Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 maart 2007
gepubliceerd op 21 maart 2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031122
pub.
21/03/2007
prom.
08/03/2007
ELI
eli/besluit/2007/03/08/2007031122/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAART 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het artikel 184 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de 1979-1980 begrotingsvoorstellen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik, met name het artikel 17bis;

Gelet op de goedkeuring van het programma van openbare dienstverplichtingen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2006;

Overwegende dat deze goedkeuring de uitwerking met zich brengt van een mechanisme van premies betreffende het rationeel energieverbruik met inbegrip van een premie voor de installatie van een zonne-energieboiler;

Overwegende dat het overtollig is twee subsidiemechanismen te behouden voor een zelfde voorwerp op gewestelijk vlak;

Gelet op de overeenstemming van de Minister van Begroting gegeven op 7 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 12 januari 2007;

Gelet op het advies nr. 42.22813 van de Raad van Staat gegeven op 19 februari 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de dringendheid gemotiveerd is door het feit dat het besluit zo snel mogelijk in werking moet treden zodanig dat er op die datum nog enkel één premie ten gunste van de zonneboilers zal blijven bestaan, in casu de premie ingevoerd krachtens het programma van de openbare dienstverplichtingen 2007 van Sibelga, goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 7 december 2006;

Op voorstel van de Minister belast met het Leefmilieu, de Energie, het Waterbeleid, de Groene ruimtes, het Natuurbehoud en de Premies voor Stadsvernieuwing;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 17bis van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik wordt opgeheven.

Art. 2.De Minister die bevoegd is voor Energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Het besluit treedt in werking voor alle installaties waarvoor de factuur uitgebracht wordt vanaf 1 januari 2007.

Brussel, 8 maart 2007.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met het Leefmilieu, de Energie, het Waterbeleid, de Groene Ruimtes, het Natuurbehoud en de Premies voor Stadsvernieuwing, Mevr. E. HUYTEBROECK

^