Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016
gepubliceerd op 09 februari 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031105
pub.
09/02/2016
prom.
28/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité sluiten houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 tot oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2008, meer bepaald artikel 3, b) en c); Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité sluiten houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2013, van 27 maart 2014 en van 24 april 2014;

Gelet op het ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Op voordracht van de Minister-President en van de Minister van Economie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité sluiten houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité, 1ste streepje, 1ste lid, 1°, wordt M. Jean-Claude DAOUST vervangen door M. Arnaud LEGRELLE; aan het 3de lid, 3°, wordt M. Frans DE KEYSER vervangen door Jan DE BRABANTER;

Aan het 2de streepje, 3de lid, 3°, wordt Mevr. Cindy TORINO vervangen door M. Marc VAN THOURNOUT;

Aan het 3de streepje, 1ste lid, 1° M. Christian KUNSCH vervangen door M. Emmanuel DEROUBAIX;

Aan het vierde streepje, 1ste lid, 3° Mevr. Valérie VAN WALLEGHEM vervangen door Mevr. Fabienne SENOCQ, aan het 2de lid, 1°, Mevr.

Myriam GERARD vervangen door M. Paul PLASTERMAN, aan het 2de lid, 2°, M. Johan FOBELETS vervangen door M. Rudi DE COSTER, aan het 2de lid, 3°, Mevr. Marie-Hélène SKA vervangen door Mevr. Anne LEONARD;

Aan het 3de lid, 2° wordt Mevr. Geneviève SPRUYT vervangen door Mevr.

Justine SCHOLIERS.

Art. 2.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 28 januari 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN

^