Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010
gepubliceerd op 28 januari 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de kaart van de bodembestemmingen van het gewestelijk bestemmingsplan voor de percelen waarvan de bestemming werd vernietigd door de Raad van State

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031058
pub.
28/01/2011
prom.
22/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/22/2011031058/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de kaart van de bodembestemmingen van het gewestelijk bestemmingsplan voor de percelen waarvan de bestemming werd vernietigd door de Raad van State


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, I, 1°;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004 (hierna het « BWRO »), inzonderheid op het artikel 25, zoals gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk Bestemmingsplan (hierna het « GBP »), zoals gewijzigd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 190.513 van 16 februari 2009, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) vernietigt, voor zover het een terrein gelegen te Anderlecht, Scherdemaelstraat 228, gekadastreerd sectie H, nr. 230, 233, 235l, 235f, 235g en 235k, inschrijft in een landbouwgebied;

Overwegende dat indieners van bezwaren vragen om het bestaande gebouw, Scherdemaelstraat 228, te bestemmen als een woongebied met residentieel karakter om de bestaande woning te vrijwaren, net als de andere eigendommen langs de straat die als een woongebied met residentieel karakter zijn bestemd;

Terwijl het deel van de Scherdemaelstraat aan wiens straatkant het terrein zich bevindt, een landschap met landelijk of semi-landelijk karakter is dat zeldzaam geworden is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Dat het belangrijk is om de geografische coherentie en continuïteit met de omgeving en hun landelijk tot semi-landelijk karakter te handhaven, meer bepaald door de twee oevers van dit stuk van de Scherdemaelstraat op identieke wijze te behandelen;

Dat de westkant van de straat is bestemd als landbouwgebied en vroeger in het gewestplan was bestemd als landelijke toeristische locatie;

Dat de wens om de twee kanten van dit straatdeel op identieke wijze te behandelen, voldoende rechtvaardigt dat de bestemming die voor de westkant gekozen wordt, ook voor de oostkant wordt gekozen;

Dat de bestaande en regelmatig gebouwde woningen, die niet verenigbaar zijn met de bestemming die het GBP gekozen heeft, onder het voorschrift 0.9 van het plan vallen;

Dat het terrein, gelegen Scherdemaelstraat 228, gekadastreerd sectie H, eerste blad, nr. 230, 233, 235l, 235f, 235g en 235k bijgevolg als landbouwgebied moet worden bestemd.

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 159.024 van 18 mei 2006, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt wat betreft de bestemming als parkgebied van de volledige oppervlakte van het terrein op de hoek van de Memlingstraat, Gheudestraat, Kliniekstraat en Brogniezstraat in Anderlecht;

Overwegende dat indieners van bezwaren gevraagd hebben om dit terrein te bestemmen als sterk gemengd gebied omdat het gewestelijk ontwikkelingsplan dit gebied had opgenomen in een perimeter van herontplooiing van de huisvesting en de bedrijven;

Dat andere indieners van bezwaren vragen dat het terrein in een gemengd gebied wordt opgenomen omdat het een bebouwbaar braakliggend terrein is;

Dat de GOC instemt met de bestemming van dit terrein als woongebied omdat dit geen hypotheek legt op het programma van het wijkcontract;

Terwijl het andere deel van het huizenblok als gemengd gebied is bestemd en de aanpalende huizenblokken hoofdzakelijk als gemengd gebied en woongebied zijn bestemd;

Dat deze rechtstoestand wordt aangevuld met de feitelijke toestand van het terrein, dat hoofdzakelijk braak ligt;

Dat er bijgevolg geen reden is om het terrein als sterk gemengd gebied te bestemmen;

Dat het terrein door zijn ligging een overgangsruimte is tussen het sterk gemengd gebied langs het kanaal, het gemengd gebied langs de kleine ring en het woongebied dat tussen de twee vorige gebieden en het Zuidstation ligt;

Dat de bestemming van het terrein als gemengd gebied meer geschikt is om deze overgang tussen een bestemming als woongebied te verzekeren en de homogeniteit van het betrokken huizenblok mogelijk maakt;

Dat het gemengd gebied tot de gebieden van het plan behoort, waarvan de voorschriften bepalen dat huisvesting een van de belangrijkste bestemmingen is en dat de bescherming van de huisvesting bijgevolg kan worden verzekerd via het beheer van de stedenbouwkundige vergunningen, met naleving van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige kenmerken;

Dat het betrokken gebouw dus als gemengd gebied moet worden bestemd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 191.009 van 2 maart 2009, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt, voor zover de terreinen tussen de Versailleslaan en Mariëndal, kadastraal bekend sectie C, nrs. 11/s, 15/c, 15/b, 17/k, 17/t, 17/s, 17/l, 17/r, 17/v, 17/m, 17/p, 22/p, 22/2h, 22/r, 18/p, 19/p3, 33/e, 2/2b, 22/t, 18/s, 19/t3 en 34/g, worden bestemd als groengebied en groengebied met hoogbiologische waarde;

Dat geen van de percelen die in dit arrest worden bedoeld, bestemd is als groengebied met hoogbiologische waarde;

Dat alle percelen die in dit arrest worden bedoeld, met uitzondering van de percelen 19p3 en 19t3, door het GBP worden bestemd als woongebied met residentieel karakter en hun bestemming dus niet werd vernietigd door de Raad van State;

Dat enkel de bestemming van de percelen 19p3 en 19t3 als groengebied wordt vernietigd en dat onderhavig besluit enkel betrekking heeft op hen;

Overwegende dat indieners van bezwaren vragen om het Craetveldbos (Bois de l'Abbé), aan de Versailleslaan te bestemmen als groengebied met hoogbiologische waarde;

Dat de stad vraagt om een deel van het woongebied met residentieel karakter dat het tweede ontwerp van GBP voorziet, als groengebied te herbestemmen;

Dat andere indieners van bezwaren vragen om het braakliggend terrein, dat nodig is voor de sociale leefbaarheid van de wijk, als landbouwgebied te bestemmen;

Terwijl er geen enkele reden is om deze percelen als landbouwgebied te bestemmen vermits ze zijn ingetekend in niet bebouwde, groene terreinen op de kaart van de feitelijke toestand en niet voldoen aan de criteria voor de bestemming als landbouwgebied;

Dat deze percelen zich op een verlaten gewezen zandgroeve bevinden die opnieuw werd gekoloniseerd door een wilde en spontane begroeiing, onder andere bestaande uit grauwe abelen;

Dat dit gebied, belangrijk door zijn hoogbiologische waarde, moet worden beschermd;

Dat, meer bepaald de twee percelen, bedoeld in onderhavig besluit, door de kaart van de bestaande feitelijke toestand niet worden ingetekend in groengebied met overwegend ecologische functie, maar in niet bebouwd, groen terrein;

Dat het bijgevolg niet aangewezen is om de bestemming als groengebied met hoogbiologische waarde die voor de aanpalende terreinen werd gekozen, voor deze twee percelen te kiezen;

Dat hun onmiddellijke nabijheid bij dit groengebied met hoogbiologische waarde en hun hoge graad van beplanting de bescherming rechtvaardigt van het natuurmilieu dat ze bevatten;

Dat de voortzetting van de urbanisatie van het aanpalende woongebied met residentieel karakter niet onmogelijk wordt gemaakt door de bestemming van de percelen die als niet te bebouwen gebied;

Dat de percelen 19p3 en 19t3 als groengebied moeten worden bestemd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 165.067 van 23 november 2006, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt voor zover het de terreinen te Brussel (Neder-Over-Heembeek), tussen de Versailleslaan, Mariënborre en de gewestelijke grens, kadastraal bekend 19e divisie, sectie C, 3q, 4g, 4h, 44p, 4t, 6s, 5k, 5h, 6e, 6h, 7c en 7d te Brussel bestemt als groengebied met hoogbiologische waarde;

Overwegende dat indieners van bezwaren vragen om het vochtig bosgebied tussen het Bos van Mariënborre, langs de Halve Cirkelstraat en de gewestelijke grens, die mooie grote bomen bevat en planten die relatief zeldzaam zijn in het Brussels gewest, als groengebied met hoogbiologische waarde te bestemmen, in overeenstemming met het eerste ontwerp van GBP;

Dat de eigenaars van de betrokken terreinen betwisten dat deze van enig biologisch belang zouden zijn en hun geschiktheid voor bebouwing hebben ingeroepen om te vragen om ze als woongebied met residentieel karakter te bestemmen, in overeenstemming met het tweede ontwerp van GBP;

Terwijl een groot deel van het gebied in beslag wordt genomen door een plantheuvel en een vochtig bosgebied;

Dat dit gebied planten omvat die relatief zeldzaam zijn in het Brussels gewest;

Dat dit gebied belangrijk is door zijn hoogbiologische waarde;

Dat het belangrijk is om dit type ecologisch milieu te beschermen;

Dat het gebied door zijn kenmerken (reliëf en vochtigheid) moeilijk te bebouwen is;

Dat de betrokken percelen daarom als groengebied met hoogbiologische waarde moeten worden bestemd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 160.169 van 15 juni 2006, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt, voor zover het de gebouwen betreft die gelegen zijn te Brussel, Aarlenstraat 45-47, gekadastreerd wijk 9, nr. 517z2;

Dat deze gebouwen in het gewestplan vroeger als administratiegebied waren bestemd;

Dat de twee ontwerpen van GBP deze gebouwen eveneens als administratiegebied hebben bestemd;

Dat geen enkele indiener van bezwaren geopperd heeft om deze bestemming te wijzigen;

Dat de gebouwen in de Aarlenstraat 45 en 47 dus als administratiegebied moeten worden bestemd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 183.316 van 22 mei 2008, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt, voor zover deze kaart betrekking heeft op een geheel van onroerende goederen, gelegen in een zone van culturele, historische, esthetische waarde of bestemd voor stadsverfraaiing, gelegen te Jette, Heilige-Hartlaan, nrs. 2 tot 6, gekadastreerd eerste afdeling, sectie B, eerste blad, nrs. 219 W, 219 X, 225 F 3, 225 P 3, 225 V;

Overwegend een indiener van bezwaren gevraagd heeft om de PCHEWS die de twee ontwerpen van GBP hier voorzien, te schrappen omdat noch de gebouwen, noch het omliggende park belangrijk genoeg zouden zijn om deze inschrijving te rechtvaardigen;

Terwijl het Koning Boudewijnpark (fase I) en het Bonaventurepark ooit (begin 19e eeuw) een domein uit één stuk vormden en er nog vele overblijfselen van het oorspronkelijke domein in het Bonaventurepark overblijven (hoewel deze laatste in de loop van de tijd verbrokkeld is) : deel van het centrale grasveld, groepen met verschillende bomen, dreef met een dertigtal lindebomen, vijver met fontein, boomvormige buksen, aanwezigheid van opmerkelijke tweehonderdjarige bomen, buitengewone zomereik en dit geheel bijdraagt tot het wetenschappelijke belang van het park;

Dat het zijn esthetisch belang te danken heeft aan de half-klassieke, half-landschappelijke samenstelling die bijzonder zeldzaam is in Brussel;

Dat het kasteel in neoklassieke stijl gebouwd is, uit twee vleugels bestaat en tussen 1797 en 1804 werd gebouwd;

Dat zijn stijl sober is en zijn compositie evenwichtig;

Dat zijn stijl herinnert aan deze van architect Laurent-Benoît Dewez, de belangrijkste architect van die tijd;

Dat geen enkel archiefdocument bewijst dat het wel degelijk om een verwezenlijking van de architect gaat, maar dat toch de hypothese kan worden geopperd dat het een creatie van een van zijn medewerkers of leerlingen zou zijn;

Dat het gewezen Bonaventurepark vandaag een opmerkelijk geheel van park en kasteel vormt;

Dat het kasteel een niet te ontkennen historische en esthetische waarde heeft, terwijl het park een esthetische en wetenschappelijke waarde heeft;

Dat het een van de zeldzame getuigen is van de buitenverblijven die de stedelingen in de omgeving van Brussel lieten bouwen in de 18e en 19e eeuw;

Dat de PCHEWS voor het volledige Bonaventurepark moet worden gehandhaafd, gelet op deze elementen en in een logische continuïteit met de zone van culturele, historische, esthetische waarde of bestemd voor stadsverfraaiing van het Koning Boudewijnpark;

Dat duidelijk uit voorschrift 21, betreffende de PCHEWS, blijkt dat deze overdruk niet van aard is om de toekomstige ontwikkeling te voorkomen van de scholen die zich op het domein bevinden;

Dat de percelen bedoeld in hoger vermeld arrest als PCHEWS moeten worden bestemd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 191.010 van maart 2009, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt voor zover het de terreinen te Sint-Jans-Molenbeek, tussen de J. Baeckstraat, de E. Machtenslaan en de Zaadstraat, kadastraal bekend sectie B, nrs. 873/c als parkgebied inschrijft;

Overwegend dat een indiener van bezwaren vraagt om deze terreinen op te nemen in een woongebied, in overeenstemming met de bestemming die in de vigerende plannen staat, meer bepaald het BBP, dat de uitdrukking is van de goede plaatselijke ordening en herinnert er aan dat een bouwvergunning hem in het verleden heeft toegelaten om een appartementsgebouw op deze plaats te bouwen;

Dat andere indieners van bezwaren vragen dat deze terreinen worden bestemd als groene ruimten, in overeenstemming met hun feitelijke aanleg;

Terwijl deze terreinen in feite al als park werden ingericht in de jaren zeventig;

Dat dit park in het verlengde van het Marie-Josépark ligt;

Dat het onder meer een geschikt overgangsgebied vormt tussen de dichtbebouwde wijken, de enen in open bebouwing en de andere in gesloten bouworde, aan weerskanten van de E. Machtenslaan;

Dat het een functie van spel en ontspanning vervult die onmisbaar is in dichtbevolkte wijken;

Dat het hiervoor werd ingericht;

Dat het bestaande BBP geen hindernis kan zijn voor de bestemming die het GBP gekozen heeft, omdat het BBP hiërarchisch een niveau lager is dan het GBP en impliciet wordt herroepen indien de bestemming die het bevat, niet verenigbaar is met dat van het GBP;

Dat het, bovendien en in het kader van de goede plaatselijke ordening, duidelijk is dat het GBP, dat meer dan dertig jaar na het BBP werd opgesteld en goedgekeurd en een meer recente versie is, in de toekomst voorrang zal hebben op het plan dat in een relatief ver verleden door het BBP werd bekrachtigd;

Dat het gewestplan en de reglementaire bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan evenmin een belemmering kunnen zijn voor de bestemming die het GBP gekozen heeft, vermits het laatste bestemd is om hen te vervangen;

Dat de aangehaalde stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd in 1974, nooit werd toegepast en dus vervallen is;

Dat deze terreinen als parkgebied dienen te worden bestemd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 191.378 van 12 maart 2009, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt, voor zover het de percelen gelegen te Ukkel, Steenweg op Sint-Job 358, gekadastreerd sectie E, nrs. 327e2 en 327f2, gedeeltelijk inschrijft in een groene ruimte;

Overwegende dat indieners van bezwaren vragen om het hele gebied Broeck, gelegen tussen de Bassestraat en de Steenweg op Sint-Job, te herbestemmen als groengebied om het sociaal belang ervan, evenals zijn schakelpositie binnen het kader van het groen netwerk te bevestigen Dat sommige indieners van bezwaren voorstellen om het geheel van het gebied te bestemmen als groengebied met hoogbiologische waarde, in de geest van de beheersconventie als natuurreservaat tussen de Koning Boudewijnstichting en een aantal natuurbeschermingsorganisaties;

Dat een andere indiener van bezwaren vraagt dat zijn terrein, dat langs het gebied loopt, voor residentiële huisvesting blijft voorbehouden;

Terwijl de inschrijving van de betrokken percelen als woongebied met residentieel karakter een inbreuk zou zijn op de integriteit van een vochtige zone en de burgers zich gemobiliseerd hebben met het oog op de instandhouding en het onderhoud ervan;

Dat dit initiatief werd gesteund door de Koning Boudewijnstichting, Natagora en de gemeente Ukkel;

Dat het Broeck deel uitmaakt van de vallei van de Geleytsbeek en een vaststaand ecologisch belang heeft;

Dat de vallei van de Geleytsbeek in een groene netstructuur is opgenomen;

Dat dit type vochtige zone kan helpen in de strijd tegen overstromingen;

Dat de bestaande rechtstoestand dit gebied echter niet als natuurreservaat inschrijft en zijn feitelijke toestand geen hoogbiologische waarde vertegenwoordigt in de zin van voorschrift 11, en er dus geen reden is om het als groengebied met hoogbiologische waarde te bestemmen;

Dat de bestemming in zone non aedificandi van de bestaande tuinen achteraan de woningen tussen het gebied en de Steenweg op Sint-Job het bestaan van deze tuinen trouwens niet in vraag stelt en geen inbreuk is op hun normale gebruik;

Dat het bijgevolg aangewezen is om de grenzen van het groengebied uit te breiden naar het binnenterrein van het huizenblok, met behoud van het woongebied met residentieel karakter aan de straatkant;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 194.805 van 29 juni 2009, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt voor zover het de percelen, gelegen Allardstraat 40 en Boomstraat 1 tot 9, inschrijft in een sterk gemengd gebied;

Overwegende dat de bestaande feitelijke toestand aantoont dat het gebouw, gelegen Allardstraat 40 volledig als kantoor wordt gebruikt, net als de quasi-totaliteit van het huizenblok;

Dat de percelen, gelegen Boomstraat 1 tot 9, gelet op hun configuratie, weinig geschikt zijn voor de bouw van appartementsgebouwen, meer bepaald gelet op de kantoorgebouwen van de Regentschapstraat en de Allardstraat;

Dat deze configuratie eerder een uitbreiding van de bestaande nabijgelegen gebouwen zou toestaan, die allemaal als kantoor worden gebruikt, dan de bouw van losstaande woningen;

Dat deze percelen bijgevolg als administratiegebied moeten worden bestemd;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 160.170 van 15 juni 2006, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt voor zover het de percelen betreft, die gelegen zijn te Brussel, Europakruispunt, gekadastreerd sectie D, nrs. 1152r en 1049f2;

Overwegende dat indieners van bezwaarschriften vragen dat de goederen gelegen in het huizenblok Bergstraat, Infante Isabellastraat en Keizerinlaan, die in de twee ontwerpen van GBP bestemd zijn als woongebied, worden bestemd als sterk gemengd gebied, gezien de grootte van de betrokken hotels in het huizenblok, alsook met een « G » in overdruk om de ontwikkeling toe te laten van de B bestaande maar ongebruikte B galerij die het Agoraplein met het centraal station verbindt;

Overwegende dat de bestaande feitelijke toestand aantoont dat deze percelen door de hotelactiviteit worden gebruikt;

Dat deze activiteit het grootste deel van het huizenblok in beslag neemt;

Dat huisvesting en handelsactiviteit eveneens aanwezig zijn in het huizenblok, als aanvulling op de hotelactiviteit;

Dat werd besloten om de aanpalende huizenblokken, meer bepaald deze die worden begrensd door de Duquesnoystraat, de Kerstenmannekensstraat, de Spoormakersstraat, de Magdalenastraat en waarvan de feitelijke toestand soortgelijke kenmerken vertoont, meer bepaald door de aanwezigheid van hotels, als gemengd gebied te bestemmen;

Dat het andere deel van het betrokken huizenblok wordt bestemd als woongebied en dat de bescherming van de bestaande woningen en de invoering van nieuwe woningen in het stadscentrum de gedeelde wil is van de Stad Brussel en het Gewest;

Dat deze overwegingen leiden tot het overwegen van een bestemming als gemengd gebied in plaats van als sterk gemengd gebied voor dit deel van het huizenblok;

Dat het betrokken huizenblok verder de toegang omvat tot een galerij onder de weg die een rechtstreekse verbinding vormt van het Spanjeplein en het zogenaamde « Agoraplein » naar de kelderverdieping van het centraal station;

Dat een andere ondergrondse galerij de kelderverdieping van het station verbindt met het Putterijplein;

Dat de herontplooiiing van deze galerijen, die de verplaatsingen van talrijke reizigers kunnen vergemakkelijken, moet worden bevorderd via de vestiging van winkels;

Dat dit net het doel is van de toevoeging van de « G » in overdruk op het centraal station;

Dat het bijgevolg niet aangewezen is om nog een « G » toe te voegen op het betrokken huizenblok vermits het grootste deel van de galerij die er uitkomt, zich niet in het huizenblok bevindt, maar onder de openbare weg;

Dat het bijgevolg aangewezen is om de percelen, die gelegen zijn te Brussel, Europakruispunt, gekadastreerd sectie D, nrs. 1152r en 1049f2 als gemengd gebied te bestemmen;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 160.171 van 15 juni 2006, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt voor zover het het Hotel Crown Plaza betreft, gelegen te Sint-Joost-Ten-Noode, Ginestestraat 3, gekadastreerd eerste divisie, sectie A, nrs. 119d5 en b5;

Overwegende dat de bestaande feitelijke toestand aantoont dat deze percelen bezet worden door de hotelactiviteit;

Dat deze activiteit het volledige huizenblok in beslag neemt;

Dat de hotelactiviteit ook aanwezig is aan de straatkant van het huizenblok aan de andere kant van het Rogierplein, waarvoor een bestemming als sterk gemengd gebied werd gekozen;

Dat het sterk gemengd gebied - met uitzondering van het administratiegebied, dat hier niet gerechtvaardigd is omdat er geen kantooractiviteit aanwezig is in het huizenblok en de regering de vestiging ervan niet wil bevorderen - het meest gunstige gebied is voor de hotelactiviteit en simultaan een ruime waaier bestemmingen toelaat en, vooral de mogelijkheid om de bestaande hotels op lange termijn om te vormen tot woningen;

Dat deze bestemming het meest geschikt in staat is om de bestaande toestand te verzoenen met de wil van de regering om de herontplooiing van de huisvesting in de wijk toe te laten;

Dat het verder aangewezen is om de kant van het huizenblok die op het Rogierplein uitgeeft, als een lint voor handelskernen te bestemmen dat, samen met het tegenoverliggende lint, aan de andere kant van het plein, de animatie van het plein zal verzekeren en de verbinding zal zijn tussen de linten van de Nieuwstraat en de Adolphe Maxlaan enerzijds en de Vooruitgangsstraat anderzijds;

Dat het bijgevolg aangewezen is om de percelen gelegen te Sint-Joost-Ten-Noode, Ginestestraat 3, gekadastreerd eerste divisie, sectie A, nrs. 119d5 en b5 te bestemmen als een sterk gemengd gebied en er een lint voor handelskernen op de kant aan de straatzijde van het Rogierplein aan toe te voegen;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 188.117 van 20 november 2008, dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten, tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan vernietigt, voor zover het betrekking heeft op de bestemming en het programma van het gebied van gewestelijk belang nr. 9, genoemd "Charle-Albert";

Overwegende dat er talrijke bezwaren werden neergelegd betreffend deze eigendom en dat deze werden samengevat in het besluit van 3 mei 2001 tot definitieve goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan, bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad van 14 juni 2001;

Overwegende dat het betrokken gebied slechts een perceel dekt, waarop het kasteel Charle-Albert is gebouwd;

Dat het, zoals de Raad van State herhaalt, belangrijk is om de bepalingen te respecteren van het beschermingsbesluit van 8 augustus 1988, dat zowel het kasteel als het omliggende park beschermt;

Dat de eigendom gevestigd is tussen een woongebied met residentieel karakter en het gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten van het Sint-Hubertuscollege;

Dat ze onder meer grenst aan een groengebied met hoogbiologische waarde en het bosgebied van het Zoniënwoud;

Gelet op deze bestaande rechtstoestand en feitelijke toestand, moet het betrokken gebied worden bestemd als woongebied met residentieel karakter voor het deel aan de straatkant van de Charle-Albertlaan en als groengebied met hoogbiologische waarde voor het deel net naast het Zoniënwoud en dit om de coherentie te verzekeren met de bestemmingen die voor de omgeving werden gekozen en de eisen betreffende de bescherming van het architecturaal en natuurlijk erfgoed te respecteren;

Op voordracht van de Minister-president, belast met Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kaart van de bodembestemming van het gewestelijk bestemmingsplan wordt goedgekeurd voor de percelen die door onderhavig besluit worden geïdentificeerd, in overeenstemming met de uittreksels van de kaart die in bijlage worden toegevoegd.

Art. 2.Onderhavig besluit wordt van kracht vijftien dagen na de bekendmaking in het Belgisch staatsblad.

Art. 3.De Minister-president is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^