Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2006
gepubliceerd op 21 maart 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 342,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031123
pub.
21/03/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007031123/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 342,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989. met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer zoals gewijzigd door de ordonnanties van 27 april 1995 en 29 maart 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22. december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 306 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften;

Gelet op de budgetordonnantie 2006 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 7,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het beheer van het Dudenpark;

Gelet op de budgetordonnantie 2006 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 2 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de opvolging van talrijke projecten voor de aanleg van groene ruimtes op de begroting van het Belirisakkoord;

Gelet op de budgetordonnantie 2006 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 1 contractueel personeelslid in dienst te nemen voor de nieuwe taken die voortvloeien uit de voorschriften van de Natura 2000 - richtlijn;

Gelet op de budgetordonnantie 2006 waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de uitvoering van de Europese richtlijn "energieprestaties van gebouwen";

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2006. waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 20 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor het veiligheidsplan;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006. waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 2 contractuele personeelsleden in dienst te nemen voor de Afdeling Vergunningen;

Gelet op de verantwoordelijkheid van het Brussels Instituut voor Milieubeheer met betrekking tot het beheer van het secretariaat van de Raad voor het leefmilieu waarbij 1 contractueel personeelslid werd aangeworven;

Gelet op het gebrek aan adequate SELOR-reserves en gelet op het akkoord van de Inspecteur van Financiën waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt om 4 plaatsen voorzien op het statutair kader om te zetten in de aanwerving van 4 contractuele personeelsleden;

Overwegende dat het noodzakelijk is personeelsleden in dienst te nemen of te houden teneinde de goede werking van het Brussels Instituut voor Milieubeheer te verzekeren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën op 18 december 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Financiën;

Gelet op de instemming van de Minister van Openbaar Ambt;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Besluit :

Artikel 1.Het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt ertoe gemachtigd 342,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke taken.

Art. 2.Deze 342,5 personeelsleden worden verdeeld als volgt : Personeel van niveau A : 112,5.

Personeel van niveau B : 32,5.

Personeel van niveau C : 28,5.

Personeel van niveau D : 42.

Personeel van niveau E : 127.

Art. 3.Het in dienst nemen of houden van de contractuele personeelsleden bedoeld bij de artikelen 1 en 2 van dit besluit blijft beperkt tot 31 december 2007.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 5.De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2006.

De Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ch. PICQUE De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK

^