Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2019
gepubliceerd op 08 maart 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019011082
pub.
08/03/2019
prom.
28/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité sluiten houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 tot oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2008, meer bepaald artikel 3, b) en c); Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité sluiten houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2013, van 27 maart 2014 en van 24 april 2014;

Gelet op het ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Op voordracht van de Minister-President en van de Minister van Economie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité sluiten houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité, 1ste streepje, 4de lid, 4°, wordt Mevr. Floriane DE KERCHOVE vervangen door M. Laurent SCHILTZ; aan het 2de streepje, 2de lid, 2°, wordt Mevr. Michèle LAHAYE vervangen door Mevr. Sophie HEUSKIN; aan het 4de streepje, 1ste lid, 1°, wordt M. Philippe VAN MUYLDER vervangen door Mevr. Estelle CEULEMANS; aan het 4de streepje, 3de lid, 2° Mevr. Justine SCHOLIERS vervangen door M. Adrien ELLEBOUDT.

Art. 2.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 28 februari 2019.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN

^