Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2015
gepubliceerd op 22 januari 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 7.500.000,00 EUR tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, voor het jaar 2015 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de plaatselijke besturen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031009
pub.
22/01/2016
prom.
26/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/26/2016031009/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 7.500.000,00 EUR tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, voor het jaar 2015 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid)


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 15 december 2014 houdende de algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op het beschikbaar krediet ingeschreven op de basisallocatie 10.004.27.08.43.22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het protocol 2012/4 betreffende de levensduurtepremie afgesloten in het comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het protocol 2014/01, punt A betreffende de levensduurtepremie afgesloten in het comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de significante meerkost die het wonen in Brussel met zich meebrengt, hetzij door de hoge prijzen voor de aankoop van een bouwgrond of een woning, hetzij door de hoge huurprijzen, zoals blijkt uit de huishoudbudgetonderzoek en het rapport « kerncijfers vastgoed » van de Federale Overheidsdienst Economie van 22 februari 2010;

Overwegende meer bepaald dat uit een huishoudbudgetonderzoek van de Federale Overheidsdienst Economie met betrekking tot het jaar 2008 blijkt dat hoewel het totale consumptiebudget per gezin in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lager is dan in het Vlaams en in het Waals Gewest, het in absolute cijfers uitgedrukte deel van dit budget dat besteed wordt aan de eerste of tweede woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen wel hoger is; dat de gezinnen in de drie gewesten gemiddeld volgend percentage van hun budget besteden aan wonen: 23,6% in Vlaanderen, 25% in Wallonië en 27%, dus het hoogste aandeel, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende ook dat de studie van de Federale Overheidsdienst Economie, getiteld « kerncijfers vastgoed » aantoont dat de verkoopprijzen van vastgoed in de verschillende gewesten van het land sterk van elkaar verschillen; dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle woonvormen het gewest is waar de vastgoedprijs het hoogst is, dat de prijs van een gewoon woonhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemiddeld 1,8 keer meer bedraagt dan in Vlaanderen, en 2,5 keer meer dan in het Waals Gewest; dat voor alle gemeenten samen dezelfde redenering geldt voor de huurprijs, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoger is dan in de andere gewesten;

Overwegende dat geen enkele bepaling verbiedt om de domiciliëring van het personeel van de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren om het Gewest aantrekkelijker te maken met het oog op de keuze van de woonplaats; dat de personeelsleden van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het feit dat zij woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in dit opzicht bijdragen tot de economische groei van het Gewest via hun dagelijkse consumptie evenals tot de gemeentelijke en gewestelijke inkomsten, via de gemeentelijke en gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting; dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als subsidiërende overheid van deze plaatselijke besturen een dergelijk beleid mag aanmoedigen; dat deze premie, gelet op het lage bedrag ervan, geen belemmering kan vormen voor het vrije verkeer en de vrije keuze van woonplaats; dat rekening houdend met de gemiddelde bezoldiging van deze personeelsleden, het weinig waarschijnlijk is dat een personeelslid dat buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, qua kosten van het levensonderhoud en huisvesting benadeeld wordt ten opzichte een ander personeelslid dat wel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont; dat de discriminatie die kan bestaan tussen de personeelsleden van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al naargelang zij binnen of buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, in de eerste plaats afhangt van de woonplaats die zij hebben gekozen; dat voor het overige de personeelsleden van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen een tussenkomst genieten voor hun verplaatsingen met het openbaar vervoer, berekend in verhouding tot de af te leggen afstand;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Plaatselijke Besturen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Binnen de perken van de begrotingskredieten die zijn ingeschreven op basisallocatie 10.004.27.08.43.22 van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2015, wordt een subsidie van 7.500.000,00 EUR toegekend aan de gemeenten die een levensduurtepremie hebben toegekend aan het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonend personeel van de plaatselijke besturen.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde subsidie wordt toegekend met het oog op de financiering, voor de periode van 1 januari tot 31 december 2015, van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, uitgedrukt in voltijdse equivalent, werkgeversbijdragen inbegrepen, aan de personeelsleden van de gemeenten, OCMW 's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, en de openbare ziekenhuizen waarvan zij het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid gelegen op hun grondgebied die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Deze premie wordt maandelijks betaald aan het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van het plaatselijke besturen onder dezelfde voorwaarden als de wedde, en dit ongeacht hun graad, wettelijke graden inbegrepen. Deze premie wordt niet geïndexeerd. Het onderwijzend personeel dat door de Franse Gemeenschap wordt bezoldigd heeft geen recht op deze premie.

De gemeenteraad stelt een reglement vast dat de individuele toekenning van deze premie regelt.

Om het individueel toe te kennen bedrag van de premie te kennen, maakt elke gemeente vooraf een berekening voor alle rechthebbenden van de gemeente samen, waarbij het totaal van alle voltijdse equivalenten in aanmerking wordt genomen, teneinde de totale kost van de patronale lasten te kennen.

Het aan elke gemeente toegekend subsidiebedrag dient met deze totale kost verminderd te worden, opdat het resterende gedeelte uiteindelijk over alle rechthebbenden kan verdeeld worden.

Deze werkwijze respecteert de sociale wetgeving en zorgt ervoor dat per gemeente, aan elke rechthebbende eenzelfde premie wordt uitbetaald, ongeacht zijn statuut.

Art. 3.§ 1. De betaling van de in artikel 1 bedoelde subsidies gebeurt in twee delen: Een eerste schijf van 5.372.938,00 EUR wordt betaald in 2015 op basis van volgende gegevens : - de statistische gegevens, per 31 december 2010, bezorgd door de RZS-PPO met betrekking tot het personeel van de gemeenten en de OCMW's die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen; - de statistische gegevens bezorgd door de werkgevers voor het personeel van de hoofdstukken XII en de IRIS-ziekenhuizen.

Deze gegevens zijn opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het voorschot wordt uitbetaald tegen overlegging van een schuldvordering die uiterlijk op 15 december 2015 naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient verstuurd te worden volgens de modaliteiten bepaald in § 2.

Het saldo wordt uitbetaald na ontvangst en analyse van de in § 3 bedoelde verantwoordingsstukken. Nadat voornoemde stukken gecontroleerd zijn, wordt de gemeente door de Directie Gesubsidieerde Initiatieven van het Bestuur Plaatselijke Besturen verzocht een schuldvordering over te maken met vermelding van het eindbedrag dat hem toegekend is na onderzoek van het dossier.

Deze schuldvordering moet gericht worden aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de modaliteiten bepaald in § 2 binnen een termijn van 15 dagen nadat de gemeente het verzoek van het Bestuur Plaatselijk Besturen heeft ontvangen.

Het aandeel van het voorschot en het saldo dat toekomt aan het OCMW, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat en eventueel aan de Berg van Barmhartigheid en aan het ziekenhuis of de ziekenhuizen, dient onmiddellijk aan deze instellingen doorgestort te worden. Binnen de 15 dagen dient een stortingsbewijs bezorgd te worden aan de subsidiërende overheid. § 2. De in § 1 bedoelde schuldvorderingen moeten als origineel exemplaar ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Comptabiliteit - lokaal 8.119 - CCN 8ste verdieping, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1035 Brussel. De schuldvordering moet de reden van de betaling vermelden, alsook het nr. van het visum voor de vastlegging en de bankrekening waarop het bedrag betaald dient te worden. § 3. De verantwoordingsstukken moeten verplicht op 31 mei 2016 ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Gesubsidieerde initiatieven - City Center, Kruidtuinlaan 20, 1ste verdieping te 1035 Brussel. Deze termijn dient strikt in acht genomen te worden.

De begunstigde moet ervoor zorgen dat het dossier volledig en in één keer wordt ingediend.

Geen enkel bijkomend stuk zal aanvaard worden na de hierboven vermelde datum.

De bewijsstukken zullen worden opgesteld als volgt: 2° Per instelling, moet er een lijst opgemaakt worden van de personeelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.Dit document dient eensluidend verklaard te worden door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 2° Deze tabel moet per entiteit het totale aantal personeelsleden van de lokale besturen vermelden dat van 1 januari tot 31 december van het jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, de familienaam en voornaam van deze persoon, de datum van indienstneming, de graad, het geslacht, de taalrol, het adres, het arbeidsstelsel, het aantal maanden dat recht geeft op de premie, het totale bedrag dat aan deze persoon wordt toegekend. De premie zal berekend worden op basis van het weddenpercentage waarop het personeelslid recht heeft in verhouding tot een voltijdse betrekking, vermenigvuldigd met het bedrag van 360,00 EUR. Voor het personeelslid dat zijn of haar domicilie wijzigt, wordt de levensduurtepremie uitbetaald vanaf de maand die volgt op de datum van zijn of haar inschrijving in het bevolkingsregister van één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De toekenning van de levensduurtepremie eindigt op de eerste dag van de maand die volgt op de schrapping van het personeelslid uit het bevolkingsregister één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behalve indien hij of zij is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een andere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 4.De directie Gesubsidieerde initiatieven van het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aangewezen als de administratieve dienst die toeziet op het goed beheer van de door dit besluit toegekende kredieten.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen of zijn Administratie mag de begunstigde alle bijkomende gegevens vragen die nodig zijn voor de behandeling van het dossier en mag alle daartoe aangewezen stappen ondernemen om ze ter plaatse te bekomen.

Art. 6.De Minister bevoegd voor de Plaatselijke besturen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 26 november 2015.

Voor de Regering : Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, R. VERVOORT

Bijlage : voorschotten

Données au 31 décembre 2010-ONSSAPL service statistique-DmfAPL Gegevens per 31 december 2010-RSZPPL dienst statistieken-DmfAPPL

Dénomination Benaming

Personnel des pouvoirs locaux - Personeel van de plaatselijke besturen

Nombre d'agents habitant R.B.C. - Aantal personeelsleden dat in het BHG woont

Avances par pouvoirs locaux - Voorschot aan de plaatselijke besturen

Administration communale d'Anderlecht Gemeentebestuur Anderlecht

1340

842

193.185,32

Administration communale d'Auderghem Gemeentebestuur Oudergem

442

332

76.172,83

Ville de Bruxelles Stad Brussel

4171

2699

619.248,42

Administration communale d'Etterbeek Gemeentebestuur van Etterbeek

695

463

106.228,98

Administration communale d'Evere Gemeentebestuur van Evere

541

368

84.432,54

Administration communale d'Ixelles Gemeentebestuur van Elsene

1497

1063

243.890,73

Administration communale d'Uccle Gemeentebestuur van Ukkel

1202

698

160.146,50

Administration communale Berchem-Ste-Agathe Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

243

174

39.921,91

Administration commune de Forest Gemeentebestuur van Vorst

816

489

112.194,32

Administration communale de Ganshoren Gemeentebestuur van Ganshoren

214

140

32.121,07

Administration communale de Jette Gemeentebestuur van Jette

717

495

113.570,94

Administration communale de Koekelberg Gemeentebestuur van Koekelberg

268

195

44.740,07

Administration communale Molenbeek-St-Jean Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

1290

958

219.799,92

Administration communale de Saint Gilles Gemeentebestuur van Sint-Gillis

827

634

145.462,58

Administration communale de Schaerbeek Gemeentebestuur van Schaarbeek

1293

948

217.505,56

Administration communale de St-Josse-ten-Noode Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node

612

439

100.722,51

Administration communale de Watermael-Boitsfort Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde

421

329

75.484,52

Administration communale de Woluwé-St-Lambert Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe

905

631

144.774,27

Administration communale de Woluwé-St-Pierre Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe

563

370

84.891,41

CPAS d'Anderlecht OCMW van Anderlecht

595

388

89.021,26

CPAS d'Auderghem OCMW van Oudergem

156

122

27.991,22

CPAS d'Etterbeek OCMW van Etterbeek

397

308

70.666,36

CPAS d'Evere OCMW van Evere

217

157

36.021,49

CPAS d'Ixelles OCMW van Elsene

625

468

107.376,16

CPAS d'Uccle OCMW van Ukkel

573

389

89.250,70

CPAS de Berchem Ste Agathe OCMW van Sint-Agatha-Berchem

161

106

24.320,24

CPAS de Bruxelles OCMW van Brussel

2253

1518

348.284,22

CPAS de Forest OCMW van Vorst

367

286

65.618,77

CPAS de Ganshoren OCMW van Ganshoren

214

155

35.562,62

CPAS de Jette OCMW van Jette

313

235

53.917,52

CPAS de Koekelberg OCMW van Koekelberg

146

114

26.155,73

CPAS de Molenbeek St Jean OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

856

652

149.592,43

CPAS de Saint-Gilles OCMW van Sint-Gillis

519

412

94.527,73

CPAS de St Josse Ten Noode OCMW van Sint-Joost-ten-Node

287

209

47.952,17

CPAS de Schaerbeek OCMW van Schaarbeek

791

627

143.856,52

CPAS de Watermael-Boitsfort OCMW van Watermaal-Bosvoorde

206

157

36.021,49

CPAS de Woluwé St Lambert OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwé

157

101

23.173,06

CPAS de Woluwé St Pierre OCMW van Sint-Pieters-Woluwe

235

170

39.004,16

Total - Totaal

27125

18841

4.322.808,27


Hôpitaux Ziekenhuizen

Personnel des pouvoirs locaux - Personeel van de plaatselijke besturen

Nombre d'agents habitant R.B.C. - Aantal personeelsleden dat in het BHG woont

Avances par pouvoirs locaux - Voorschot aan de plaatselijke besturen

HIS IZZ

1094

251.003,25

CHU Saint-Pierre UMC Sint-Pieter

1213

278.306,16

Brugmann Brugmann

1214

278.535,60

Huderf UKZKF

339

77.778,89

Bordet Bordet

508

116.553,61

Total - Totaal

4368

1.002.177,51


Chapitre XII Hoofdstuk XII

Personnel des pouvoirs locaux - Personeel van de plaatselijke besturen

Nombre d'agents habitant R.B.C. - Aantal personeelsleden dat in het BHG woont

Avances par pouvoirs locaux - Voorschot aan de plaatselijke besturen

Cuisines Bruxelloises Brusselse Keukens

250

158

36.250,93

Maisons de Quartier Buurthuizen

49

39

8.948,01

Total - Totaal

299

197

45.198,94

Mont de Piété Berg van Barmhartigheid

29

12

2.753,23

Total général - Algemeen totaal

27.453

23.418

5.372.937,96


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2015.

Brussel, 26 november 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^