Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 juni 2010
gepubliceerd op 13 juli 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming GAS NATURAL EUROPE SAS

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031334
pub.
13/07/2010
prom.
03/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming GAS NATURAL EUROPE SAS


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit sluiten houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit;

Gelet op het dossier voor de toekenning van een leveringsvergunning ingediend op 15 maart 2010 door de aanvrager;

Gelet op het advies van de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Brugel-Advies-20100419-094 van 19 april 2010;

Op voorstel van de Minister belast met Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Een leveringsvergunning voor gas voor onbepaalde duur wordt toegekend aan de onderneming GAS NATURAL EUROPE SAS. met maatschappelijke zetel op avenue Hoche 40, te 75008 Parijs, Frankrijk.

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 juni 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen, Mevr. E. HUYTEBROECK

^