Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016003139 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2016 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de « International Missing Children's Day »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016007119 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 14/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. 14/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035774 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2016 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 14/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016202144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. 14/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016202680 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Erneuville" over te gaan

decreet

type decreet prom. 14/04/2016 pub. 22/04/2016 numac 2016202147 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied type decreet prom. 14/04/2016 pub. 22/04/2016 numac 2016202155 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type decreet prom. 14/04/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016202851 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens type beschikking prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031301 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om de verplichting van de borgstelling voor de gemeenteontvangers af te schaffen type beschikking prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een einde te stellen aan de examengelden voor sollicitaties bij lokale besturen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016027093 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor de administratieve inbeslagneming bedoeld in artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016027148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32011 - "Forêt de Bon-Secours" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016027147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31006 - "Vallée de la Dyle" te Ottignies type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016027146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 - locatie BE31005 - "Vallée de la Nethen" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016027150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33010 - " Vallée de la Meuse à Huy et vallon de la Solière " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016027151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33011 - " Vallées du Hoyoux et du Triffoy " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 23/06/2016 numac 2016027149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33003 - "Montagne Saint-Pierre" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33060 - " Haute vallée de la Lienne " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016027153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33017 - " Basse vallée de l'Amblève " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016027154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33049 "Mardelles d'Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016027155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33051 - "Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33026 - " Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33018 - "Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016027157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34003 - " Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33027 "Vallée de la Lembrée et affluents" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33034 "Vallée de la Hoëgne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33007 "Vallée de la Gueule en amont de Kelmis » type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016027162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33004 - "Basse Meuse et Meuse mitoyenne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33005 - "Vallée du Ruisseau de Bolland" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016027165 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33008 - " Vallée de la Burdinale " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34004 - "Massifs forestiers famenniens entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34009 - "La Calestienne entre Marenne et Hotton" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34006 - "La Calestienne entre Oppagne et Barvaux" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34007 - "Basse vallée de l'Aisne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 30/06/2016 numac 2016027169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34005 - " La Calestienne entre Barvaux et Bomal " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34010 - " Plaine de Ny" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016027176 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34014 - "Fagne de la Crépale et prairies de Malempré" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34013 - "Haute vallée de l'Aisne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34012 - "Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016027180 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34020 - "Bassin supérieur de la Salm" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016027178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34018 - " Sources de la Lienne " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016027179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34019 - "Ennal et Grand Fond " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016027177 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34015 - "Fanges des sources de l'Aisne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016027182 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34023 - " Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche ". type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016027181 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34022 - " Basse vallée de la Wamme " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027184 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34025 - " Haute-Wimbe " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34024 - " Bassin inférieur de l'Ourthe orientale " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34028 - " Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34027 - " Bassin de la Lomme de Poix-Saint-Hubert à Grupont " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34026 - " Massif forestier de Daverdisse " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35018 "Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35011 - " Vallée de la Molignée " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34061 - "Vallées de Laclaireau et du Rabais" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35021 - "Vallée de la Lesse en aval de Houyet" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016027196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34067 - "Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35019 « Vallée de la Meuse en amont d'Hastière » type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016027199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34029 - " Haute-Wamme et Masblette " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016027198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35009 - " Vallée de la Meuse d'Yvoir à Dave " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016027200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34031 - "Bassin moyen de l'Ourthe occidentale" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016027197 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35004 - " Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016027202 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34035 - "Bassin supérieur de la Wiltz" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016027203 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35022 "Bassin de l'Iwène" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016027204 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35023 - "Vallée de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Houyet" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016027201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34033 - "Etangs de Longchamps et de Noville" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34036 - "Haute-Lesse" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027208 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34042 - "Bassin de la Semois de Bouillon à Alle" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34037 - "Haute-Lomme" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016027205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35040 - " Vallée de la Hulle " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016027209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34047 - "Haute-Vierre"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016031311 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/211 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : « Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016031315 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 02/05/2016 numac 2016031316 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het Overlegplatform van de sociale economie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016031324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 08/12/2017 numac 2016031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het Gewestelijk Natuurplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016202151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal, de bevoegdheid, de ligging en het grondgebied van de gewestelijke bureaus van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016202150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de procedure voor het in activiteit blijven na de leeftijd van 65 jaar type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016202154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijzging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016202152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2016 tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Semois-Chiers en waarbij een vrijstelling van een milieueffectonderzoek wordt verleend voor de voorgestelde wijzigingen

erratum

type erratum prom. 14/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003 : "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest". - Erratum

document

type document prom. 14/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202847 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 november 2010 tot benoeming van de leden van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type document prom. 14/04/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016202855 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. 14/04/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016202854 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging
^