Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2012
gepubliceerd op 23 november 2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ENERGIE I&V BELGIE BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031790
pub.
23/11/2012
prom.
25/10/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ENERGIE I&V BELGIE BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002031552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit sluiten houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit;

Gelet op het dossier voor de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit ingediend op 13 februari 2012 ingediend werd door de aanvrager;

Gelet op het advies van de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brugel-Advies-20120720-138 van 7 september 2012;

Op voorstel van de Minister belast met Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend voor onbepaalde duur aan de vennootschap ENERGIE I&V BELGI" BVBA met maatschappelijke zetel op Interleuvenlaan 15F, in 3001 Leuven.

Art. 2.De Minister bevoegd voor het energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen, Mevr. E. HUYTEBROECK

^