Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 april 2009
gepubliceerd op 19 mei 2009

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 10 juni 1993

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031261
pub.
19/05/2009
prom.
02/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2009. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » (Kolonel Bourg) goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 10 juni 1993


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels wetboek van de ruimtelijke ordening, voornamelijk op de artikelen 58 tot 61;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » (Kolonel Bourg) goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 10 juni 1993;

Gelet op het overleg van de gemeenteraad van 26. november 2008 waarbij de gemeente Schaarbeek de ontwerpbeslissing goedkeurt voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » (Kolonel Bourg);

Gelet op het verslag gevoegd bij dit ontwerp dat de volledige opheffing rechtvaardigt van het bijzonder bestemmingsplan in plaats van de wijziging ervan;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie, uitgebracht tijdens de zitting van 9 januari 2009;

Gelet op het overleg van de gemeenteraad van 18. februari 2008 waarbij de gemeente Schaarbeek de beslissing tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » (Kolonel Bourg) geodkeurt;

Overwegende dat uit het dossier gevoegd bij dit overleg volgt dat de formaliteiten bepaald door de artikelen 59 en 60 van het Brussels wetboek van de ruimtelijke ordening werden vervuld;

Overwegende dat verschillende impliciete opheffingen opgetreden zijn sinds de inwerkingtreding van het Gewestelijk Bestemmingsplan;

Overwegende dat het bijzonder bestemmingsplan verouderd is geworden op vele gebieden en dat het in geen enkel opzicht nog overeenstemt met de huidige stedenbouwkundige opvattingen op het vlak van bestemming, inplanting, dichtheid en openbare ruimte;

Overwegende dat een leidend schema momenteel wordt uitgewerkt voor het hefboomgebied nr. 12 dat de perimeter van het plan omvat, welke de opties en de richtsnoeren zal geven voor een harmonieuze herverstedelijking van het gebied in zijn geheel;

Overwegende dat de volledige opheffing van een bijzonder bestemmingsplan de afschaffing van de rooilijnen meebrengt, maar dat de gemeente evenwel gelijktijdig heeft beslist nieuwe rooiplannen op te stellen;

Overwegende dat de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan verantwoord is in plaats van de wijziging ervan;

Overwegende dat bij gebrek aan een bijzonder bestemmingsplan de eventuele problemen inzake bestemming zullen geregeld worden door de bepalingen van de hogere plannen en dat deze inzake ligging, afmetingen en esthetiek moeten beantwoorden aan de voorschriften van de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, evenals aan de goede plaatselijke aanleg;

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de beslissing van de gemeente Schaarbeek voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » (Kolonel Bourg) goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 10 juni 1993;

Art. 2.De Minister die bevoegd is voor Stedenbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 april 2009.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^