebben geduurd.

Art. 30/10.**** de eerste twee **** gedekt door een **** blauwe kaart geldt het volgende: 1° de werkgever brengt de bevoegde overheid op de hoogte indien de arbeidsovereenkomst verbroken wordt;2° bij een verandering van werkgever of bij een significante wijziging van de arbeidsvoorwaarden bij dezelfde werkgever die gevolgen heeft voor de geldigheid van de **** blauwe kaart, wordt een nieuwe aanvraag voor een **** blauwe kaart ingediend;3° de hernieuwing van de **** blauwe kaart is ondergeschikt aan de toekenning door de bevoegde overheid van een nieuwe toelating tot arbeid in het kader van een **** blauwe kaart.

Art. 30/11.Na twee jaar effectieve tewerkstelling in overeenstemming met artikel 30/9 is voor de tewerkstelling die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel 30/9 geen voorafgaande toekenning van de toelating tot arbeid bedoeld in deze afdeling meer vereist." Afdeling 5. - Onderzoekers

Art. 29.**** afdeling zet gedeeltelijk de richtlijn 2016/801 om van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****.

Art. 30.Artikel 2, eerste lid, 26° van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2007, wordt vervangen door het volgende: " 26° de onderzoekers die naar **** komen voor maximum negentig dagen onderzoek te doen bij een erkende **** gevestigd in het **** **** **** zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten **** met onderzoekers uit niet-****-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke **** kunnen worden afgesloten. De maximale duur van het onderzoek bedraagt **** dagen op elke periode van **** dagen voor onderzoekers die beschikken over een vergunning voor onderzoeker uitgereikt door een eerste lidstaat en geldig tijdens de volledige duur van het onderzoek, voor zover ze beschikken over een **** in een eerste lidstaat en dat hun ****- en **** minstens gelijk zijn aan dat van onderzoekers met gelijkaardige functies."

Art. 31.**** artikel 17, § 2 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, worden de woorden "en als het **** om een aanvraag voor korte-**** zoals bedoeld in artikel 37, 9° van het uitvoerende **** van 6 december 2018, op basis van artikel 2, eerste lid, 26° " ingevoegd tussen de woorden "artikel 2, eerste lid, 14°, " en de woorden "van dit besluit."

Art. 32.Artikel 18/21 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, wordt vervangen als volgt: "

Art. 18/21.Voor onderzoekers, als bedoeld in afdeling 7 van hoofdstuk ****, voegt de werkgever, naast de documenten, vermeld in artikel 18/2 en 18/3, bij het formulier, vermeld in artikel 18, de volgende documenten toe: 1° een kopie van de naar behoren ingevulde **** tussen de onderzoeker en de erkende ****, gedagtekend en ondertekend door beide partijen; 2° als het **** om een onderzoeker die **** van zijn recht op lange-****, een kopie van zijn geldige vergunning voor onderzoeker, uitgereikt door de eerste lidstaat."

Art. 33.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit wordt een afdeling 7 ingevoegd, met de artikelen 30/12 tot 30/16, die als volgt luiden: "Afdeling 7. De onderzoekers

Art. 30/12.**** bepalingen van hoofdstuk 4 van titel **** van het uitvoerende **** van 6 december 2018 zijn van toepassing op de aanvragen ingediend in overeenstemming met deze afdeling, met het oog op een tewerkstelling van meer dan negentig dagen.

Art. 30/13.**** de toepassing van deze afdeling is `de onderzoeker' de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 37, 1° van het uitvoerende **** van 6 december 2018.

Art. 30/14.Toelating tot arbeid voor onderzoek en toelating tot arbeid voor lange-**** voor onderzoek worden toegekend aan onderzoekers die naar **** komen voor onderzoek bij een erkende **** gevestigd in het **** **** **** in het kader van een **** in de gevallen en volgens de voorwaarden en nadere regels vastgesteld door het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten **** met onderzoekers uit niet-****-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke **** kunnen worden afgesloten, voor zover hun ****- en **** minstens gelijk zijn aan dat van onderzoekers met een gelijkaardige functie.

De toelating tot arbeid bedoeld in het eerste lid wordt beperkt tot de duur van het onderzoeksproject zoals vastgelegd in de **** tussen de onderzoeker en de erkende ****. De geldigheid ervan wordt beperkt tot de onderzoeksactiviteit waarvoor ze is toegekend en tot de erkende **** bedoeld in het eerste lid waarmee de onderzoeker samenwerkt.

Art. 30/15.De onderzoekers die krachtens deze afdeling mogen werken, hebben de toelating onderwijs te verstrekken in een erkende ****.

Art. 30/16.Indien het onderzoek uitgevoerd wordt in het kader van een specifiek programma van de **** of een multilateraal programma met ****, moet de toelating tot arbeid voor onderzoek dit programma vermelden." Afdeling 6. - Stagiairs

Art. 34.**** afdeling zet gedeeltelijk de richtlijn 2016/801 om van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****.

Art. 35.**** artikel 12, 3**** lid van hetzelfde **** besluit worden de woorden « en 4° » opgeheven.

Art. 36.**** artikel 18/4 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt opgeheven;2° in punt 4° worden de woorden "of de resultaten van de studies in het kader waarvan de stage wordt gelopen" ingevoegd tussen de woorden "in het verlengde waarvan de stage plaatsvindt" en de woorden ", en in voorkomend geval een door een beëdigde vertaler vertaalde versie ervan".

Art. 37.Een nieuw artikel 19/1 wordt ingevoegd in afdeling 1 van hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit, en het luidt als volgt: "

Art. 19/1.**** bepalingen van hoofdstuk 5 van titel **** van het uitvoerende **** van 6 december 2018 zijn van toepassing op de aanvragen ingediend in overeenstemming met deze afdeling, met het oog op stage van meer dan negentig dagen."

Art. 38.**** artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "de personen die een stage volgen, ****.****.****. de opleiding, bij een werkgever, als voortzetting van een **** vorming bevestigd door een diploma of een ****" vervangen door de woorden "de onderdanen van derde landen bedoeld in artikel 47, 1° van het uitvoerende **** van 6 december 2018".

Art. 39.**** artikel 21 van hetzelfde koninklijk besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de stage wordt gelopen als voortzetting van een **** vorming bevestigd door een diploma of getuigschrift van hogere studies, behaald in de twee jaar die voorafgaan aan de indiening van de aanvraag, of in het kader van de voortzetting in een derde land van een **** die leidt tot het behalen van een diploma of getuigschrift van hoger onderwijs".

Art. 40.**** artikel 22 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° gelopen worden in hetzelfde domein en op hetzelfde **** als het diploma of het getuigschrift van hoger onderwijs of de ****, bedoeld in artikel 21;" 2° in punt 2° worden de woorden "twaalf maanden" vervangen door de woorden "zes maanden" 3° in punt 3° worden de woorden "het bedrag van het loon dat niet lager mag zijn dan het toepasselijk wettelijk gewaarborgd minimumloon, hierbij inbegrepen het bedrag van eventuele beurzen" vervangen door de woorden: "een beschrijving van het stageprogramma, met inbegrip van het opleidingsprogramma, de duur van de stage, de ****- en ****, de stage-uren en de juridische relatie tussen de werkgever en de stagiair" 4° de bepaling onder 4° wordt opgeheven.

Art. 41.Artikel 23 van hetzelfde koninklijk besluit wordt opgeheven.

Art. 42.**** artikel 38, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden ", 14, 21,1° en 22,2° " vervangen door de woorden "en 14° ". Afdeling 7. - **** in het kader van het ****

vrijwilligerswerk

Art. 43.**** afdeling zet gedeeltelijk de richtlijn 2016/801 om van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****.

Art. 44.**** artikel 16, zesde lid van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 september 2007, wordt een punt ****) ingevoegd, dat luidt als volgt: "****) aan de vrijwilligers bedoeld in afdeling 8 van hoofdstuk ****;"

Art. 45.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 5 juli 2018, wordt een artikel 18/22/5 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 18/22/5. Aan het formulier bedoeld in artikel 18 en aan de documenten bedoeld in de artikelen 18/2 en 18/3 voegt de **** het volgende toe, als het **** om een vrijwilliger in het kader van het **** vrijwilligerswerk bedoeld in afdeling 8 van hoofdstuk ****: 1° de **** met de vermeldingen waarin artikel 30/18 voorziet; 2° het bewijs dat het **** waaraan de vrijwilliger deelneemt goedgekeurd is in het kader van het **** vrijwilligerswerk."

Art. 46.In hoofdstuk **** van hetzelfde koninklijk besluit wordt een afdeling 8 ingevoegd, met de artikelen 30/17 en 30/18, die als volgt luiden: "Afdeling 8. De vrijwilligers in het kader van het **** vrijwilligerswerk

Art. 30/17.**** bepalingen van hoofdstuk 6 van titel **** van het uitvoerende **** van 6 december 2018 zijn van toepassing op de aanvragen ingediend in overeenstemming met deze afdeling, met het oog op vrijwilligerswerk van meer dan negentig dagen.

Art. 30/18.De toekenning van de vergunning voor vrijwilligerswerk in het kader van het **** vrijwilligerswerk vereist de ondertekening van een **** door de vrijwilliger en de ****, die het volgende omvat: 1° de beschrijving van het ****;2° de duur van het ****, die niet meer dan twaalf maanden mag bedragen;3° de voorwaarden inzake de plaatsing en begeleiding van de vrijwilliger;4° de uren vrijwilligerswerk; 5° de beschikbare middelen om de kosten voor het levensonderhoud en de huisvesting van de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk te dekken, alsook het bedrag aan zakgeld dat hem zal worden toegekend tijdens het vrijwilligerswerk." HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 47.Het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een " **** blauwe kaart " wordt opgeheven.

Art. 48.De toelatingen tot arbeid, de **** en **** die toegekend zijn op grond van de bepalingen die van kracht waren voor de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van dit besluit, blijven geldig tot op het ogenblik dat ze verstrijken.

**** aanvragen en de **** van de toelating tot arbeid, de arbeidsvergunning en de arbeidskaart die worden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van dit besluit blijven onderworpen aan de bepalingen die van kracht waren voor die datum.

Art. 49.**** besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

**** afwijking van het eerste lid, met uitzondering van artikelen 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14 wat betreft de binnen een onderneming overgeplaatste personen en van de afdeling 3 van hoofdstuk 1, treden de bepalingen waarvoor de nodige federale wetgevende en reglementaire teksten met betrekking tot het verblijf van de werknemers tot omzetting van de richtlijnen bedoeld in het **** van 6 december 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap houdende uitvoering van het **** van 2 februari tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers nog moeten worden genomen in werking, respectievelijk op de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomstige bepalingen van het bovengenoemde uitvoerende ****.

Art. 50.De minister van de **** Hoofdstedelijke **** bevoegd voor **** wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

****, 16 mei 2019.

**** de **** Hoofdstedelijke **** : De minister-president van de **** Hoofdstedelijke ****, bevoegd voor **** ****, Territoriale ****, **** Beleid, **** en ****, ****, ****, **** ****, Wetenschappelijk **** en Openbare ****, ****. **** **** minister van de **** Hoofdstedelijke **** bevoegd voor ****, Economie en **** en Dringende **** ****, ****. ****

^