Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013
gepubliceerd op 27 november 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031921
pub.
27/11/2013
prom.
17/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van de 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van de 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid op artikel 73, leden 1 en 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen sluiten inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 februari 2003 betreffende de regeling van de controle van de gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor sociaal krediet erkend door het Gewest en betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van deze waarborg sluiten houdende aanstelling van ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen, zoals gewijzigd door de besluiten van 14 mei 2009 en 17 december 2009;

Op de voordracht van de Minister van Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) : het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;2° Brussel Financiën en Begroting : het Bestuur Financiën en Begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;3° Administratieve eenheid : een administratieve eenheid, zoals bepaald in het organogram van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 2.Worden bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en vereffeningen : - Mevr. Christane Gigot; - Mevr. Godelieve Orban; - De heer Daniel Vrebosch.

Art. 3.De ambtenaar van niveau A met de hoogste rang, en met minstens de rang A2, die de administratieve eenheid van Brussel Financiën en Begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel leidt die belast is met de controle van de vastleggingen en vereffeningen, is verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de controleactiviteiten van de controleurs van de vastleggingen en vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Hij/zij verzekert de continuïteit van de dienst.

Hij/zij is belast met de uitwerking van voorstellen voor een gemeenschappelijke werkmethode en gestandaardiseerde gemeenschappelijke procedures en documenten alsook handleidingen voor de controleurs van de vastleggingen en vereffeningen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de Minister van Begroting, in toepassing van artikel 21 het besluit van 15 juni 2006 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de boekhoudkundige vastlegging, de vereffening en de controle op de vastleggingen en de vereffeningen.

Art. 4.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 28/09/2006 numac 2006031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 februari 2003 betreffende de regeling van de controle van de gewestwaarborg voor leningen aangegaan door de instellingen voor sociaal krediet erkend door het Gewest en betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van deze waarborg sluiten houdende aanstelling van ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen, zoals gewijzigd door de besluiten van 14 mei 2009 en 17 december 2009, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2013.

Art. 6.De Minister van Begroting wordt belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal meegedeeld worden aan de belanghebbenden en waarvan een afschrift tot kennisgeving aan het Rekenhof zal worden toegezonden.

Brussel, 17 oktober 2013.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

^