Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 11 juli 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 september 1972

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031287
pub.
11/07/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 september 1972


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, gewijzigd, in het bijzonder op artikel 65bis tot 65quinquies ;

Gelet op het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder op de artikelen 58 tot 61;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 waarbinnen het noordwestelijk grondgebied van de gemeente Evere gelegen is, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 september 1972;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. 101 « Wijk Stroobants-Picardie » van de gemeente Evere (begrepen tussen de Stroobantsstraat, het Doolegtpark, de Picardiestraat en de Lindestraat welke de gemeentegrens met Schaarbeek vormt) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 05 juli 1990, tot gedeeltelijke wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan nr. 102 « Wip » van de gemeente Evere (begrepen tussen de L. Vandenhovenstraat; het Sint-Vincentiusplein, een tracé in het binnenterrein van het huizenblok, de Wipstraat, het stormbekken en perceelsgrenzen) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2000, tot gedeeltelijke wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 27 november 2003, waarbij de gemeente Evere haar goedkeuring hecht aan een ontwerpbeslissing om het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 gedeeltelijk op te heffen;

Gelet op het verslag dat het ontwerp vergezelt, dat de gedeeltelijke opheffing van het plan verantwoordt;

Gelet op het advies van de overlegcommissie, uitgebracht tijdens de zitting van 19 februari 2004;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 25 maart 2004, waarbij de gemeente Evere de beslissing tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 definitief goedkeurt;

Overwegende dat uit het bij deze beraadslaging gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten, voorgeschreven door de artikelen 65ter en 65quater van de ordonnantie van 29 augustus 1991, gewijzigd (artikelen 59 en 60 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening) vervuld zijn; dat er evenwel geen enkele motivering wordt gegeven met betrekking tot de keuze van de gedeeltelijke opheffing in plaats van de wijziging van het plan;

Overwegende dat de opties van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 verouderd en nadelig zijn voor een harmonieuze inrichting van de wijk, meer bepaald omdat het plan een open bebouwing voorschrijft, met modernistisch karakter, welke niet meer overeenstemt met de huidige oriëntaties;

Overwegende dat de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 gebaseerd is op het tracé van het ontwerp van een autosnelwegknooppunt dat nooit werd gerealiseerd;

Overwegende dat het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 het voorwerp heeft uitgemaakt van twee gedeeltelijke wijzigingen, met name het bijzonder bestemmingsplan « Wijk Stroobants-Picardie » (begrepen tussen de Stroobantsstraat, het Doolegtpark, de Picardiestraat en de Lindestraat welke de gemeentegrens met Schaarbeek vormt) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 05 juli 1990 en het bijzonder bestemmingsplan nr. 102 « Wip » (begrepen tussen de L. Vandenhovenstraat; het Sint-Vincentiusplein, een tracé in het binnenterrein van het huizenblok, de Wipstraat, het stormbekken en perceelsgrenzen) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2000; dat deze wijzigingen niet begrepen zijn binnen de perimeter van opheffing;

Overwegende dat de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 daarom verantwoord is in plaats van de wijziging ervan;

Overwegende dat de mogelijke bestemmingsproblemen geregeld zullen worden door de bepalingen van de hogere plannen en dat deze aangaande de inplanting, het bouwprofiel en de esthetische aard zullen moeten voldoen aan de voorschriften van de gewestelijke en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, alsmede aan de regels inzake de goede plaatselijke aanleg;

Overwegende dat de voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 van toepassing blijven ten aanzien van de niet vervallen verkavelingsvergunningen die - in voorkomend geval - expliciet zouden verwijzen naar het plan;

Op voorstel van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de beslissing van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 100 waarbinnen het noordwestelijk grondgebied van de gemeente Evere gelegen is, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 september 1972 voor de gedeelten die niet het voorwerp van wijzigingen hebben uitgemaakt, met name, met uitsluiting van de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan nr. 101 « Wijk Stroobants-Picardie » (begrepen tussen de Stroobantsstraat, het Doolegtpark, de Picardiestraat en de Lindestraat welke de gemeentegrens met Schaarbeek vormt) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 5 juli 1990, evenals met uitsluiting van de perimeter van het bijzonder bestemmingsplan nr. 102 « Wip » (begrepen tussen de L. Vandenhovenstraat; het Sint-Vincentiusplein, een tracé in het binnenterrein van het huizenblok, de Wipstraat, het stormbekken en perceelsgrenzen) goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2000.

Art. 2.De minister tot wiens bevoegdheden Stedenbouw behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2006.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE

^