Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016
gepubliceerd op 08 december 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Natuurplan

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031408
pub.
08/12/2017
prom.
14/04/2016
ELI
eli/besluit/2016/04/14/2016031408/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Natuurplan


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20 ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikelen 8 en 69 ;

Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, inzonderheid de artikel 15 § 1, b) en c), die in de opstelling van een milieuverklaring en van monitoringsmaatregelen betreffende de aanzienlijke gevolgen voor het milieu van de tenuitvoerlegging van het plan of programma voorziet;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, inzonderheid de artikelen 8 tot 11 ;

Gelet op het advies van Brussel Stedelijke Ontwikkeling, gegeven op 28 maart 2015 ;

Gelet op het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, gegeven op 3 april 2015 ;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor natuurbehoud, gegeven op 4 april 2015 ;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 9 april 2015 ;

Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek, uitgevoerd van 15 februari tot 15 april 2014 overeenkomstig de procedure zoals bedoeld in artikel 11 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's ;

Gelet op het advies van de gemeente Anderlecht, gegeven op 13 mei 2015 ;

Gelet op het advies van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, gegeven op 13 mei 2015 ;

Gelet op het advies van de Stad Brussel, gegeven op 8 mei 2015 ;

Gelet op het advies van de gemeente Jette, gegeven op 13 mei 2015 ;

Gelet op het advies van de gemeente Schaarbeek, gegeven op 6 mei 2015 ;

Gelet op het advies van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, gegeven op 8 april 2015 ;

Gelet op het advies van het Vlaams Gewest, gegeven op 14 april 2015 ;

Overwegende dat het gewestelijk natuurplan een oriëntatie-, programmatie- en integratiedocument voor het natuurbehoudbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ;

Overwegende dat het plan de richtlijnen vastlegt die op korte, middellange en lange termijn gevolgd moeten worden bij de besluitvorming door de Regering, het gewestelijk bestuur, de instellingen van openbaar nut, de privépersonen belast met een missie van openbare dienst en - in aangelegenheden van gewestelijk belang - de gemeentes;

Overwegende de louter indicatieve waarde van het gewestelijk natuurplan, bij gebrek aan bepalingen met een bindend karakter voor de betrokken overheden, in de zin van artikel 8 § 2 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, terwijl de afwijkingen van de niet-bindende voorschriften evenwel moeten worden gemotiveerd overeenkomstig artikel 8 § 2, alinea 2 van deze ordonnantie;

Overwegende het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, gegeven op 2 april 2015 ;

Overwegende het gebrek aan advies van het Waals Gewest en de Federale Regering in het kader van de grensoverschrijdende raadplegingen, overeenkomstig artikel 13 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's;

Op voordracht van de minister belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering keurt het gewestelijk natuurplan goed zoals bedoeld in artikel 8 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en weergegeven in de bijlage bij dit besluit, vergezeld van zijn milieuverklaring en de monitoringsmaatregelen betreffende de aanzienlijke gevolgen voor het milieu van de tenuitvoerlegging van het plan.

Art. 2.De Minister die bevoegd is voor Leefmilieu en Natuurbehoud, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 april 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^