Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot erkenning van een lokale islamitische gemeenschap - Moskee Attadamoun

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031416
pub.
29/05/2013
prom.
16/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/16/2013031416/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MEI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot erkenning van een lokale islamitische gemeenschap - Moskee Attadamoun


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het verzoek van 4 januari 2010 van het Executief van de Moslims waarbij deze de erkenning vraagt van een lokale islamitische gemeenschap genaamd Moskee Attadamoun met zetel Zwarte Vijverstraat 36, te 1080 Sint-Jans-Molenbeek;

Gelet op de machtigingsaanvraag voor de oprichting van een islamitisch comité van 4 januari 2010;

Gelet op de ordonnantie van 29 juni 2006 betreffende de inrichting en de werking van de islamitische eredienst, inzonderheid de artikelen 2, 5 en 34;

Gelet op het besluit van 8 februari 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenningsaanvragen voor de islamitische gemeenschappen en de machtiging tot oprichting van de islamitische comités, inzonderheid de artikelen 2 en 3;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 bron federale overheidsdienst justitie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten sluiten tussen de Federale Overheid, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, gewijzigd bij samenwerkingsakkoord van 2 juli 2008, inzonderheid op artikel 3;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België verklaart dat het register verklaart dat het register bedoeld in artikel 8 van de ordonnantie van 29 juni 2006 uit meer dan 200 ingeschreven bestaat;

Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Jans-Molenbeek van 16 januari 2012;

Gelet op het verslag van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van 9 november 2009 die vaststelt dat het gebouw, voor de uitoefening van de eredienst bestemd, aan de reglementering in voege betreffende brandpreventie in de plaatsen toegankelijk voor het publiek voldoet;

Gelet op het gunstig advies van de Minister van Justitie van 14 december 2012;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 9 april 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van begroting;

Op de voordracht van de Minister belast met Plaatselijke Besturen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De lokale islamitische gemeenschap genaamd Moskee Attadamoun met zetel Zwarte Vijverstraat 36, te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, wordt erkend.

Art. 2.De gemeenschap wordt gemachtigd een islamitisch comité op te richten.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Plaatselijke Besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 mei 2013.

Voor de Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbare Netheid, R. VERVOORT

^