Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 april 2009
gepubliceerd op 05 mei 2009

Besluit van de **** **** Regering betreffende de steun bij rekrutering ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk, de **** verenigingen zonder winstoogmerk en de fondsen actief inzake de begeleiding van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031228
pub.
05/05/2009
prom.
02/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/02/2009031228/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">2 APRIL 2009. - **** van de **** **** **** betreffende de steun bij rekrutering ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk, de **** verenigingen zonder winstoogmerk en de fondsen actief inzake de begeleiding van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen****><****>
**** **** **** Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de **** instellingen, artikel 8, eerste lid;****><****>Gelet op de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun tot bevordering van de economische expansie, inzonderheid op de artikelen 19 tot 24, 66, 71, 73 en 77;****><****>Overwegende de Verordening (EG) **** 1998/2006 van de **** **** van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag betreffende de de-****-steun (**** **** 379 van 28 december 2006, ****. 5);****><****>Overwegende de Aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003 van de **** **** betreffende de definitie van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;****><****>Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 10 juli2008;****><****>Gelet op het akkoord van de **** van Begroting, gegeven op 17 juli2008;****><****>Gelet op het advies van de Economische en Sociale **** voor het **** **** Gewest, gegeven op 16 oktober 2008;****><****>Gelet op het advies **** 45.742/1 van de **** van State, gegeven op 13 januari 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de **** van State;****><****>Op de voordracht van de **** van de **** **** Regering die bevoegd is voor Economie;****><****>**** beraadslaging, Besluit : ****_chapitre">HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden <****>****_article">Artikel 1.De in onderhavig besluit voorziene steun wordt toegekend onder de in de Verordening (EG) **** 1998/2006 van de **** **** van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het **** verdrag op de de-****-steun. <****>****_article">Art. 2.Voor de toepassing van onderhavig besluit verstaat men onder : ****_list">1° «*****» : de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun tot bevordering van de economische expansie;****_list">2° «*****» : de onderneming zoals omschreven in artikel 2, 2°, van de organieke ordonnantie en door het besluit van de **** **** **** van 26 juni 2008 betreffende de definities van de onderneming en van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen;****_list">3° «*****» : het project overwogen door een vereniging en dat voldoet aan de in artikel 5 opgesomde voorwaarden : 4° «*****» : de **** **** **** voor Arbeidsbemiddeling opgericht door artikel 14, § 1, van de wetten betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut of andere diensten van de Staat, gecoördineerd op 13 maart 1991;****_list">5° «*****» : de **** van de **** **** **** bevoegd voor Economie;****_list">6° «*****» : het Bestuur Economie en **** van het **** van het **** **** Gewest;****_list">7° «*****» : een in het **** **** gelegen vestiging die beschikt over menselijke middelen of over goederen die haar specifiek zijn toegewezen en die beantwoorden aan : ****) hetzij de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon of elke economische eenheid voor exploitatie of werking die geografisch verschillend is van de maatschappelijke zetel van de onderneming;****_list">****) hetzij, in geval van een fysiek persoon, de hoofdplaats van de uitoefening van haar economische activiteiten;****_list">8° «*****» : de in de **** van de **** **** betreffende de herziening van de methode waarmee de referentie- en **** worden vastgesteld (**** ****14 van 14 januari 2008, ****.6) bepaalde ****.****><****>De in artikel 2 van de organieke ordonnantie vermelde definities zijn van toepassing op de bewoordingen van onderhavig besluit. <****>****_article">Art. 3.Binnen de grenzen van de beschikbare **** verleent de Minister de in artikel 19 van de organieke ordonnantie voorziene steun aan de vereniging die actief is inzake de begeleiding van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, die een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze aanwerft of een werkzoekende die is ingeschreven bij **** met het oog op verwezenlijking van een vernieuwend project. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** voor de toepassing en het behoud van de steun <****>****_article">Art. 4.Om de steun voor rekrutering te genieten, moet de vereniging die actief is inzake de begeleiding van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voldoen aan de volgende voorwaarden : ****_list">1° haar zetel hebben op het grondgebied van het **** **** Gewest, er daadwerkelijk een activiteit uitoefenen en beschikken over de menselijke middelen die eraan op specifieke wijze zijn toegewezen;****_list">2° aantonen dat de begeleiding van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen sedert ten minste 2 jaar haar hoofdactiviteit vormt en geen bijkomende activiteit;****_list">3° zich verbinden tot de **** van het advies en de begeleiding verleend in het kader van het vernieuwend project waarvoor de persoon zal worden gerekruteerd;****_list">4° zich ertoe verbinden, de gerekruteerde persoon te werk te stellen op het grondgebied van het **** **** Gewest;****_list">5° geen onderneming in moeilijkheden zijn in de zin van de communautaire richtlijnen betreffende de **** tot redding en tot herstructurering. <****>****_article">Art. 5.§ 1. Om de steun te kunnen genieten, moet de vereniging de gerekruteerde persoon **** toewijzen aan de verwezenlijking van een project dat een van de volgende doelstellingen nastreeft : ****_list">1° ofwel een project voor de begeleiding van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen dat toelaat tegemoet te komen aan de noden waaraan momenteel niet is voldaan in het **** **** Gewest;****_list">2° ofwel een project voor de begeleiding van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen dat een originele benadering inhoudt of een belangrijke verbetering aan-brengt aan de bestaande diensten inzake begeleiding. § 2. Om te worden erkend als vernieuwend project dat in aanmerking komt voor de door onderhavig besluit bedoelde steun, moet het project voldoen aan een van de volgende voorwaarden : ****_list">1° een aanzienlijk economisch belang vertonen voor het **** **** Gewest;****_list">2° gunstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in het **** **** Gewest;****_list">3° toelaten om **** te creëren of te verbeteren inzake de begeleiding van ondernemingen, ofwel tussen verenigingen, ofwel met elke andere instelling die is gevestigd in het **** **** Gewest. **** vereniging moet daarenboven aantonen dat het vernieuwend project voornamelijk ten goede zal komen aan de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in het **** **** Gewest. <****>****_article">Art. 6.Om het genot van de steun te kunnen behouden, moet de vereniging zich voegen naar de volgende voorwaarden : ****_list">1° de naleving van de bepalingen van de organieke ordonnantie en van onderhavig besluit;****_list">2° de naleving van de bepalingen van de in artikel 9, § 2, voorziene overeenkomst;****_list">3° haar activiteiten op het grondgebied van het **** **** **** verder zetten inzake de begeleiding van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tijdens een periode van vijf jaar die ingaat vanaf de datum van toekenning van de steun;****_list">4° de opstelling van een eindverslag na afloop van de periode tijdens dewelke zij de steun heeft genoten, overeenkomstig het door het **** bepaald model. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - Vorm en omvang van de steun <****>****_article">Art. 7.De steun voor rekrutering bestaat uit een forfaitaire toelage die is gespreid over twee jaren.****><****>**** bedrag van de steun is vastgesteld op : 1° 40.000 **** per jaar indien het **** toegekend door de vereniging aan de gerekruteerde persoon hoger is dan 2.500 ****; 2° 30.000 **** per jaar indien het **** toegekend door de vereniging aan de gerekruteerde persoon lager of gelijk is aan 2.500 ****;****><****>De in onderhavig artikel vermelde bedragen worden om de twee jaar geïndexeerd, en voor de eerste keer op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op het jaar van inwerkingtreding van onderhavig besluit. De indexering geschiedt op basis van de **** van de maand december die voorafgaat. De referentiële **** is deze van de maand januari 2008. <****>****_article">Art. 8.Per kalenderjaar kan aan een vereniging niet meer dan eenmaal **** worden verleend in verband met vernieuwende projecten. De steun is beperkt tot de aanwerving van één enkele persoon.****><****>**** vereniging kan niet meer dan eenmaal steun bekomen voor hetzelfde vernieuwend project. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - **** van toekenning en vereffening van de steun <****>****_article">Art. 9.§ 1. **** vereniging dient haar **** in bij het Bestuur met behulp van een **** dat is opgesteld door het Bestuur en dat beschikbaar is op zijn ****. **** voegt hierbij alle vereiste bijlagen, en met name : ****_list">1° een document waarop het geheel van de de-****-steun wordt vermeld die is bekomen door de vereniging tijdens het betrokken **** en de twee vorige ****.****_list">2° elk stuk dat toelaat de begindatum van haar activiteiten aan te tonen en de wezenlijkheid ervan op het grondgebied van het **** **** Gewest;****_list">3° elk stuk dat toelaat aan te tonen dat de begeleiding van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen haar hoofdactiviteit vormt;****_list">4° elk stuk dat toelaat aan te tonen dat het project voldoet aan de in artikel 5 bepaalde voorwaarden; § 2. De toekenning van de steun is ondergeschikt aan het sluiten van een voorafgaande overeenkomst tussen de begunstigde van de steun en het **** **** Gewest. <****>****_article">Art. 10.§ 1. Binnen de vijftien kalenderdagen na de ontvangst van het dossier stuurt het Bestuur naar de aanvrager een bericht van ontvangst met daarin de referenties van het dossier, de naam van de **** ambtenaar en het al dan niet volledig karakter van de aanvraag.****><****>**** **** wordt geacht volledig te zijn indien het het naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend **** bevat, vergezeld van de vereiste bijlagen. § 2. Indien het **** volledig is, dan wordt de beslissing over de **** genomen binnen de dertig dagen na de **** van het bericht van ontvangst. **** beslissing wordt aan de onderneming betekend.****><****>In het geval waarin de termijn voor de toekenning van de steun niet worden geëerbiedigd maar de steun uiteindelijk wordt toegekend, geniet de vereniging, op haar uitdrukkelijk verzoek, een vergoeding die overeenstemt met de **** berekend tegen de ****, op basis van het bedrag van de toegekende steun, en dit voor de periode begrepen tussen de datum van verstrijken van voor-noemde termijn van dertig dagen **** datum van beslissing. § 3. Indien het **** niet volledig is, somt het in paragraaf 1 bedoelde bericht van ontvangst de ontbrekende elementen op. **** aanvrager beschikt over vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van het ontvangstbewijs om zijn dossier te ****.****><****>Indien de aanvrager zijn dossier correct ****, stuurt het Bestuur hem een bericht van ontvangst binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van de ontbrekende elementen. De in paragraaf 2 beschreven procedure is dan van toepassing.****><****>Indien het dossier aan het einde van deze termijn van vijftien dagen onvolledig blijft of in geval van stilzwijgen van de aanvrager, wordt de aanvraag verworpen. § 4. **** vereniging mag het arbeidscontract niet sluiten vooraleer de betekening te hebben ontvangen van de beslissing tot toekenning van de steun. Het sluiten van het arbeidscontract moet evenwel geschieden ten hoogste zes maanden na de betekening van de beslissing tot toekenning van de steun. <****>****_article">Art. 11.§ 1. De modaliteiten voor de vereffening van de steun worden bepaald in de tussen de begunstigde van de steun en het **** **** Gewest gesloten overeenkomst, zoals voorzien in artikel 9, § 2. § 2. De steun wordt vereffend over een periode van twee jaar, in vijf schijven die elk 40 % vertegenwoordigen van de in artikel 7 bedoelde jaarlijkse premie.****><****>Binnen de twee maanden na de ondertekening van het arbeidscontract laat de vereniging aan het Bestuur een aanvraag toekomen voor de betaling van de eerste schijf van de steun, vergezeld van de kopie van het arbeidscontract, evenals van het bewijs dat de gerekruteerde persoon daad-werkelijk werkzoekend was op het ogenblik van aanwerving en een van de diploma's bezit die zijn vereist voor de betrokken functie.****><****>De eerste schijf wordt daarop uitgekeerd door het Bestuur.****><****>**** prestaties gedurende zes maanden richt de vereniging aan het ****, binnen de acht maanden na de ondertekening van het arbeidscontract, een aanvraag tot uitkering van de tweede schijf van de steun, vergezeld van een kopie van de zes ****. De tweede schijf wordt daarop uitgekeerd door het Bestuur.****><****>**** procedure is van toepassing voor de volgende drie schijven.****><****>**** laatste schijf wordt slechts uitgekeerd na ontvangst door het **** van een eindverslag dat is opgesteld door de begunstigde van de steun die daarin het belang van de operatie uiteenzet, met vermelding of de werknemer binnen de vereniging aan het werk blijft.****><****>Indien, na het sluiten van het arbeidscontract, de vereniging de aan de verwezenlijking van het vernieuwend project toegewezen persoon moet vervangen, om welke reden ook, dan beschikt zij hiertoe over een nieuwe termijn van zes maanden. Deze mogelijkheid wordt slechts eenmaal geboden. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - Modaliteiten inzake controle en teruggave van de steun <****>****_article">Art. 12.Vanaf de datum van indiening van het aanvraag dossier en tot 31 december van het jaar dat volgt op het verstrijken van de verplichtingen van de vereniging ten aanzien van het **** **** Gewest, kan het Bestuur overgaan tot : ****_list">1° de controle van het ****, ofwel ter ****, ofwel op basis van de door de vereniging overgemaakte stukken;****_list">2° de controle van de naleving door de vereniging van de artikelen 60, 62 en 65 van de organieke ordonnantie. <****>****_article">Art. 13.Elke, in toepassing van de organieke ordonnantie aan het **** **** **** verschuldigde teruggave of terugbetaling gebeurt door storting aan het **** voor hulp aan de ondernemingen bedoeld in artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van ****. ****_chapitre">HOOFDSTUK ****. - Slotbepalingen <****>****_article">Art. 14.**** artikelen 19 tot 24 en artikel 75, 2° van de organieke ordonnantie treden in werking op 18 mei 2009. <****>****_article">Art. 15.**** besluit treedt in werking op 18 mei 2009. <****>****_article">Art. 16.De Minister is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.****><****>****, 2 april 2009.****><****>Voor de **** **** Regering : De **** belast met **** besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en ****, ****. **** **** **** belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk ****, Brandbestrijding en Dringende **** ****, ****. ****
^