Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 september 2011
gepubliceerd op 11 oktober 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van een aantal besluiten betreffende het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031492
pub.
11/10/2011
prom.
08/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/08/2011031492/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van een aantal besluiten betreffende het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op artikel 8 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, de artikelen 79, 84, 85 en 132, ingevoegd door de ordonnantie van 1 april 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 1983 betreffende de aanwending, voor het Brusselse Gewest, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2, door het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 1996 tot vaststelling van de wijze van toekenning van de tussenkomst ten laste van de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot fusie van de interne rekeningen genaamd fonds B2, B3, B4 en B5, in de boeken van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot fusie van de interne rekeningen genaamd fonds B2, B3, B4 en B5, in de boeken van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2011;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 mei 2011;

Gelet op advies 49.796/3 van de Raad van State, gegeven op 21 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 13 december 1983 betreffende de aanwending, voor het Brusselse Gewest, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2, door het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, worden de woorden « Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België » vervangen door de woorden « Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Art. 2.§ 1. In de titel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 1996 tot vaststelling van de wijze van toekenning van de tussenkomst ten laste van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden « Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ». § 2. In hetzelfde besluit, worden de woorden « Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » telkens vervangen door de woorden « Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ». § 3. In hetzelfde besluit, worden in artikel 1 de woorden « zijn maatschappelijk doel, binnen de perken zoals bepaald bij de koninklijke en ministeriële besluiten van 13 december 1983 die bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 1 januari 1990 gewijzigd werden » vervangen door de woorden « zijn opdrachten van algemeen nut die werden vastgelegd in artikel 80 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ».

Art. 3.§ 1. Artikel 3, § 2, van voornoemd besluit van 2 mei 1996 wordt als volgt vervangen : « De vereffening van de in artikel 3, § 1, vastgelegde kapitaalpremie geschiedt in maximaal vier opeenvolgende jaarlijkse schijven.

De eerste schijf bedraagt minstens één vierde van de premie en wordt vereffend voor het einde van het begrotingsjaar.

De tweede schijf bedraagt minstens één derde van het saldo van de premie en wordt vereffend in de loop van het eerste trimester van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar.

De derde schijf bedraagt minstens de helft van het saldo van de premie en wordt vereffend in de loop van het eerste trimester van het tweede jaar dat volgt op het begrotingsjaar.

De laatste schijf omvat het saldo van de premie en wordt vereffend in het eerste trimester van het derde jaar dat volgt op het begrotingsjaar. » § 2. In het voornoemde besluit, wordt in artikel 3 een nieuwe paragraaf 3 ingevoegd, die als volgt luidt : « § 3. De bepalingen uit § 2 zijn van toepassing op de leningen die door het Woningfonds worden afgesloten vanaf het begrotingsjaar 2011. »

Art. 4.§ 1. In het opschrift van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot fusie van de interne rekeningen genaamd fonds B2, B3, B4 en B5, in de boeken van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot fusie van de interne rekeningen genaamd fonds B2, B3, B4 en B5, in de boeken van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden « Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Art. 5.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden in het deel van de zin « de boeken van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », de woorden « van de Gezinnen » geschrapt.

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden in het deel van de zin « te verwezenlijken door het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », de woorden « van de Gezinnen » geschrapt.

Art. 7.In artikel 3 van hetzelfde besluit, worden de woorden « omschreven in het koninklijk en het ministerieel besluit van 13 december 1983, zoals deze werden of zullen gewijzigd worden » vervangen door de woorden « die werden vastgelegd in artikel 80 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ».

Art. 8.In artikel 4 van hetzelfde besluit, worden de woorden « Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » telkens vervangen door de woorden « Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Art. 9.In hetzelfde besluit, worden de woorden « Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » telkens vervangen door de woorden « Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Art. 10.§ 1. Artikel 1, 1°, van het genoemde besluit wordt als volgt vervangen : « Brusselse Huisvestingscode : ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ». § 2. Artikel 1, 6°, van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen : « Inkomsten : de inkomsten, in de zin van artikel 6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, van het voorlaatste jaar van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag, waaraan, in voorkomend geval, de inkomsten worden toegevoegd die betrekking hebben op dezelfde periode en die vergaard werden in het buitenland voor zover deze niet onder de toepassing van deze bepaling vallen, en de inkomsten van de in artikel 4 van het voornoemde Wetboek bedoelde personen ».

Art. 11.In artikel 3 van het voornoemde besluit, worden de woorden « in artikel 6 van de ordonnantie » vervangen door de woorden « in artikel 85 van de Brusselse Huisvestingscode ».

Art. 12.In artikel 6 van het voornoemde besluit, worden de woorden « in artikel 7 van de ordonnantie » vervangen door de woorden « in artikel 85 van de Brusselse Huisvestingscode ».

Art. 13.§ 1. In de Franstalige tekst van artikel 10 van het voornoemde besluit, worden de woorden « l'article 8, premier alinéa de l'ordonnance » vervangen door de woorden « l'article 85, § 5, du Code bruxellois du Logement ». § 2. De Nederlandstalige tekst van artikel 10 van voornoemd besluit wordt als volgt vervangen : « Het verslag voorzien onder artikel 85, § 5, van de Brusselse Huisvestingscode omvat o.a. de volledige inlichtingen over de eventuele behandeling van de aanvragen door de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of de verenigingen. ».

Art. 14.§ 1. In artikel 12 van het voornoemde besluit worden de woorden « bepalingen opgenomen in de ordonnantie » vervangen door de woorden « bepalingen opgenomen in de Brusselse Huisvestingscode ». § 2. In ditzelfde artikel, worden de woorden « artikel 7 van de ordonnantie » vervangen door de woorden « artikel 85, § 4, van de Huisvestingscode ».

Brussel, 8 september 2011.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK

^