Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2015
gepubliceerd op 07 september 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031586
pub.
07/09/2016
prom.
28/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/28/2016031586/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MEI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, artikel 87, gewijzigd door de bijzondere wetten van 8 augustus 1980, 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op artikel 40, § 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité;

Overwegende dat in de context van de Brusselse New Deal het sociaal overleg tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse sociale gesprekspartners prioritair georganiseerd is binnen het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité;

Overwegende dat één van de prioriteiten van de New Deal bestaat in het instellen van een permanente dialoog binnen een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité dat is uitgebreid met de gemeenschapsoverheden;

Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2008, wordt een artikel 2bis ingevoegd dat luidt als volgt: « Het in artikel 3 bis bedoelde uitgebreid comité kan beraadslagen over alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en die gevolgen hebben voor het economisch en sociaal leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. »

Art. 2.In hetzelfde besluit, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2008, wordt een artikel 3bis ingevoegd dat luidt als volgt: « Het in artikel 3 bedoelde Comité kan worden uitgebreid met de gemeenschapsoverheden door hierin ook de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het College van de Franse Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uit te nodigen, die zodoende samen het uitgebreid Comité vormen. » Dit besluit heeft uitwerking vanaf de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Brussel, 28 mei 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^