Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2012
gepubliceerd op 01 februari 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031834
pub.
01/02/2013
prom.
15/11/2012
ELI
eli/besluit/2012/11/15/2012031834/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, gewijzigd bij de ordonnanties van 11 juli 2002 en 20 juli 2006, artikel 28;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur;

Gelet op advies nr. 52.091/4 van de Raad van State, gegeven op 17 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur positieve adviezen heeft uitgebracht, respectievelijk op 13 januari 2012 en 31 mei 2012;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Vervoer;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 19 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, wordt aangevuld met een nieuw lid 3, luidende : « Het bekwaamheidscertificaat wordt aan de taxichauffeur overhandigd pas nadat deze het "handvest van de taxichauffeur" dat overeenstemt met het in bijlage 3 van dit besluit overgenomen model heeft ondertekend. »

Art. 2.In artikel 32, § 1, 10°, eerste zin van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling van de nieuwe visuele identiteit van de taxivoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten sluiten, worden de woorden "als bijlage bij dit besluit" vervangen door de woorden : "als bijlage 2 bij dit besluit".

Art. 3.In artikel 33, § 1, lid 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 33, § 1, en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten, worden de woorden "staan de volgende vermeldingen aangeduid : "Informations - Réclamations - Informatie - Klachten" vervangen door de woorden : "staan , in het Frans, het Nederlands en het Engels, de vermeldingen betreffende de rechten van de klanten, overeenkomstig het in bijlage 1 van dit besluit overgenomen model, alsook de vermeldingen "Informations - Réclamations/Informatie - Klachten/Informations - Complaints" aangeduid.

Art. 4.In artikel 43, § 2, lid 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 33, § 1, en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten, worden de woorden " als enige bijlage bij dit besluit" vervangen door de woorden : "als bijlage 1 bij dit besluit".

Art. 5.De enige bijlage bij hetzelfde besluit vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/08/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 33, § 1, en 43 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten, wordt de bijlage 1 bij dit besluit en wordt vervangen door bijlage 1 van dit besluit.

Art. 6.De bijlage bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en houdende vaststelling van de nieuwe visuele identiteit van de taxivoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 18/03/2011 numac 2011031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten sluiten tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, wordt bijlage 2 bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten.

Art. 7.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een bijlage 3, opgenomen in de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 8.Artikel 3 treedt in werking de dag van de inwerkingtreding van de eerste indexering van de in artikel 43 bedoelde tarieven, die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De chauffeurs die reeds houders zijn van een bekwaamheidscertificaat, moeten het in artikel 1 bedoelde "handvest van de taxichauffeur" ondertekenen op het ogenblik van de eerste jaarlijkse geldigverklaring van het bekwaamheidscertificaat, overeenkomstig artikel 23 van het besluit van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Zo niet wordt de nieuwe geldigverklaring van he bekwaamheidscerticaat geweigerd.

Art. 10.De Minister bevoegd voor het Bezoldigd Vervoer van Personen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 november 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS

Bijlage 1 bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2012 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Bijlage 1 bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 15 november 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS

Bijlage 2 bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 november 2012 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Bijlage 3 bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 15 november 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS

^