Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007003144 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Châtelet Straat « de Gilly », een grond voor een oppervlakte volgens het meten van 381,30 m 2 , gek(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007003135 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2007 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007009277 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2007 : - is aan de heer Boydens, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem. Het is hem verg - is aan de heer Hendrickx, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter (...) type koninklijk besluit prom. 26/02/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007012110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van niveau A type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel en Organisatie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 28 december 2006, dat in werking treedt op 1 mei 2007 wordt aan de heer De Moerloose, Willy, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van a Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007022344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Thierry Gravet, op 31 maart 2007 's avonds, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn staffunctie « directeur van de stafdienst ICT » bij de Federale Overheidsdienst Vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007022347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Lambotte, Jean-Marie, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2008, eervo De heer Lambotte, Jean-Marie, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2008 zijn aanspraken op(...) type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007022379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de Provinciale Raden van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 07/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007022380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraat-voorzitter en van leden-magistraten in de raad van beroep van de Orde der Geneesheren met het Nederlands als voertaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. - Wijziging van artikel 2 van de statuten. - Verandering van benaming Krachtens artikel 61 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit Vanaf 21 maart 2007 zal de benaming van het Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. zijn : - in het Ned(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007022420 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Nationale Arbeidsraad. - Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2006, wordt Mevr. Estelle CEULEMANS, te Edingen, als

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007012108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 1 maart 2007 wordt de erkenning verleend aan de cursus van niveau I, ingericht door de Vrije Universiteit Brussel type ministerieel besluit prom. 06/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007022339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 13/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 09/06/2006 pub. 21/03/2007 numac 2007035409 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en de Slotakte, ondertekend in Rome op 29 oktober 2004 type decreet prom. 15/12/2006 pub. 21/03/2007 numac 2007200742 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende versteviging van het systeem van de "diensten voor schoolherinschakeling" en houdende diverse maatregelen inzake collectieve leefregels binnen schoolinrichtingen type decreet prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200800 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2000 tot bekrachtiging van de opleidingsprofielen van vrachtwagenbestuurder/vrachtwagenbestuurster, mannelijke of vrouwelijke elektricien installateur-monteur, geschoold werkman/werkvrouw bouwkunde-ruwbouw, mannelijke of vrouwelijke operator van textielmachines, mannelijke of vrouwelijke technicus fotografie, juwelier/juwelierster, mannelijke of vrouwelijke boekhoudkundig technicus, mannelijke of vrouwelijke gezins- en sanitaire hulp, schoonheidsverzorger/schoonheidsverzorgster en van het specifiek opleidingsprofiel van mannelijke of vrouwelijke technicus grootkeukens en vastgesteld overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs. type decreet prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200801 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 mei 1999 houdende bevestiging van de opleidingsprofielen voor de tuinbouwtechnicus, de schrijnwerker, de polyvalent restaurantmedewerker, de technicus slagerij-spekslagerij, de geschoold werkman-kapper, de technisch apothekersassistent, zoals bepaald in artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs. type decreet prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200803 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 houdende bevestiging van sommige specifieke opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type decreet prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200804 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 1999 houdende goedkeuring van opleidingsprofielen zoals bepaald in artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs type decreet prom. 09/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200845 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, en de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997 type decreet prom. 09/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek V van het eerste deel en van Boek I van het derde deel van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 09/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200844 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de uitwisseling van diplomatieke nota's van 23 mei 2005, die de grondslag vormt voor het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg over de samenwerking in de grensgebieden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van het aangifteformulier betreffende de gewestbelasting ten laste van de houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de aanstelling van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 7 van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2006 pub. 21/03/2007 numac 2007031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 342,5 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/02/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007035399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007035420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200762 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 4 : provincie Namen-Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200766 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200765 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/01/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200763 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : provincie Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007200787 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2007, in artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende benoeming van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2007 pub. 21/03/2007 numac 2007200788 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor de Gezondheidspromotie bij de Sportbeoefening

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007200876 bron ministerie van het waalse gewest Kaart van de staatssteun voor gewestelijke doeleinden voor 2007-2013. - Bericht Rekening houdend met de notificatie door de Europese Commissie op 22 februari 2007 van de goedkeuring van de kaart van de staatssteun met gewestelijke doeleinden vo 1° artikel 2, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 tot wijziging van het (...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 7 maart 2007 hebben H.E. de Heer Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, de Heer Alan William Thomas, de Heer Fayçal Lakhoua en de heer Jorge Valdez Carrillo de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloof H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na floop van de audiëntie, n(...)

erratum

type erratum prom. 14/07/2006 pub. 21/03/2007 numac 2007031099 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 30 januari 2004. - Erratum

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007200786 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de afvaardiging van de overheid. - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 tot vaststellin

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007022345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer De Kuyssche, David, met ingang van 1 september 2006, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselket De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 september 2005. Bij koninklijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007022363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt Mevr. Cerrada Colson, Véronique, met ingang van 8 april 2006, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselkete

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007021025 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid **** Sterrenwacht van België. - Te begeven betrekking 1. Vacante betrekking. 1.1. Een betrekking van wetenschappelijk personeelslid is te begeven bij de **** Sterrenwacht van België : - het **** om een aanwerving als ****(...) - de kandidaten moeten **** zijn of burger van een andere lidstaat van de **** **** Ruim(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007022338 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Twee betrekkingen van vorser zijn te begeven. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden ingeschreven op de Fran(...) De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een Staat die(...)

document

type document prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007018044 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas besliste tot hernieuwing van de tarieven voor de transmissienetbeheerder voor elektriciteit, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 april 2007 tot (...) De tarieven kunnen geconsulteerd worden op de website van de CREG : www.creg.be type document prom. -- pub. 21/03/2007 numac 2007018047 bron raad van state Verkiezing van schepenen te Boechout en O.C.M.W.-raadsverkiezing te Boechout. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Albert Marien, Louis Mertens, Stephan Vanrooy, Fred Entbrouxk en Wilfried Van Vlem. In zake : verkiezing Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Boechout. (Artik(...)
^