Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. 17/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013014635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61ter op de spoorlijn nr. 19 Mol - Hamont, gelegen te Neerpelt, ter hoogte van de kilometerpaal 23.098 type ministerieel besluit prom. 17/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013022537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 17/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013022539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 17/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013029478 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie1 type decreet prom. 17/10/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap type decreet prom. 17/10/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013029638 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende sommige aanpassingen in het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten type decreet prom. 17/10/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) type decreet prom. 17/10/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029639 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen betreffende het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de Psycho-Medisch-Sociale Centra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013027240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013027241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013027243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoersprijzen te innen op het net van de openbaarvervoersmaatschappijen in het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het maximumpercentage van lestijden-leraar die aan verloven wegens opdracht besteed kunnen worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het model van plan voor het implementeren van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende de programma's voor opsporing van kankers in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029597 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 17 oktober 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, en houdende opheffing van artikel 6quater van het besluit van de Executieve van 31 augustus 1992 tot uitvoering van het decreet van 29 juli 1992 tot organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning als Centrum voor de validatie van competenties toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de vernieuwing van negentien erkenningen voor de Centra voor de validatie van competenties toegekend wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de vernieuwing van vier erkenningen voor de Centra voor de validatie van competenties toegekend wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013031921 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen en de vereffeningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013032009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd van de directie "Werkzoekenden" van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013032008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd van de directie "Partnerschap en tewerkstellingsprogramma's" van de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013032007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd van de directie "BHR en Financiën" van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205858 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter invoering van een subsidieregeling ten gunste van veehouders voor het uitrusten van weiden gelegen langs waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205859 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verplichting om de weidegronden gelegen langs de waterlopen te omheinen en houdende wijziging van verscheidene bepalingen type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 05/11/2013 numac 2013205939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van het sanctionerend personeel dat bevoegd is om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013206077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013 en 8 mei 2013, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het « Enseignement de Promotion sociale d'Enghien » (onderwijs voor sociale promotie Edingen) ertoe wordt gemachtigd de opleidingseenheid « Fotografie » (642110U38D1) te organiseren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014200694 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Luik vertegenwoordigen

erratum

type erratum prom. 17/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 17/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 17/10/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest. - Erratum
^